Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 27/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2019, které se konalo dne 24. 9. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 9. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. 

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala

navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2019
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
03.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
04.  Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
05.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
07.  Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11.  Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020
12.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
13.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019
14.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, která je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně
15.  4. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
16.  5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
17.  Žádost o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III.
18.  Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
19.  Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2020
20.  Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
21.  Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
22.  Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
23.  Smlouva o financování projektu
24.  Informace o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava"
25.  Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
26.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se SPÚ – stavba II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602
27.  Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov
28.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
29.  Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné
30.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle
32.  Uzavření smluv v k. ú. a obci Lesůňky se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
33.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
35.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky dočasného záboru
36.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení
37.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací
38.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bačkovice
31.  Uzavření smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání v rámci stavby „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“
39.  Uzavření smluv na pozemky v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
40.  Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
41.  Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
43.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 10. žádosti o platbu
44.  Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
45.  Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
46.  Rozprava členů rady

Usnesení 1564/27/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci výše uvedeného Operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1565/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a  sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 331 181 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 1 062 409 Kč;
  • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 2 268 772 Kč;  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2019-02.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-02


03. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1566/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-27-2019-03, př. 1 a RK-27-2019-03, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-03, RK-27-2019-03pr01.xls, RK-27-2019-03pr02.xls


04. Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1567/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 3636 – Územní rozvoj, kapitálové výdaje o částku 317 800 Kč při současném snížení § 6172 - Činnost regionální správy, běžné výdaje o částku 317 800 Kč na dofinancování výdajů souvisejících s realizací projektu Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor informatiky (1. 10. 2019)

termín: 1. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-04


05. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1568/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2019-05, př. 1 a RK-27-2019-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (4. 10. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (4. 10. 2019)

termín: 4. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-05, RK-27-2019-05pr01.pdf, RK-27-2019-05pr02.pdf


06. Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost o stipendium žadatele, který splňuje podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1569/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-27-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-06, RK-27-2019-06pr01.doc, RK-27-2019-06pr02.pdf, RK-27-2019-06pr03.xls


07. Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1570/27/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-07, RK-27-2019-07pr01.pdf


08. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1571/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:  

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:  

 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-043, r. v. 1977, pořizovací cena (PC) 10 217,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-044, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Komplet mycí kojenecký K 1 501 000, inv. č. 005-000-001-045, r. v. 1977, PC 10 217,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Stěna nábytková Ostrow, inv. č. 005-000-001-051, r. v. 1981, PC 12 716,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Skříňka s dřezem (umyvadlo) ZOZ 42, inv. č. 005-000-001-077, r. v. 1993, PC 10 344,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Lis hydraulický paketovací, inv. č. 005-000-001-083, r. v. 1994, PC 60 011,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Technika na likvidaci odpadu – drtič, inv. č. 005-000-001-090, r. v. 1997, PC 988 081,- Kč, ZC 0,- Kč
 • Pila vzduchová chirurgická Synthes, inv. č. 005-000-000-738, r. v. 1995, PC 106 067,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Konvektomat elektrický, inv. č. 005-000-000-537, r. v. 2005, PC 277 330,- Kč, ZC 46 670,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 9. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-08


09. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1572/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 106 370 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 88 340 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 340 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 18 030 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 9. 2019), Odbor ekonomický (24. 9. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (24. 9. 2019)

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-09


10. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1573/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 55 250 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 55 250 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 250 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (24. 9. 2019), Odbor ekonomický (24. 9. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (24. 9. 2019)

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-10


11. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje se záměrem Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1574/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“, dle materiálu RK-27-2019-11, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“ projektovou žádost.

odpovědnost: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (1. 10. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 10. 2019)

termín: 1. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-11, RK-27-2019-11pr01.doc, RK-27-2019-11pr02.pdf


12. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1575/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-27-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 9. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (9. 10. 2019)

termín: 9. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-12, RK-27-2019-12pr01.docx, RK-27-2019-12pr02.pdf


13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1576/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2019.

odpovědnost: Odbor ekonomický (25. 9. 2019)

termín: 25. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-13, RK-27-2019-13pr01.xls


14. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, která je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1577/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 8 072,61 Kč dle materiálu RK-27-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-14, RK-27-2019-14pr01.xls


15. 4. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení Zprávu o realizaci a Žádost o platbu výše uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1578/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2019-15, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-27-2019-15, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu - rozšíření aktivit projektu v rámci stávajícího rozpočtu dle materiálů RK-27-2019-15, př. 3 a RK-27-2019-15, př. 4 u projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-15, RK-27-2019-15pr01.pdf, RK-27-2019-15pr02.pdf, RK-27-2019-15pr03.pdf, RK-27-2019-15pr04.docx


16. 5. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1579/27/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (27. 9. 2018)

termín: 27. 9. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-16, RK-27-2019-16pr01.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17, 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. V průběhu jednání přišel J. Hyliš.


17. Žádost o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III.

Usnesení 1580/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-27-2019-17, které budou součástí Žádosti o změnu č. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-17


18. Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

Usnesení 1581/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu č. 2 v projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov“ dle materiálu RK-27-2019-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (3. 10. 2019)

termín: 3. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-18


19. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o vyhlášení „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1582/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020“ dle materiálu RK-27-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (25. 9. 2019)

termín: 25. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-19, RK-27-2019-19pr01.doc


20. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny seznamů jmenovitých akcí zařazených k realizaci v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019. Z jednání se omluvila J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1583/27/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • vyřazení, zařazení a drobné úpravy názvů jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálů RK-27-2019-20, př. 2RK-27-2019-20, př. 4;
 • vyřazení akce II/602 Jihlava, Helenín ze seznamu jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 dle materiálu RK-27-2019-20, př. 6;
 • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-27-2019-20, př. 8;

bere na vědomí

 • aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-27-2019-20, př. 3 a RK-27-2019-20, př. 5;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-27-2019-20, př. 7;
 • aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2019-20, př. 9.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (24. 9. 2019)

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-20, RK-27-2019-20pr01.pdf, RK-27-2019-20pr02.pdf, RK-27-2019-20pr03.pdf, RK-27-2019-20pr04.pdf, RK-27-2019-20pr05.pdf, RK-27-2019-20pr06.pdf, RK-27-2019-20pr07.pdf, RK-27-2019-20pr08.pdf, RK-27-2019-20pr09.pdf


21. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zařazení akcí do Rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1584/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovité akce: 

 • II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116
 • II/390 Březí - sanace svahu 

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-21


22. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje  žádost KSUSV o vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy v souvislosti s realizací stavby „III/3509 Vsakování dešťových vod Oudoleň“. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1585/27/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-22, RK-27-2019-22pr01.pdf


23. Smlouva o financování projektu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření Smlouvy o financování projektu EDUBIM. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1586/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o financování projektu EDUBIM dle materiálu RK-27-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (18. 10. 2019)

termín: 18. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-23, RK-27-2019-23pr01.pdf


24. Informace o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava"

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o průběhu výše uvedené investiční akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1587/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o průběhu investiční akce "Přístavba administrativní budovy KSÚSV Jihlava" dle materiálu RK-27-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (24. 9. 2019)

termín: 24. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-24, RK-27-2019-24pr01.pdf, RK-27-2019-24pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 25 - 30, 32 - 38 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


25. Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemky zahrnuté do dočasného záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 1588/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě dle materiálu RK-27-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-25, RK-27-2019-25pr01.doc


26. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě se SPÚ – stavba II/404 Luka nad Jihlavou – křižovatka s II/602

Usnesení 1589/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 37N16/20 uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Českou republikou – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, na straně pronajímatele dle materiálu RK-27-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-26, RK-27-2019-26pr01.doc


27. Darování pozemků v k. ú. a obci Pacov

Usnesení 1590/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků oddělených geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu RK-27-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-27, RK-27-2019-27pr01.xlsx, RK-27-2019-27pr02.pdf


28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice

Usnesení 1591/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělených geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemku par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-28, RK-27-2019-28pr01.pdf, RK-27-2019-28pr02.pdf


29. Darování pozemku v k.ú. a obci Písečné

Usnesení 1592/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, odděleného geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-29, RK-27-2019-29pr01.pdf


30. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice a pozemků silnicí zastavěných - k.ú. Dukovany, k.ú. Cejle

Usnesení 1593/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování: 

 • pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany do vlastnictví obce Dukovany;
 • pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 0,580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu zastavění touto částí silnice III/0395 v k.ú. Cejle do vlastnictví obce Cejle;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemní komunikace - silnice III/15248 v k.ú. Dukovany a  pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 580 m v k.ú. Cejle;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a
  • obcí Dukovany, na straně budoucího obdarovaného, na převod pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany;
  • obcí Cejle, na straně budoucího obdarovaného  na převod pozemní komunikace - části silnice III/0395 v rozsahu 580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle.              

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-30, RK-27-2019-30pr01.pdf


32. Uzavření smluv v k. ú. a obci Lesůňky se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

Usnesení 1594/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených materiálu RK-27-2019-32, př. 1;
 • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání části pozemku par. č. 506/1 – ostatní plocha, dráha o výměře 270 m2 v k. ú. a obci Lesůňky za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-32, RK-27-2019-32pr01.pdf, RK-27-2019-32pr02.pdf, RK-27-2019-32pr03.pdf


33. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1595/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2019-33, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-33, RK-27-2019-33pr01.xls


34. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1596/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2019-34, př. 1 a RK-27-2019-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 7. 2019)

termín: 31. 7. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-34, RK-27-2019-34pr01.xlsx, RK-27-2019-34pr02.xlsx


35. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky dočasného záboru

Usnesení 1597/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Trnava - Rudíkov“: 

 • mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv na straně pronajímatelů a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvy v rozsahu a za nájemné dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
 • mezi obcí Trnava na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2019-35, př. 1;
 • s  ČR - SPÚ nájemní smlouvu podle interních předpisů této organizace;
 • v případě, že se na pozemcích dočasného záboru nacházejí trvalé porosty, které bude nutné odstranit, nájemné zvýšit o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-35, RK-27-2019-35pr01.xls


36. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, změna usnesení

Usnesení 1598/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1498/25/2019/RK ze dne 3.9.2019 tak, že text "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 173/3 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-25-2019-36, př. 1" nahrazuje textem "uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p. jako pronajímatelem nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 191 v k.ú. Helenín a obci Jihlava v rozsahu, za podmínek, za cenu a na dobu dle materiálu RK-27-2019-36, př. 1".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-36, RK-27-2019-36pr01.docx, RK-27-2019-36pr02.pdf, RK-27-2019-36pr03.pdf


37. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací

Usnesení 1599/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 1, kterým se aktualizuje pořizovací cena předmětu zdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
 • uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-27-2019-37, př. 2, kterým se upřesňuje předmět nezdanitelného nájmu včetně výše nájemného;
 • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajské úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1 141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-37, RK-27-2019-37pr01.doc, RK-27-2019-37pr02.doc, RK-27-2019-37pr03.pdf, RK-27-2019-37pr04.pdf


38. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Bačkovice

Usnesení 1600/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 900 13, na straně budoucího povinného, Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora stavby, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, jejímž předmětem bude dotčení pozemků par. č. 2223 a par. č. 2224 v k.ú. Bačkovice stavbou "III/41017 Bačkovice - most. ev.č. 41015-5" dle materiálu RK-27-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-38, RK-27-2019-38pr01.docx


31. Uzavření smlouvy zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání v rámci stavby „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh majetkoprávní přípravy komunikačního napojení stavby s názvem „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ v areálu Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1601/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu zakládající právo stavby komunikačního napojení a jeho následného užívání na části pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava dle materiálu RK-27-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-31, RK-27-2019-31pr01.doc, RK-27-2019-31pr02.pdf, RK-27-2019-31pr03.pdf, RK-27-2019-31pr04.pdf


39. Uzavření smluv na pozemky v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1602/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí s výměrou nájmu cca 175 m2 za nájemné ve výši 10 Kč/m2/rok na dobu od 1. 10. 2019 do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a Římskokatolickou farností Nové Veselí, V Ulici 91, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2728 v k. ú. Nové Veselí v rozsahu cca 175 m2 (140 bm) za úhradu ve výši v místě a čase obvyklé;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vypůjčitele s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně půjčitele smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s výměrou cca 416 m2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného s Městysem Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí na straně budoucího povinného bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu realizovat a provozovat meliorační drenáž na části pozemku par. č. 2548 v k. ú. Nové Veselí s rozsahu cca 416 m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-39, RK-27-2019-39pr01.pdf


40. Zpráva o realizaci č. 3 a zjednodušená žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů, seznámila radu kraje s předloženou zprávou o realizaci a zjednodušenou žádostí o platbu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1603/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 3 dle materiálu RK-27-2019-40, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-40, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 3 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 3 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ dle materiálů RK-27-2019-40, př. 1 a RK-27-2019-40, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (27. 9. 2019)

termín: 27. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-40, RK-27-2019-40pr01.pdf, RK-27-2019-40pr02.pdf


41. Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů, informovala radu kraje o návrhu uzavření Dohody ke Smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1604/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-41, RK-27-2019-41pr01.pdf, RK-27-2019-41pr02.pdf


42. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů, předložila radě kraje návrh ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1605/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-42, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-42, RK-27-2019-42pr01.pdf, RK-27-2019-42pr02.pdf, RK-27-2019-42pr03.doc


43. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 10. žádosti o platbu

E. Láníková, vedoucí oddělení grantových programů, předložila radě kraje na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1606/27/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-27-2019-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2019)

termín: 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-43, RK-27-2019-43pr01.pdf


44. Finanční dary pro Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresní myslivecké spolky Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1607/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů v celkové výši 100 000 Kč dle materiálu RK-27-2019-44 na základě vzorové darovací smlouvy uvedené v materiálu RK-27-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-44, RK-27-2019-44pr01.pdf, RK-27-2019-44pr02.docx


45. Návrh na poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč na spolufinancování nákladů spojených s pořádáním Memoriálu Karla Podhajského – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, na realizaci projektu Memoriál Karla Podhajského. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1608/27/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1037 – Celospolečenské funkce lesů Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, IČO 677 77 864 ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu Memoriál Karla Podhajského;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2019-45, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2019-45, RK-27-2019-45pr01.pdf, RK-27-2019-45pr02.pdf, RK-27-2019-45pr03.docx


46. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 10. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jan Hyliš                                                        ...............................................................

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                           ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2019 dne 24. 9. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 26. 9. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz