Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 28/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2018, které se konalo dne 9. 10. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 9. 10. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil neúčast P. Pacala a pozdější příchod J. Hyliše.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2018
02.  Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
03.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
04.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06.  Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07.  FOND VYSOČINY – žádost o uznání části neuznatelných nákladů na realizaci projektu FV02417.0002
08.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
09.  Přijetí dotace k projektu - II/405 Brtnice – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10.  Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
11.  Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
12.  Smlouva o přeložce kanalizace v souvislosti se stavbou II/602 Stránecká Zhoř - průtah
13.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
14.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
15.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Nové Veselí - obchvat
16.  Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017
18.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč
19.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
20.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
21.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci
22.  Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
23.  Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár
24.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků
25.  Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
26.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, podpachtovní smlouva
27.  Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“
28.  Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhradu bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín
29.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
30.  Změna usnesení 1402/21/2018/RK
31.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
32.  Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ - 100. výzva OPŽP
33.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
34.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
35.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
37.  Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
38.  Rozprava členů rady

Usnesení 1745/28/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 9. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Kraje pro bezpečný internet 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy s Pardubickým krajem o  poskytnutí dotace na projekt KPBI 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1746/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem dle materiálu RK-28-2018-02, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od pěti krajů v celkové výši 250 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2018.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-02, RK-28-2018-02pr01.doc


03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1747/28/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 3 423 970,50 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 946 095,50 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 524 085 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 38 190 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 772 800 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ a „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta či školence dle materiálu RK-28-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 11. 2018), Odbor ekonomický (9. 11. 2018), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (9. 11. 2018)

termín: 9. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-03, RK-28-2018-03pr01.XLS, RK-28-2018-03pr02.pdf


04. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1748/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2018-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (19. 10. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (19. 10. 2018)

termín: 19. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-04, RK-28-2018-04pr01.pdf


05. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1749/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Oxymetr pulsní 504 US, inv. č. 002-000-000-001-182, r. v. 1996, PC 108 265 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříně kovové sestava, inv. č. 002-000-000-956, r. v. 1994, PC 21 510 Kč, ZC 0 Kč;
 • TV Samsung, inv. č. 002-000-000-763, r. v. 1994, PC 10 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inventární číslo 002-000-000-747, r. v. 1994, PC 10 260 Kč, ZC  0 Kč;
 • Přístroj CT Siemens, inv. č. 002-000-002-077, r. v. 2005, PC 21 782 560 Kč, ZC  6 534 742  Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

 • Oxymetr pulsní 504 US, inv. č. 002-000-000-001-182, r. v. 1996, PC 108 265 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříně kovové sestava, inv. č. 002-000-000-956, r. v. 1994, PC 21 510 Kč, ZC 0,Kč;
 • TV Samsung, inv. č. 002-000-000-763, r. v. 1994, PC 10 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Chladnička Hoover 3380, inventární číslo 002-000-000-747, r. v. 1994, PC 10 260 Kč, ZC  0  Kč;
 • Přístroj CT Siemens, inv. č. 002-000-002-077, r. v. 2005, PC 21 782 560 Kč, ZC  6 534 742  Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-05


06. Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1750/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, prodejem zájemci za nabídkovou cenu: přístroj RTG stacionární skiagrafický Visaris VISION C, rok výroby 2015, pořizovací cena 4 099 220 Kč, zůstatková cena 3 170 061 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-06


07. FOND VYSOČINY – žádost o uznání části neuznatelných nákladů na realizaci projektu FV02417.0002

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s žádostí o uznání části neuznatelných nákladů na realizaci projektu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1751/28/2018/RK

Neveřejný materiál:

ochrana osobních údajů

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-07, RK-28-2018-07pr01.pdf, RK-28-2018-07pr02.pdf


08. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce uzavřené příspěvkovou organizací Muzeum Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1752/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-28-2018-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (10. 10. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (10. 10. 2018)

termín: 10. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-08, RK-28-2018-08pr01.pdf, RK-28-2018-08pr02.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 - 10 v bloku.

K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


09. Přijetí dotace k projektu - II/405 Brtnice – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 1753/28/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/405 Brtnice o účelovou dotaci z IROP ve výši 32 756 920,92 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 32 756 920,92 Kč ze zvláštního účtu projektu II/405 Brtnice do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-09


10. Přijetí dotace k projektu - II/406 Telč - hr. kraje – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Usnesení 1754/28/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/406 Telč – hr. kraje o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 749 310,79 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-10


11. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informace obsažené v žádosti o podporu projektu „II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1755/28/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálu RK-28-2018-11, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-11, RK-28-2018-11pr01.Pdf


12. Smlouva o přeložce kanalizace v souvislosti se stavbou II/602 Stránecká Zhoř - průtah

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření Smlouvy o přeložce kanalizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1756/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o provedení přeložky kanalizace pro stavbu "II/602 Stránecká Zhoř - průtah" dle materiálu RK-28-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-12, RK-28-2018-12pr01.doc, RK-28-2018-12pr02.PDF


13. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření „Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a  Telčsko“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1757/28/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-28-2018-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (16. 12. 2018)

termín: 16. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-13, RK-28-2018-13pr01.pdf


14. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třešť pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1758/28/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu RK-28-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-14, RK-28-2018-14pr01.docx


15. Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Nové Veselí - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1759/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/353 Nové Veselí - obchvat" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-28-2018-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Nové Veselí - obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-28-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-15, RK-28-2018-15pr01.docx


16. Pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o udělení pověření zadavatele k provádění úkonů v rámci veřejných zakázek zadávaných v gesci Odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1760/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit úřednici Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Oddělení investičního a správy komunikací Ing. Markétu Majdičovou k provádění úkonů jménem zadavatele Kraje Vysočina v rozsahu:

 • otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství;
 • otevírání nabídek v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváních veřejných zakázek, zadávaných v gesci odboru dopravy a silničního hospodářství.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-16


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1761/28/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 (ÚZ 29331) ve výši 303 160 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely v roce 2017 ve výši 303 160 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-17


18. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Katolickým gymnáziem Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Katolického gymnázia Třebíč o dofinancování projektu „Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1762/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání dotaci Katolickému gymnáziu Třebíč se sídlem Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč, IČO: 44065663, ve výši 50 000 Kč na dofinancování projektu „Výměnný pobyt jako tmel mezi Českou republikou a Německem“ dle materiálu RK-28-2018-18, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2018-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-18, RK-28-2018-18pr01.pdf, RK-28-2018-18pr02.doc


19. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1763/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 1. s vyřazením traktoru Zetor 70-11, inventární číslo 653163, rok pořízení 1995, pořizovací cena 105 263 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 2. s bezúplatným převodem maringotky, inventární číslo 106, rok pořízení 2001, pořizovací cena 175 000 Kč, zůstatková cena 23 224 Kč, Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-19


20. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s žádostí Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je nabytí věcného daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1764/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-20, RK-28-2018-20pr01.doc, RK-28-2018-20pr02.pdf


21. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí o schválení uzavření darovací smlouvy za účelem přijetí peněžního účelového daru od společnosti Nutricia a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1765/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-21, RK-28-2018-21pr01.docx


22. Poskytnutí dotace organizaci Nové Česko, nadační fond na projekt REVOLUTION TRAIN - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace nadačnímu fondu Nové Česko na financování projektu REVOLUTION TRAIN. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1766/28/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 -  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci organizaci Nové Česko, nadační fond, IČO: 24697486 ve výši 30 tis. Kč na financování projektu REVOLUTION TRAIN dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-22, RK-28-2018-22pr01.pdf, RK-28-2018-22pr02.pdf


23. Transformace Domova Kamélie Křižanov II - koupě pozemku v k. ú. Zámek Žďár

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o nabytí pozemku v k. ú. Zámek Žďár pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1767/28/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná půda o výměře 1741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, t. j. celkem 4 739 872,50 Kč, pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-23, RK-28-2018-23pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 - 27 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


24. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, nabytí pozemků

Usnesení 1768/28/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu RK-28-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-24, RK-28-2018-24pr01.doc, RK-28-2018-24pr02.pdf


25. Majetkoprávní příprava stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“

Usnesení 1769/28/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č.  707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-25


26. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat, podpachtovní smlouva

Usnesení 1770/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Správou městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava, IČO: 60732105 podpachtovní smlouvu v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-28-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-26, RK-28-2018-26pr01.doc, RK-28-2018-26pr02.pdf


27. Majetkoprávní příprava stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť - Revoluční)“

Usnesení 1771/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Městem Třešť na straně půjčitele a Krajem Vysočina  na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu RK-28-2018-27, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu  RK-28-2018-27, př. 1, zastavěných silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-27, RK-28-2018-27pr01.XLS, RK-28-2018-27pr02.XLS


28. Žádost o uzavření nájemní smlouvy a úhradu bezdůvodného obohacení k pozemku v k. ú. a obci Dalečín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1772/28/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-28, RK-28-2018-28pr01.pdf, RK-28-2018-28pr02.pdf


29. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vydání souhlasu se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1773/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2018-29, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními § 110 a § 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-28-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-29, RK-28-2018-29pr01.xls


30. Změna usnesení 1402/21/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1774/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1402/21/2018/RK ze dne 31. 7. 2018 tak, že text:

"Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a  dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v  rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši součinu znaleckým posudkem stanovené ceny 34,50 Kč/m2 a skutečného rozsahu zatížení pozemku"

se nahrazuje textem:

"Rada kraje rozhoduje uzavřít mezi Krajem Vysočina jako budoucím obtíženým, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a  dálnic jako stavebníkem, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení položeného v  rámci stavby „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat" na pozemku par. č. 4286/75 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a to za jednorázovou úhradu ve výši 10 000 Kč bez DPH za zásah do 1 pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina stanovenou dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-30


31. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1775/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o  zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2018-31, př. 1 a RK-28-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-31, RK-28-2018-31pr01.xlsx, RK-28-2018-31pr02.xlsx, RK-28-2018-31pr03.pdf


32. Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ - 100. výzva OPŽP

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh projektové žádosti projektu v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1776/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitelství (pavilon 11)“ dle materiálu RK-28-2018-32, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-28-2018-32, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2018-32, př. 3 a RK-28-2018-32, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost dle materiálu RK-28-2018-32, př. 1 do 100. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-32, RK-28-2018-32pr01.Pdf, RK-28-2018-32pr02.doc, RK-28-2018-32pr03.doc, RK-28-2018-32pr04.doc


33. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1777/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č.  13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-28-2018-33, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-28-2018-33, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v materiálu RK-28-2018-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-33, RK-28-2018-33pr01.pdf, RK-28-2018-33pr02.pdf, RK-28-2018-33pr03.zip


34. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1778/28/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla, dle podmínek uvedených v materiálech RK-28-2018-34, př. 3 a RK-28-2018-34, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-34, RK-28-2018-34pr01.pdf, RK-28-2018-34pr02.pdf, RK-28-2018-34pr03.pdf, RK-28-2018-34pr04.pdf


35. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci realizace Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1779/28/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-28-2018-35, př. 13, RK-28-2018-35, př. 14, RK-28-2018-35, př. 15RK-28-2018-35, př. 16, RK-28-2018-35, př. 17 a RK-28-2018-35, př. 18.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-35, RK-28-2018-35pr01.pdf, RK-28-2018-35pr02.pdf, RK-28-2018-35pr03.pdf, RK-28-2018-35pr04.pdf, RK-28-2018-35pr05.pdf, RK-28-2018-35pr06.pdf, RK-28-2018-35pr07.pdf, RK-28-2018-35pr08.pdf, RK-28-2018-35pr09.pdf, RK-28-2018-35pr10.pdf, RK-28-2018-35pr11.pdf, RK-28-2018-35pr12.pdf, RK-28-2018-35pr13.docx, RK-28-2018-35pr14.docx, RK-28-2018-35pr15.doc, RK-28-2018-35pr16.doc, RK-28-2018-35pr17.doc, RK-28-2018-35pr18.doc, RK-28-2018-35pr19.pdf


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1780/28/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-36, RK-28-2018-36pr01.pdf, RK-28-2018-36pr02.pdf, RK-28-2018-36pr03.PDF


37. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace týkající se předloženého materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1781/28/2018/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informace dle materiálu RK-28-2018-37.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2018-37, RK-28-2018-37pr01.doc, RK-28-2018-37pr02.xls


38. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 16. 10. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Franěk                              …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Vladimír Novotný                         …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2018 dne 9. 10. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 11. 10. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz