Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-28-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 28/2020, které se bude konat dne 22.9.2020 v 7:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2020
 2. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
  (P. Pavlinec, RK-28-2020-02)
 3. Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina
  (P. Pavlinec, RK-28-2020-03)
 4. Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
  (P. Pavlinec, RK-28-2020-04)
 5. Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-05)
 6. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-06)
 7. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-07)
 8. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-08)
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-09)
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
  (S. Měrtlová, RK-28-2020-11)
 12. Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021
  (J. Běhounek, RK-28-2020-12)
 13. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.
  (I. Šteklová, RK-28-2020-13)
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB
  (I. Šteklová, RK-28-2020-14)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-28-2020-15)
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (L. Seidl, RK-28-2020-16)
 17. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-28-2020-17)
 18. 6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
  (V. Švarcová, RK-28-2020-18)
 19. 8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-28-2020-19)
 20. Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-28-2020-20)
 21. Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-28-2020-21)
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
  (V. Švarcová, RK-28-2020-22)
 23. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021
  (V. Švarcová, RK-28-2020-23)
 24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
  (K. Ubr, RK-28-2020-24)
 25. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
  (K. Ubr, RK-28-2020-25)
 26. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
  (K. Ubr, RK-28-2020-26)
 27. Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
  (K. Ubr, RK-28-2020-27)
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
  (K. Ubr, RK-28-2020-28)
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
  (K. Ubr, RK-28-2020-29)
 30. Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
  (H. Strnadová, RK-28-2020-30)
 31. Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II
  (H. Strnadová, RK-28-2020-31)
 32. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
  (H. Strnadová, RK-28-2020-32)
 33. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
  (H. Strnadová, RK-28-2020-33)
 34. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
  (P. Kolář, RK-28-2020-34)
 35. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“
  (P. Kolář, RK-28-2020-35)
 36. Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
  (P. Kolář, RK-28-2020-36)
 37. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
  (P. Kolář, RK-28-2020-37)
 38. Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
  (P. Kolář, RK-28-2020-38)
 39. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
  (P. Kolář, RK-28-2020-39)
 40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-28-2020-40)
 41. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-28-2020-41)
 42. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
  (I. Fryšová, RK-28-2020-42)
 43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-28-2020-43)
 44. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-28-2020-44)
 45. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-28-2020-45)
 46. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-28-2020-46)
 47. Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
  (E. Horná, RK-28-2020-47)
 48. Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“
  (E. Horná, RK-28-2020-48)
 49. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz