Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 27/2018 - 2. 10. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
3 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
4 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
5 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, program Prevence dětských úrazů
11 Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
13 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
14 Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
15 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
16 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
17 Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
18 Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
19 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ podaný do 61. výzvy OPŽP
20 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
21 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
22 Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
24 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
25 Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26 Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz