Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 27/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2020, které se konalo dne 15. 9. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 9. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 75.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2020
02.  Odprodej notebooků zastupitelům
03.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
04.  Kraje pro bezpečný internet 2020
05.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný dar a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Bezúplatný převod generátorů ozónu pro boj s onemocněním COVID-19
08.  Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
12.  Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13.  Souhlas s uzavřením Factoringové smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14.  Memorandum o spolupráci
15.  5. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
16.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
17.  Uzavření dodatků s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“
18.  Návrh na poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.
19.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
20.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
21.  1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace
22.  Návrh na udělení daru
23.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s.
24.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
26.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
27.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
30.  „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr nejvýhodnější nabídky
31.  „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr dodavatele
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje
34.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35.  VRT Praha – Brno – Břeclav
36.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020
39.  FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
41.  Věcný dar školským příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina – bezdotykové stojany na dezinfekci
40.  FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
42.  Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
43.  Návrh na změnu usnesení 1818/32/2019/RK
44.  Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou
45.  Prodej pozemku v k. ú. Klokočov
46.  Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce
47.  Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N/18/20 na pozemky zahrnuté do záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
49.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš
50.  Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010
51.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"
52.  Návrh dodatků nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
53.  Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
54.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
55.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
56.  Stavební záměr Domov Lidmaň - objekt bydlení
57.  Dodatek č.1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
58.  Žádost ve věci zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
75.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
59.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 1. část
60.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“
61.  Souhlas s umístěním majetku
62.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník"
63.  Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci
64.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“
66.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy
67.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
68.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 5. žádosti o platbu
69.  Udělení souhlasů v rámci projektů kotlíkových dotací Kraji Vysočina
70.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkový dotací v Kraji Vysočina
71.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
72.  Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
73.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
74.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
76.  Rozprava členů rady

Usnesení 1646/27/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


02. Odprodej notebooků zastupitelům

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít kupní smlouvu se zastupiteli kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1647/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálech RK-27-2020-02, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-27-2020-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-02, RK-27-2020-02pr01.xlsx, RK-27-2020-02pr02.doc


03. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1648/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 021 877,32  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  1 018 367,72 Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  424 942,76 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku   188 717,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku   337 509,92 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 52 339,92 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-03, RK-27-2020-03pr01.xlsx


04. Kraje pro bezpečný internet 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji na uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1649/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-27-2020-04, př. 3; RK-27-2020-04, př. 4; RK-27-2020-04, př. 5; RK-27-2020-04, př. 6; RK-27-2020-04, př. 7; RK-27-2020-04, př. 8, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020;

pověřuje

hejtmana k podpisu žádostí o dotaci na projekt KPBI 2020 v jednotlivých krajích dle materiálu RK-27-2020-04, př. 2;

bere na vědomí

plán realizace projektu KPBI 2020 dle materiálu RK-27-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-04, RK-27-2020-04pr01.docx, RK-27-2020-04pr02.pdf, RK-27-2020-04pr03.doc, RK-27-2020-04pr04.docx, RK-27-2020-04pr05.doc, RK-27-2020-04pr06.doc, RK-27-2020-04pr07.doc, RK-27-2020-04pr08.docx

 

K navrhovaným bodům 05 – 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1650/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu  RK-27-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 9. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (25. 9. 2020)

termín: 25. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-05, RK-27-2020-05pr01.pdf


06. Věcný dar a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1651/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2020-06, př. 1 a RK-27-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 9. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (25. 9. 2020)

termín: 25. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-06, RK-27-2020-06pr01.pdf, RK-27-2020-06pr02.pdf


07. Bezúplatný převod generátorů ozónu pro boj s onemocněním COVID-19

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1652/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-27-2020-07, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-07, RK-27-2020-07pr01.xlsx


08. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Usnesení 1653/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

 • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným převodem, nebo prodejem nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:

 • Terénní sanitní automobil Nissan Patrol, RZ 1J9 3308, inventární číslo 006-000-004-982, r. pořízení 1998, pořizovací cena 1 247 888,- Kč, zůstatková cena 0,-Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 9. 2020), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-08

 

K navrhovaným bodům 09 – 13, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


09. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1654/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • snížení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 202 660 Kč;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 340 Kč určenou pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 340 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, o částku 202 320 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 9. 2020), Odbor ekonomický (15. 9. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-09


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1655/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 849 001,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 849 001,20 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-27-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 9. 2020), Odbor ekonomický (15. 9. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-10, RK-27-2020-10pr01.pdf, RK-27-2020-10pr02.xls


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

Usnesení 1656/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 463 600 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 97 200 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 233 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 43 600 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 77 600 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 000 Kč,

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-11


12. Finanční podpora na specializovaný kurz „Osteosyntéza u dětí“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

Usnesení 1657/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč společnosti Soggiorno, s.r.o.,  IČO: 29385237, se sídlem
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 9. 2020), Odbor ekonomický (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-12, RK-27-2020-12pr01.pdf, RK-27-2020-12pr02.doc, RK-27-2020-12pr03.pdf


13. Souhlas s uzavřením Factoringové smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1658/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Factoringové smlouvy o postoupení pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou do maximální výše 60 000 000 Kč dle materiálu RK-27-2020-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-13, RK-27-2020-13pr01.pdf, RK-27-2020-13pr02.docx


14. Memorandum o spolupráci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavřít Memorandum o spolupráci. Projednávání se zúčastnila V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1659/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-14, RK-27-2020-14pr01.docx

 

K navrhovaným bodům 15 – 21, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


15. 5. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Usnesení 1660/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-15, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-15, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (18. 9. 2020)

termín: 18. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-15, RK-27-2020-15pr01.pdf, RK-27-2020-15pr02.pdf


16. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

Usnesení 1661/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“ dle materiálů RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-27-2020-16, př. 1 a RK-27-2020-16, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-16, RK-27-2020-16pr01.pdf, RK-27-2020-16pr02.pdf


17. Uzavření dodatků s partnery v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V.“

Usnesení 1662/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky smlouvy s konkrétními partnery dle materiálu RK-27-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-17, RK-27-2020-17pr01.pdf


18. Návrh na poskytnutí dotace organizaci Nebojte se policie, z.s.

Usnesení 1663/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizaci Nebojte se policie, z.s., IČO: 22879307 se sídlem Hany Kvapilové 4396/37, 586 01 Jihlava, ve výši 50 000 Kč na úhradu mzdových nákladů případové manažerky pro osamoceně žijící seniory v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-18, RK-27-2020-18pr01.pdf, RK-27-2020-18pr02.doc


19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov

Usnesení 1664/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku osobní automobil Škoda Fabia Kombi, SPZ 6J0 9843, VIN TMBJR6NJXJZ209788, inventární číslo 0215, rok pořízení 2018, pořizovací cena 349 990 Kč, zůstatková cena ve výši 296 308 Kč a následným prodejem použitelných zbytků po autonehodě s totální škodou výherci internetové aukce provozované společností TotalCar s.r.o., pod číslem jednacím g30324, za nabídkovou cenu 94 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-19, RK-27-2020-19pr01.pdf


20. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace

Usnesení 1665/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku žehliče prádla/mandlu, inventární číslo DHM 22000016, rok pořízení 2000, pořizovací cena 309 834 Kč, zůstatková cena ve výši 0 Kč a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020), Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-20


21. 1. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace

Usnesení 1666/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-21, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-21, př. 2 za 1. etapu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 9. 2020)

termín: 29. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-21, RK-27-2020-21pr01.pdf, RK-27-2020-21pr02.pdf


22. Návrh na udělení daru

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin občanovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1667/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1 na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-22, RK-27-2020-22pr01.doc


23. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Společnost pro FSU, z.s.

J. Fischerová upřesnila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dané organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1668/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-23, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (1. 3. 2021)

termín: 1. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-23, RK-27-2020-23pr01.pdf, RK-27-2020-23pr02.pdf, RK-27-2020-23pr03.doc

 

K navrhovaným bodům 24 – 29, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Usnesení 1669/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-27-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (22. 9. 2020), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-24, RK-27-2020-24pr01.pdf


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

Usnesení 1670/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 887 235 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 887 235 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 887 235 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období srpen 2020 dle materiálu RK-27-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (20. 10. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-25, RK-27-2020-25pr01.xlsx, RK-27-2020-25pr02.xlsx, RK-27-2020-25pr03.xlsx, RK-27-2020-25pr04.xlsx, RK-27-2020-25pr05.xlsx, RK-27-2020-25pr06.xlsx, RK-27-2020-25pr07.xlsx, RK-27-2020-25pr08.xlsx


26. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Usnesení 1671/27/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1;

povoluje

na základě žádosti dle materiálu RK-27-2020-26, př. 2 prominout odvod za porušení rozpočtové kázně Horácké galerii v Novém Městě na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, IČO 00167959, ve výši 1 250 Kč dle materiálu RK-27-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-26, RK-27-2020-26pr01.doc, RK-27-2020-26pr02.pdf


27. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí páté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

Usnesení 1672/27/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 022 483,67 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-27, RK-27-2020-27pr01.xls


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1673/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 77 603,91 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 77 603,91 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 10. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-28, RK-27-2020-28pr01.xls


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1674/27/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 489 515,72 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-29, RK-27-2020-29pr01.xls


30. „Elektrická energie pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr nejvýhodnější nabídky

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1675/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-30, RK-27-2020-30pr01.docx, RK-27-2020-30pr02.pdf, RK-27-2020-30pr03.xlsx


31. „Zemní plyn pro Kraj Vysočina v roce 2021“ výběr dodavatele

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1676/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-31, RK-27-2020-31pr01.docx, RK-27-2020-31pr02.pdf, RK-27-2020-31pr03.xlsx


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje

K předloženému materiálu, odboru ekonomického, nebyly vzneseny žádné požadavky na jeho úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1677/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-32


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1678/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 349 315 502 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566S/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 349 315 502 Kč určenou na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje dle materiálu RK-27-2020-33, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek Smlouvy č. 566S/2020.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 9. 2020), Odbor ekonomický (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-33, RK-27-2020-33pr01.pdf


34. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1679/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-27-2020-34, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-34, RK-27-2020-34pr01.pdf


35. VRT Praha – Brno – Břeclav

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1680/27/2020/RK

Rada kraje

trvá

při projednávání ve Vládě ČR a jejich poradních orgánech na variantě SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav, dle materiálů RK-27-2020-35, př. 1, RK-27-2020-35, př. 2, RK-27-2020-35, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-35, RK-27-2020-35pr01.pdf, RK-27-2020-35pr02.pdf, RK-27-2020-35pr03.pdf


36. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020 a návrh na schválení realizace vybraných akcí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnou čerpání fondu investic u některých organizací kraje za odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1681/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-27-2020-36, př. 1 a RK-27-2020-36, př. 2;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-27-2020-36, které je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Střední škola stavební Jihlava (31. 12. 2020), Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť (31. 12. 2020), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 12. 2020), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou (31. 12. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-36, RK-27-2020-36pr01.xls, RK-27-2020-36pr02.xls

 

V průběhu jednání odešel J. Hyliš. K navrhovaným bodům 37 – 39, 41, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)

Usnesení 1682/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 893 997 Kč dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-37, RK-27-2020-37pr01.xlsx


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020

Usnesení 1683/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 556 684 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle tabulky 1 materiálu RK-27-2020-38, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-38, RK-27-2020-38pr01.xls


39. FOND VYSOČINY – „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Usnesení 1684/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02776.0003 na projekt dle materiálu RK-27-2020-39, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-39, RK-27-2020-39pr01.pdf, RK-27-2020-39pr02.pdf, RK-27-2020-39pr03.doc


41. Věcný dar školským příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina – bezdotykové stojany na dezinfekci

Usnesení 1685/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout školám uvedeným v materiálu RK-27-2020-41, př. 1 věcné dary dle materiálu RK-27-2020-41, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2020-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-41, RK-27-2020-41pr01.xlsx, RK-27-2020-41pr02.doc


40. FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1686/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-40, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-40, RK-27-2020-40pr01.pdf, RK-27-2020-40pr02.pdf, RK-27-2020-40pr03.doc

 

V průběhu jednání přišel J. Hyliš, odešel P. Pacal. K navrhovaným bodům 42 – 49, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


42. Návrh na zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

Usnesení 1687/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku Hlavní lůžkové budovy" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 8. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-42, RK-27-2020-42pr01.zip, RK-27-2020-42pr02.pdf


43. Návrh na změnu usnesení 1818/32/2019/RK

Usnesení 1688/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-43, RK-27-2020-43pr01.xlsx, RK-27-2020-43pr02.pdf


44. Darování pozemků v k. ú. Štěpánov nad Svratkou

Usnesení 1689/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1 do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-44, př. 1;

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-44, RK-27-2020-44pr01.xls, RK-27-2020-44pr02.pdf


45. Prodej pozemku v k. ú. Klokočov

Usnesení 1690/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-45, RK-27-2020-45pr01.pdf


46. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na projekční práce

Usnesení 1691/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na projekční práce na akci "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum hradu Kámen - změna stavby před dokončením" dodavateli Ing. Petr Všetečka, Vackova 83712, 612 00 Brno, IČ: 499 33 027 za nabídnutou cenu projektových prací 349 500 Kč bez DPH a výkon autorského dozoru za 750 Kč/hod bez DPH a uzavřít Smlouvu o provedení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-27-2020-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (26. 6. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-46, RK-27-2020-46pr01.docx


47. Uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N/18/20 na pozemky zahrnuté do záboru stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 1692/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina jako nájemcem a Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 70N18/20 dle materiálu RK-27-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-47, RK-27-2020-47pr01.doc


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

Usnesení 1693/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M1 – Školství o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-48


49. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Velká Bíteš

Usnesení 1694/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1 do vlastnictví města Velká Bíteš na úřední desce;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-49, RK-27-2020-49pr01.xls, RK-27-2020-49pr02.xls, RK-27-2020-49pr03.pdf

 

V průběhu jednání přišel P. Pacal. K navrhovaným bodům 50 – 57, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


50. Majetkoprávní příprava stavby II/152 Jemnice - průtah, most ev. č. 152-010

Usnesení 1695/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby spolu s pozemky tvořícími ochranné pásmo v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice, IČO 002 89 531 smlouvu o výpůjčce na části pozemků tvořících dočasný zábor stavby v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-27-2020-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (25. 12. 2020)

termín: 25. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-50, RK-27-2020-50pr01.docx, RK-27-2020-50pr02.docx, RK-27-2020-50pr03.docx, RK-27-2020-50pr04.pdf, RK-27-2020-50pr05.pdf


51. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu"

Usnesení 1696/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 25. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-51, RK-27-2020-51pr01.pdf, RK-27-2020-51pr02.pdf


52. Návrh dodatků nájemních smluv uzavíraných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Usnesení 1697/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle materiálů RK-27-2020-52, př. 3RK-27-2020-52, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (18. 9. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-52, RK-27-2020-52pr01.pdf, RK-27-2020-52pr02.pdf, RK-27-2020-52pr03.doc, RK-27-2020-52pr04.docx


53. Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Usnesení 1698/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného ze služebnosti a Lubošem Starým na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřené na základě usnesení 0708/13/2019/RK jehož obsahem je změna trasy vodovodního řádu dle materiálu RK-27-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-53, RK-27-2020-53pr01.pdf


54. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1699/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2020-54, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-54, RK-27-2020-54pr01.xls


55. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1700/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2020-55, př. 1 a RK-27-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-55, RK-27-2020-55pr01.xlsx, RK-27-2020-55pr02.xlsx


56. Stavební záměr Domov Lidmaň - objekt bydlení

Usnesení 1701/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

stavební záměr „Domov Lidmaň - objekt bydlení" dle materiálu RK-27-2020-56, př. 1;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina zahájit:

 • jednání s obcí Lidmaň o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Lidmaň;
 • projektovou přípravu stavebního záměru „Domov Lidmaň - objekt bydlení“ v rozsahu schváleného stavebního záměru.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020), Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-56, RK-27-2020-56pr01.zip


57. Dodatek č.1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

Usnesení 1702/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-57, RK-27-2020-57pr01.pdf


58. Žádost ve věci zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o předložené žádosti Rodinného pivovaru BERNARD a.s., Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1703/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května č. 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 na snížení úhrady za zřízení služebnosti uložení  provozování "Výtlačného řadu společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s." v pozemcích par. č. 2453/1, par. č. 1496/131, par. č. 1496/160, par. č. 1496/29, par. č. 2462/1, a par. č. 2539/1 v k.ú. Humpolec na částku 200 Kč/běžný metr.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-58, RK-27-2020-58pr01.pdf


75. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1704/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 71N18/20 za podmínek a v rozsahu dle materiálu RK-27-2020-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-75, RK-27-2020-75pr01.doc


59. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 1. část

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1705/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-27-2020-59, př. 1, RK-27-2020-59, př. 2, RK-27-2020-59, př. 3, RK-27-2020-59, př. 4 a RK-27-2020-59, př. 5 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „5.1a Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „5.1b Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, stravovací provoz (pavilon 2)“, „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, horní hala (staré dílny)“, „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, administrativa (budova N)“ a „Úspory energií - Nemocnice Třebíč, stravovací provoz (budova K)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 9. 2020), Odbor majetkový (15. 9. 2020), Odbor ekonomický (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-59, RK-27-2020-59pr01.pdf, RK-27-2020-59pr02.pdf, RK-27-2020-59pr03.pdf, RK-27-2020-59pr04.pdf, RK-27-2020-59pr05.pdf


60. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka 2020 VIII“

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1706/27/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-60, RK-27-2020-60pr01.pdf


61. Souhlas s umístěním majetku

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh souhlasit s  případným umístěním majetku dodavatele v souvislosti s připojováním objektů v majetku Kraje Vysočina do soustav zásobování teplem. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1707/27/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s případným umístěním technologie nezbytné pro zajištění řádné dodávky tepelné energie v majetku Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o dalším postupu.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor majetkový (30. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-61


62. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník"

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1708/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-62, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-27-2020-62, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-62, RK-27-2020-62pr01.doc, RK-27-2020-62pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 63 – 67, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


63. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci

Usnesení 1709/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-27-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-63, RK-27-2020-63pr01.doc


64. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 1710/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 681 312,18 Kč (26 063,97 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-64


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“

Usnesení 1711/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parku Ústavu sociální péče Nové Syrovice“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 22 900,21 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-65


66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – vratka nevyčerpaných finančních prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy

Usnesení 1712/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 5213 - Krizová opatření) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace z Ministerstva dopravy poskytnuté na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby v celkové výši 72 256,94 Kč dle materiálu RK-27-2020-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-66, RK-27-2020-66pr01.xlsx


67. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1713/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-27-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-67, RK-27-2020-67pr01.pdf, RK-27-2020-67pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 68 – 70, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


68. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III” – podání 5. žádosti o platbu

Usnesení 1714/27/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ dle materiálu RK-27-2020-68, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2020-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-68, RK-27-2020-68pr01.pdf


69. Udělení souhlasů v rámci projektů kotlíkových dotací Kraji Vysočina

Usnesení 1715/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1194, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 5;
 • s darováním nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3065, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 6;
 • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3250, za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2020-69, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-69, RK-27-2020-69pr01.pdf, RK-27-2020-69pr02.pdf, RK-27-2020-69pr03.pdf, RK-27-2020-69pr04.pdf, RK-27-2020-69pr05.pdf, RK-27-2020-69pr06.pdf, RK-27-2020-69pr07.pdf


70. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkový dotací v Kraji Vysočina

Usnesení 1716/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-70, RK-27-2020-70pr01.pdf, RK-27-2020-70pr02.pdf, RK-27-2020-70pr03.pdf, RK-27-2020-70pr04.pdf, RK-27-2020-70pr05.pdf, RK-27-2020-70pr06.pdf, RK-27-2020-70pr07.pdf, RK-27-2020-70pr08.pdf, RK-27-2020-70pr09.pdf, RK-27-2020-70pr10.pdf, RK-27-2020-70pr11.pdf, RK-27-2020-70pr12.docx, RK-27-2020-70pr13.doc, RK-27-2020-70pr14.doc, RK-27-2020-70pr15.doc, RK-27-2020-70pr16.doc


71. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1717/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2020-71, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-71, RK-27-2020-71pr01.pdf, RK-27-2020-71pr02.pdf, RK-27-2020-71pr03.doc


72. Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko-právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1718/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Ing. Bc. Jana Ježe, Mgr. Petra Tlustoše, Ing. Evu Hasoňovou, Ing. Jana Říčana, Mgr. Evu Leligdonovou, Ing. Ditu Pykalovou k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 9. 2020)

termín: 15. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-72


73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad. Projednávání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1719/27/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 160 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 160 000 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením povinných součástí stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-73, RK-27-2020-73pr01.pdf, RK-27-2020-73pr02.pdf, RK-27-2020-73pr03.xlsx


74. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1720/27/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0037 dle materiálu RK-27-2020-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-27-2020-74, RK-27-2020-74pr01.pdf, RK-27-2020-74pr02.doc, RK-27-2020-74pr03.pdf


76. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 9. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Mgr. Pavel Pacal ……...……………………………………

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….……

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2020 dne 15. 9. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 16. 9. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz