Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 28/2018 - 9. 10. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
3 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
4 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
5 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
6 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
7 FOND VYSOČINY – žádost o uznání části neuznatelných nákladů na realizaci projektu FV02417.0002
8 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
9 Přijetí dotace k projektu - II/405 Brtnice – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10 Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11 Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
12 Smlouva o přeložce kanalizace v souvislosti se stavbou II/602 Stránecká Zhoř - průtah
13 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
14 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
15 Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Nové Veselí - obchvat
16 Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017
18 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
19 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
20 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
21 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
22 Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
23 Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
24 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
25 Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
26 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, podpachtovní smlouva
27 Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
28 Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhradu bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín
29 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
30 Změna usnesení 1402/21/2018/RK
31 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32 Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ - 100. výzva OPŽP
33 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
34 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
35 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
37 Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz