Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 28/2019 - 1. 10. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Věcné dary, peněžní účelové dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
3 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
4 Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2020–2022 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
5 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
6 29. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
9 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
10 Finanční dar pro Město Nové Město na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11 Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“
12 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutátním městem Jihlava
13 Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.
14 Darování pozemků v k.ú a obci Hamry nad Sázavou
15 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
17 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
18 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"
19 Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen
20 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
21 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
22 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
23 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“
24 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
25 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
26 Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (OPŽP)
27 Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
28 Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
29 Soutěž „Cihla k cihle“
30 Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2019
31 T – CAMP – vědeckotechnický tábor - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
34 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
35 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz