Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 27/2020 - 15. 9. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Odprodej notebooků zastupitelům
3 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
4 Kraje pro bezpečný internet 2020
5 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Věcný dar a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Bezúplatný převod generátorů ozónu pro boj s onemocněním COVID-19
8 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
12 Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13 Souhlas s uzavřením Factoringové smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14 Memorandum o spolupráci
15 5. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
16 Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
17 Uzavření dodatků s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
18 Návrh na poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.
19 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
20 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
21 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
22 Návrh na udělení daru
23 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s.
24 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
26 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
27 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
30 „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr nejvýhodnější nabídky
31 „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr dodavatele
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
34 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35 VRT Praha – Brno – Břeclav
36 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
39 FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
40 FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
41 Věcný dar školským příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina – bezdotykové stojany na dezinfekci
42 Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
43 Návrh na změnu usnesení 1818/32/2019/RK
44 Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
45 Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
46 Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce
47 Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N/18/20 na pozemky zahrnuté do záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
49 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
50 Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010
51 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
52 Návrh dodatků nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
53 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
54 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
55 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56 Stavební záměr Domov Lidmaň - objekt bydlení
57 Dodatek č.1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
58 Žádost ve věci zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
59 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 1. část
60 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“
61 Souhlas s umístěním majetku
62 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník"
63 Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci
64 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy
67 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
68 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 5. žádosti o platbu
69 Udělení souhlasů v rámci projektů kotlíkových dotací Kraji Vysočina
70 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkový dotací v Kraji Vysočina
71 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
72 Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
73 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
74 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
75 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz