Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 28/2020 - 22. 9. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
3 Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina
4 Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
5 Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
6 Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
9 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
10 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
12 Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021
13 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
17 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
18 6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
19 8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
20 Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
21 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
23 Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021
24 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
25 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
26 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
27 Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
28 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
30 Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
31 Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II
32 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
33 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
34 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
35 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“
36 Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
37 Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
38 Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
39 Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
40 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
41 Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část
42 Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
43 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
44 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
45 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
46 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
47 Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
48 Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz