Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 27/2019 - 24. 9. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
3 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
4 Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
5 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
7 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
8 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11 Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020
12 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
13 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019
14 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, která je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
15 4. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
16 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
17 Žádost o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III.
18 Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
19 Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2020
20 Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
21 Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
22 Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
23 Smlouva o financování projektu
24 Informace o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava"
25 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
26 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se SPÚ – stavba II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602
27 Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
28 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
29 Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
30 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
31 Uzavření smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání v rámci stavby „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“
32 Uzavření smluv v k. ú. a obci Lesůňky se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
33 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
34 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky dočasného záboru
36 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení
37 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
38 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bačkovice
39 Uzavření smluv na pozemky v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
40 Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
41 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 10. žádosti o platbu
44 Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
45 Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz