Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 27/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2018, které se konalo dne 2. 10. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 2. 10. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2018
02.  Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“
26.  Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“
03.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
04.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, program Prevence dětských úrazů
11.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
13.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
14.  Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy
16.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
18.  Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“
15.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
17.  Výkup pozemku v k. ú. Ćerná
19.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ podaný do 61. výzvy OPŽP
20.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
21.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
22.  Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
25.  Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
27.  Rozprava členů rady

Usnesení 1719/27/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 2. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Uzavření smluv o zřízení služebností – „Metropolitní síť Jihlava“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o zřízení služebností. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1720/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 1 za úplatu 10000 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi M - SOFT, spol. s r.o., se sídlem Jana Masaryka 1664/12, 58601 Jihlava, IČO 49434853  na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 2 za úplatu 250 Kč bez DPH;
 • uzavřít mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava, se sídlem Tolstého 1556/16, Jihlava, IČO 71226401 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-27-2018-02, př. 3 bezúplatně.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-02, RK-27-2018-02pr01.doc, RK-27-2018-02pr02.doc, RK-27-2018-02pr03.doc


26. Rozhodnutí o výběru u nadlimitní veřejné zakázky „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – infrastruktura 3“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené nadlimitní veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1721/27/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-26, RK-27-2018-26pr01.docx, RK-27-2018-26pr02.docx, RK-27-2018-26pr03.docx


K bodům 03 – 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


03. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1722/27/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 10. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (12. 10. 2018)

termín: 12. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-03, RK-27-2018-03pr01.pdf


04. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1723/27/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (12. 10. 2018)

termín: 12. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-04, RK-27-2018-04pr01.pdf


05. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1724/27/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 10. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (12. 10. 2018)

termín: 12. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-05, RK-27-2018-05pr01.pdf


06. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1725/27/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2018-06, př. 1, RK-27-2018-06, př. 2 a RK-27-2018-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (12. 10. 2018)

termín: 12. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-06, RK-27-2018-06pr01.docx, RK-27-2018-06pr02.docx, RK-27-2018-06pr03.docx


07. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizaci finančních plánů na rok 2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1726/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci:

 • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-27-2018-07, př. 1 a RK-27-2018-07, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 dle materiálů RK-27-2018-07, př. 1 a RK-27-2018-07, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2018-07, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí

výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-27-2018-07, př. 4 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-27-2018-07, př. 5;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2018;

zmocňuje

ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic a současně k použití volných peněžních prostředků na pořízení investic v rámci havarijních situací.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-07, RK-27-2018-07pr01.XLSX, RK-27-2018-07pr02.doc, RK-27-2018-07pr03.doc, RK-27-2018-07pr04.xlsx, RK-27-2018-07pr05.doc


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1727/27/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-08


09. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1728/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí  a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 216 000 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 178 500 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 178 500 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-27-2018-09, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, o částku 37 500 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 10. 2018), Odbor ekonomický (2. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (2. 10. 2018)

termín: 2. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-09, RK-27-2018-09pr01.pdf


10. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví, program Prevence dětských úrazů

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1729/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená o částku 107 000 Kč při současném snížení § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku  107 000 Kč určenou na krytí vyšších výdajů projektu Prevence dětských úrazů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-10, RK-27-2018-10pr01.doc


11. Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1730/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 280 632 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 280 632 Kč s určením pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-27-2018-11, př. 12;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 280 632 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle materiálu RK-27-2018-11, př. 12;
 • uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru sociálních věcí,  ředitelům Školního statku Humpolec, Střední průmyslové školy Třebíč, Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace po ukončení činností dle materiálů RK-27-2018-11, př. 1, RK-27-2018-11, př. 2, RK-27-2018-11, př. 3, RK-27-2018-11, př. 4, RK-27-2018-11, př. 5, RK-27-2018-11, př. 6, RK-27-2018-11, př. 7 a RK-27-2018-11, př. 8 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Střední průmyslová škola Třebíč, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-11, RK-27-2018-11pr01.docx, RK-27-2018-11pr02.pdf, RK-27-2018-11pr03.docx, RK-27-2018-11pr04.pdf, RK-27-2018-11pr05.docx, RK-27-2018-11pr06.pdf, RK-27-2018-11pr07.docx, RK-27-2018-11pr08.docx, RK-27-2018-11pr09.pdf, RK-27-2018-11pr10.pdf, RK-27-2018-11pr11.pdf, RK-27-2018-11pr12.xlsx


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1731/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34949) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu“ na realizaci „Výkupu motocyklu Čechie – Böhmerland 600 (výrobce Albín Liebisch v Krásné Lípě, rok 1928, číslo motoru Liebisch 133)“, ve  výši 700 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o  částku 700 000 Kč určenou na realizaci „Výkupu motocyklu Čechie – Böhmerland 600 (výrobce Albín Liebisch v Krásné Lípě, rok 1928, číslo motoru Liebisch 133)“ dle materiálu RK-27-2018-12, př. 1;
 • změnu plánu investic u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-27-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-12, RK-27-2018-12pr01.xls


13. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1732/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 667 413,76 Kč dle materiálu RK-27-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-13, RK-27-2018-13pr01.xls


K bodům 14, 16, 18, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Darování pozemků v k.ú. Helenín do vlastnictví statutárního města Jihlavy

Usnesení 1733/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-14, RK-27-2018-14pr01.pdf, RK-27-2018-14pr02.pdf


16. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1734/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2018-16, př. 1 a RK-27-2018-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-16, RK-27-2018-16pr01.xlsx, RK-27-2018-16pr02.xlsx


18. Nabytí pozemků po stavbě „II/351 Macourov – most ev. č. 351-004“

Usnesení 1735/27/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu způsobem a za ceny dle materiálu RK-27-2018-18, př. 1;
 • nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu RK-27-2018-18, př. 1,

do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-18, RK-27-2018-18pr01.xls, RK-27-2018-18pr02.pdf


15. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Nové Město na Moravě, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1736/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování  části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č.335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/35315 v rozsahu km 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-15, RK-27-2018-15pr01.pdf


17. Výkup pozemku v k. ú. Ćerná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s materiálem ohledně výkupu pozemku v k. ú. Ćerná od vlastníka pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1737/27/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-17, RK-27-2018-17pr01.pdf, RK-27-2018-17pr02.pdf


19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ podaný do 61. výzvy OPŽP

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace pro daný projekt. Projednávání se zúčastnil J. Říčan, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1738/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2018-19, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (2. 10. 2018)

termín: 2. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-19, RK-27-2018-19pr01.pdf


20. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci shora uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil J. Říčan, úředník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1739/27/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-27-2018-20, př. 7, RK-27-2018-20, př. 8 a RK-27-2018-20, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-20, RK-27-2018-20pr01.pdf, RK-27-2018-20pr02.pdf, RK-27-2018-20pr03.pdf, RK-27-2018-20pr04.pdf, RK-27-2018-20pr05.pdf, RK-27-2018-20pr06.pdf, RK-27-2018-20pr07.doc, RK-27-2018-20pr08.doc, RK-27-2018-20pr09.doc, RK-27-2018-20pr10.pdf


21. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro danou střední školu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1740/27/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-21, RK-27-2018-21pr01.docx


22. Informace o rozvojovém programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí vybrané obory vzdělávání v rámci uvedeného rozvojového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1741/27/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o vybraných oborech vzdělávání v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 10. 2018)

termín: 2. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-22, RK-27-2018-22pr01.pdf, RK-27-2018-22pr02.xls


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce pavilonů A“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1742/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR – st. úpravy“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 22 424 717,13 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-23


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1743/27/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 450 126,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 450 126,40 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2018-24.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-24


25. Rozhodnutí o vrácení dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1744/27/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál včetně příloh je neveřejný, neboť jeho zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina.

termín: 14. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2018-25, RK-27-2018-25pr01.pdf


27. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.
 
J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 10. 2018, v 7:30 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
 
 
 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný            ……...……………………………………
 
 
 
Ing. Jana Fialová, MBA            …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2018 dne 2. 10. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 10. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz