Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 28/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2019, které se konalo dne 1. 10. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 1. 10. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek. Poté přednesl návrh na stažení bodu 19. Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen (Zdrojové materiály: Zdrojové materiály: RK-28-2019-19, RK-28-2019-19pr01.docx, RK-28-2019-19pr02.docx) z programu jednání.

Rada kraje návrh vyřazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2019
02.  Věcné dary, peněžní účelové dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
03.  Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
04.  Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2020–2022 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
05.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
06.  29. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
09.  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
10.  Finanční dar pro Město Nové Město na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11.  Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“
13.  Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.
14.  Darování pozemků v k.ú a obci Hamry nad Sázavou
15.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
17.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
18.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"
19.  Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen
20.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
12.  Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutátním městem Jihlava
21.  Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
22.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
23.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“
24.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
25.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
26.  Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (OPŽP)
27.  Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
28.  Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
29.  Soutěž „Cihla k cihle“
30.  Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2019
31.  T – CAMP – vědeckotechnický tábor - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
35.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
36.  Rozprava členů rady

Usnesení 1609/28/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 1. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Věcné dary, peněžní účelové dary a grant pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem uzavření darovacích smluv, smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1610/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv, smlouvy o poskytnutí finančních prostředků a grantové smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2019-02, př. 1, RK-28-2019-02, př. 2, RK-28-2019-02, př. 3, RK-28-2019-02, př. 4, RK-28-2019-02, př. 5 a RK-28-2019-02, př. 6.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 10. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (11. 10. 2019)

termín: 11. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-02, RK-28-2019-02pr01.pdf, RK-28-2019-02pr02.pdf, RK-28-2019-02pr03.pdf, RK-28-2019-02pr04.pdf, RK-28-2019-02pr05.pdf, RK-28-2019-02pr06.pdf


03. Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu zřizovatele s přijetím věcného daru. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1611/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 10. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (11. 10. 2019)

termín: 11. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-03, RK-28-2019-03pr01.docx


04. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2020–2022 a návrh na schválení zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1612/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

bere na vědomí

položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činnosti na období 2020–2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-28-2019-04, př. 7, RK-28-2019-04, př. 8, RK-28-2019-04, př. 9RK-28-2019-04, př. 10, RK-28-2019-04, př. 11, RK-28-2019-04, př. 12RK-28-2019-04, př. 13RK-28-2019-04, př. 14.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-04, RK-28-2019-04pr01.pdf, RK-28-2019-04pr02.pdf, RK-28-2019-04pr03.pdf, RK-28-2019-04pr04.pdf, RK-28-2019-04pr05.pdf, RK-28-2019-04pr06.pdf, RK-28-2019-04pr07.pdf, RK-28-2019-04pr08.pdf, RK-28-2019-04pr09.pdf, RK-28-2019-04pr10.pdf, RK-28-2019-04pr11.pdf, RK-28-2019-04pr12.pdf, RK-28-2019-04pr13.pdf, RK-28-2019-04pr14.pdf


05. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Muzea Vysočiny Jihlava o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1613/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2019-05, př. 1 a dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-28-2019-05, př. 2 a RK-28-2019-05, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 10. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (15. 11. 2019)

termín: 15. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-05, RK-28-2019-05pr01.docx, RK-28-2019-05pr02.doc, RK-28-2019-05pr03.pdf, RK-28-2019-05pr04.doc, RK-28-2019-05pr05.pdf


06. 29. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finančního daru v souvislosti s udělením Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1614/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu", vyhlášené v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-28-2019-06, př. 1 a RK-28-2019-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-06, RK-28-2019-06pr01.doc, RK-28-2019-06pr02.doc, RK-28-2019-06pr03.pdf


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ČR určených na projekt realizovaný Muzeem Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1615/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 12 755,02 Kč (ÚZ 110117051) s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 12 755,02 Kč určenou na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-07


08. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka prostředků v rámci OPZ. Název projektu: „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1616/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vratku ve výši 223 100 Kč přijatou na zvláštní účet projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“;
 • převod přijaté vratky do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-08


09. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu dodatku ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou uzavřené s Jihomoravským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1617/28/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-28-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-09, RK-28-2019-09pr01.pdf


10. Finanční dar pro Město Nové Město na Moravě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru Městu Nové Město na Moravě pro zajištění úpravy silnice II/354 v úseku Petrovice – Hlinné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1618/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice Městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 00294900 ve výši 34 200 Kč dle materiálu RK-28-2019-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-10, RK-28-2019-10pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 11, 13 - 18, 20 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


11. Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov“

Usnesení 1619/28/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-11, RK-28-2019-11pr01.doc


13. Uzavření nájemní smlouvy v rámci stavby „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť-Revoluční)“.

Usnesení 1620/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina, na straně nájemce, nájemní smlouvu na část pozemku KN par. č. 4602/1 v k. ú. Třešť dle materiálu RK-28-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-13, RK-28-2019-13pr01.docx, RK-28-2019-13pr02.pdf, RK-28-2019-13pr03.pdf


14. Darování pozemků v k.ú a obci Hamry nad Sázavou

Usnesení 1621/28/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-14, RK-28-2019-14pr01.pdf


15. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1622/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-28-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-15, RK-28-2019-15pr01.xlsx


16. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1623/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2019-16, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-16, RK-28-2019-16pr01.xls


17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž

Usnesení 1624/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na části pozemku par. č. 1162/3 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu RK-28-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-17, RK-28-2019-17pr01.pdf, RK-28-2019-17pr02.pdf


18. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"

Usnesení 1625/28/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 8. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-18, RK-28-2019-18pr01.pdf, RK-28-2019-18pr02.pdf


19. Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-19, RK-28-2019-19pr01.docx, RK-28-2019-19pr02.docx


20. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

Usnesení 1626/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu dle materiálu RK-28-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (1. 10. 2019)

termín: 1. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-20, RK-28-2019-20pr01.doc


12. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutátním městem Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 v souvislosti s připravovanou stavbou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1627/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat do vlastnictví statutárního města Jihlava 

 1. úsek silnice II/602 ve staničení km 79,200 – km 81,501 tj. úsek od budoucí křižovatky s trasou jihovýchodního obchvatu města Jihlavy po křižovatku se silnicí II/523 (uzlový bod 2323A008, křižovatka ulic Brněnská, Znojemská) včetně všech součástí a příslušenství zejména mostu ev. č. 602-043
 2. úsek silnice II/602 ve staničení km 81,501 – km 82,836 tj. úsek od křižovatky se silnicí II/523 (uzlový bod 2323A006, křižovatka ulic Hradební, Dvořákova, Žižkova) po křižovatku se silnicí III/01945 (uzlový bod 2323A139, křižovatka ulic Žižkova, Rantířovská) včetně všech součástí a příslušenství
 3. úsek silnice II/523 ve staničení km 0.000 – km 1,931 tj. úsek od křižovatky se silnicí I/38 (uzlový bod 2323A321) po křižovatku se silnicí II/405 (uzlový bod 2323A009, křižovatka ulic Znojemská, Brtnická) včetně všech součástí a příslušenství
 4. části pozemků par. č. 161/1 v k.ú. Helenín, par. č. 5812/1, 5994/1 v k.ú. Jihlava v rozsahu zastavění těmito úseky silnic II/602 a II/523
 5. pozemky par. č. 1576, 6078/1, 6078/11, 6078/14, 6078/18, 6078/20, 6078/21, 6078/25, 6078/42, 6078/43, 6078/45, 6078/47, 6183/6 v k.ú. Jihlava
 6. úsek silnice III/03824 ve staničení km 0,000 – km 0,853 tj. úsek od okružní křižovatky s místní komunikací II. třídy v ul. Havlíčkova uzlový bod 2323A007, okružní křižovatka ulic Havlíčkova a Pražská po odbočovací rameno mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/38 (uzlový bod 2323A11704) včetně všech součástí a příslušenství zejména mostu ev. č. 03824-2
 7. část pozemku par. č. 650/1 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy v rozsahu zastavění tímto úsekem silnice III/03824
 8. pozemky par. č.  650/8, 650/10, 650/12, 650/13, 650/14, 650/15, 650/16, 650/17 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a par. č. 4841/4 a 6132 v k.ú. Jihlava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si ve smyslu ustanovené § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 a III/03824;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách dle materiálů RK-28-2019-12, př. 1RK-28-2019-12, př. 2 a jejich příloh dle materiálů RK-28-2019-12, př. 3 a RK-28-2019-12, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-12, RK-28-2019-12pr01.doc, RK-28-2019-12pr02.doc, RK-28-2019-12pr03.pdf, RK-28-2019-12pr04.pdf


21. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1628/28/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-28-2019-21, př. 3 a RK-28-2019-21, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-21, RK-28-2019-21pr01.pdf, RK-28-2019-21pr02.pdf, RK-28-2019-21pr03.pdf, RK-28-2019-21pr04.pdf


22. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření Dodatku a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace, které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1629/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-22, RK-28-2019-22pr01.pdf, RK-28-2019-22pr02.pdf, RK-28-2019-22pr03.pdf, RK-28-2019-22pr04.pdf, RK-28-2019-22pr05.docx, RK-28-2019-22pr06.doc


23. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1630/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2019-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-23, RK-28-2019-23pr01.pdf


24. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1631/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 2 704,42 Kč (104,64 €). 

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-24


25. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1632/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 206 149,80 Kč (46 950,35 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 35 772,50 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-25


26. Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou Závěrečnou zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1633/28/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-28-2019-26, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-28-2019-26, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2019-26, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-28-2019-26, př. 1, RK-28-2019-26, př. 2 a RK-28-2019-26, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-26, RK-28-2019-26pr01.pdf, RK-28-2019-26pr02.pdf, RK-28-2019-26pr03.xls


27. Nájemní smlouva s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovaly radu kraje o návrhu uzavření nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s. p. upravující podmínky užívání pozemku ve vlastnictví Lesy ČR, dotčeného realizací projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“, jehož investorem je kraj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1634/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-28-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-27, RK-28-2019-27pr01.pdf


28. Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečné vyhodnocení akce a Závěrečná žádost o platbu k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou Závěrečnou zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1635/28/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZZoR dle materiálu RK-28-2019-28, př. 1, informace uvedené ve formuláři ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy u projektu OPŽP 2014–2020 dle materiálu RK-28-2019-28, př. 2 a ZŽoP dle materiálu RK-28-2019-28, př. 3;

ukládá

Odboru životního prostředí a zemědělství předložit ZZoR, formulář ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy u projektu OPŽP 2014–2020 a ZŽoP k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ dle materiálů RK-28-2019-28, př. 1, RK-28-2019-28, př. 2 a RK-28-2019-28, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-28, RK-28-2019-28pr01.pdf, RK-28-2019-28pr02.pdf, RK-28-2019-28pr03.pdf


29. Soutěž „Cihla k cihle“

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh vyhlášení 3. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ pro žáky základních škol v Kraji Vysočina. Z jednání se omluvil P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1636/28/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

3. ročník soutěže „Cihla k cihle“;

schvaluje

propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 3. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 3. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-28-2019-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-29, RK-28-2019-29pr01.doc, RK-28-2019-29pr02.xls, RK-28-2019-29pr03.doc, RK-28-2019-29pr04.doc


30. Uzavření smluv pro účast Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol v roce 2019

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu uzavření smluv o poskytnutí vnitřní plochy a navazujících služeb pro stánek Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1637/28/2019/RK

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-30, RK-28-2019-30pr01.doc, RK-28-2019-30pr02.doc, RK-28-2019-30pr03.doc, RK-28-2019-30pr04.doc, RK-28-2019-30pr05.doc


31. T – CAMP – vědeckotechnický tábor - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s žádostí o prodloužení termínu vyúčtování dotace na realizaci projektu „T-CAMP-vědeckotechnický tábor“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1638/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2019-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-31, RK-28-2019-31pr01.doc, RK-28-2019-31pr02.pdf, RK-28-2019-31pr03.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh poskytnutí finančních prostředků na mezinárodní atletické závody základních a  středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1639/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého- 343, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 48895504 o částku 30 000 Kč na pořádání mezinárodních atletických závodů „O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-32, RK-28-2019-32pr01.pdf


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1640/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 1 234 500 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 3 181 706 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 4 416 206 Kč;
  • Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 1 115 308 Kč; 
  • Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 1 234 500 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 2 066 398 Kčzvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:  

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-28-2019-33.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-33


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1641/28/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 773 543,78 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 524 725,93 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3  298  269,71  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 773 543,78 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 524 725,93 Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-34


35. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1642/28/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2019-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-28-2019-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2019-35, RK-28-2019-35pr01.xls, RK-28-2019-35pr02.doc


36. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 10. 2019, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fialová, MBA                           ...............................................................

 

 

 

Ing. Martin Kukla                                            ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2019 dne 1. 10. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 2. 10. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz