Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 28/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2020, které se konalo dne 22. 9. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 9. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2020
02.  Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol
03.  Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina
04.  Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
05.  Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
06.  Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
09.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
10.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
11.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
12.  Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021
13.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
17.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina
18.  6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
19.  8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
20.  Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
21.  Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19
23.  Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021
24.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť
25.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
26.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
28.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
27.  Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
30.  Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
31.  Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II
32.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
33.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
34.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
35.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“
36.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice
37.  Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
38.  Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK
39.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
40.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
41.  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část
42.  Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
43.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
44.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
45.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
46.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“
47.  Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
48.  Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“
49.  Rozprava členů rady

Usnesení 1721/28/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Elektronická bezpečnost v Kraji Vysočina – soutěž škol

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1722/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet a soutěže pro školy v rámci kreativní soutěže „Nevěř všemu na netu“;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězným školám z rozpočtu odboru informatiky, celkem tedy 40 000 Kč;

schvaluje

uzavření darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-02, př. 3, RK-28-2020-02, př. 4 s vítěznými školami.

odpovědnost: Odbor informatiky (1. 6. 2021)

termín: 1. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-02, RK-28-2020-02pr01.doc, RK-28-2020-02pr02.doc, RK-28-2020-02pr03.doc, RK-28-2020-02pr04.doc


03. Veřejná zakázka - Nové webové stránky Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1723/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Bluesoft s. r. o., Botanická 554, Brno, IČO: 29182689, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Nové webové stránky Kraje Vysočina";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-03, RK-28-2020-03pr01.pdf


04. Veřejná zakázka - Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1724/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele Scalesoft s. r. o., Blešnovská 995, Praha 9, IČO: 04664272, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku  "Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele";

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-04, RK-28-2020-04pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 – 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Dar pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava

Usnesení 1725/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401, dle materiálu RK-28-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 10. 2020)

termín: 15. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-05, RK-28-2020-05pr01.doc, RK-28-2020-05pr02.pdf


06. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1726/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy a Smluv o poskytnutí nadačního příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-28-2020-06, př. 1, RK-28-2020-06, př. 2 a RK-28-2020-06, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 10. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (2. 10. 2020)

termín: 2. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-06, RK-28-2020-06pr01.pdf, RK-28-2020-06pr02.pdf, RK-28-2020-06pr03.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1727/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 10. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (2. 10. 2020)

termín: 2. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-07, RK-28-2020-07pr01.pdf


08. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1728/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-28-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 9. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (30. 9. 2021)

termín: 30. 9. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-08, RK-28-2020-08pr01.xls


09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

Usnesení 1729/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2020-09, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 80 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 80 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-09, RK-28-2020-09pr01.docx, RK-28-2020-09pr02.xls


10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 1730/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 292 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 292 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc srpen.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 10. 2020), Odbor ekonomický (22. 10. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (22. 10. 2020)

termín: 22. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-10


11. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

Usnesení 1731/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Laboratorní přístroje“ dle materiálu RK-28-2020-11, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 835 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 835 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 835 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19.

ukládá

 • řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení laboratorních přístrojů pro zrychlení testování vzorků na nemoc COVID-19 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (15. 12. 2020), Odbor ekonomický (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-11, RK-28-2020-11pr01.pdf, RK-28-2020-11pr02.pdf


12. Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2021

J. Běhounek seznámil radu kraje s návrhem podpory významných kulturních, sportovních a společenských akcí v roce 2021. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 1732/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2021 dle materiálu RK-28-2020-12, př. 1upr1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-12, RK-28-2020-12pr01.xls


13. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci JUPITER club, s.r.o.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh dodatku smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1733/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2020-13, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-13, RK-28-2020-13pr01.pdf, RK-28-2020-13pr02.pdf, RK-28-2020-13pr03.doc


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru spolku letecké historie CZECH SPITFIRE CLUB

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru organizaci CZECH SPITFIRE CLUB, spolek letecké historie. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1734/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč organizaci CZECH SPITFIRE CLUB spolek letecké historie, sídlem Zbilidy 5, 588 05 Zbilidy, IČO: 227 36 280 dle materiálu RK-28-2020-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-14, RK-28-2020-14pr01.pdf, RK-28-2020-14pr02.doc


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace na instalaci opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1735/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městskému divadlu a kinu Ostrov spol. s r.o., IČO: 47453281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 170  000 Kč na realizaci akce „Instalace historické divadelní opony z depozitáře Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod a její zpřístupnění veřejnosti“ dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-15, př. 2.

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 170 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 170 000 Kč na poskytnutí dotace;

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021), Odbor ekonomický (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-15, RK-28-2020-15pr01.pdf, RK-28-2020-15pr02.pdf, RK-28-2020-15pr03.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí účelové neinvestiční dotace z  Ministerstva pro místní rozvoj, určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1736/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 63 209,89 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 63 209,89 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (30. 10. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-16, RK-28-2020-16pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 17 – 22 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


17. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Usnesení 1737/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 599 952,03 Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Odbor ekonomický (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-17


18. 6. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

Usnesení 1738/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

6. Žádosti o změnu v projektech  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-28-2020-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 6. Žádostí o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 9. 2020)

termín: 29. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-18


19. 8. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1739/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

8. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-28-2020-19;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 8. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 9. 2020)

termín: 29. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-19


20. Poskytnutí finančního daru organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 1740/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 68 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 68 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti organizaci Středisko křesťanské pomoci Jihlava, IČO: 46259830, se sídlem Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava ve výši 68 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-20, RK-28-2020-20pr01.pdf, RK-28-2020-20pr02.doc


21. Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 1741/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000 Kč při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 50 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478, se sídlem Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7 - Holešovice, ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2020 - 2022“ dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2020-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-21, RK-28-2020-21pr01.pdf, RK-28-2020-21pr02.docx


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 určené na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19

Usnesení 1742/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro příspěvkové organizace zřizované krajem, o částku 10 544 327 Kč (ÚZ 13351) na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 dle materiálu RK-28-2020-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 9. 2020), Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-22, RK-28-2020-22pr01.pdf, RK-28-2020-22pr02.xlsx


23. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2021

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1743/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2021“ dle materiálu RK-28-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-23, RK-28-2020-23pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 – 26, 28 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

Usnesení 1744/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Čistírny odpadních vod, rok zařazení 1. 1. 2000, způsob pořízení – delimitace, pořizovací cena 926 342 Kč, zůstatková cena 1 Kč, dle materiálu RK-28-2020-24.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020), Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-24


25. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11

Usnesení 1745/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-28-2020-25, př. 1 a RK-28-2020-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020), Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-25, RK-28-2020-25pr01.docx, RK-28-2020-25pr02.docx


26. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

Usnesení 1746/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2020-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020), Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-26, RK-28-2020-26pr01.doc


28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

Usnesení 1747/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 600 000 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia o částku 80 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy o částku 600 000 Kč) rozpočtu kraje o celkovou částku 680 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 80 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 80 000 Kč u Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 na pokrytí nákladů na vybavovací prvky na sociální zařízení dle materiálu RK-28-2020-28;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 600 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 600 000 Kč u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na zakoupení 24 kusů stolních počítačů dle materiálu RK-28-2020-28;

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 ve výši 80 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
 • ředitelce Gymnázia Třebíč, IČO 60418435 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 80 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020;
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 ve výši 600 000 Kč dle materiálu RK-28-2020-28;
 • ředitelce Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 600 000 Kč nejpozději v termínu do 31. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Gymnázium Třebíč, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-28


27. Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předložené aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol od školního roku 2020/2021. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1748/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-28-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 12. 2020)

termín: 30. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-27, RK-28-2020-27pr01.doc, RK-28-2020-27pr02.doc, RK-28-2020-27pr03.xls


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. K. Ubr doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-29, RK-28-2020-29pr01.pdf


30. Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení Tarif a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1749/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-28-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-30, RK-28-2020-30pr01.pdf, RK-28-2020-30pr02.pdf


31. Žádost o dotaci na realizaci projektu EDUBIM II

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1750/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1,  RK-28-2020-31, př. 2 a  RK-28-2020-31, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2020-31, př. 1, RK-28-2020-31, př. 2 a RK-28-2020-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (24. 9. 2020), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (24. 9. 2020)

termín: 24. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-31, RK-28-2020-31pr01.pdf, RK-28-2020-31pr02.pdf, RK-28-2020-31pr03.doc


32. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1751/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-28-2020-32, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-32, RK-28-2020-32pr01.pdf


33. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1752/28/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044 dle materiálu RK-28-2020-33, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 26944022, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-33, RK-28-2020-33pr01.pdf


34. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního a P. Tlustoš, úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1753/28/2020/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 29. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-34, RK-28-2020-34pr01.pdf


35. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – rekonstrukce areálu – projektová dokumentace“

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního a P. Tlustoš, úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s návrhem zadání výše uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1754/28/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 9. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-35, RK-28-2020-35pr01.docx, RK-28-2020-35pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 36 – 40 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


36. Prodej pozemku v k.ú. a obci Lučice

Usnesení 1755/28/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-36, RK-28-2020-36pr01.pdf


37. Majetkoprávní vypořádání stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792

Usnesení 1756/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit cenu nabývaného pozemku par. č. 584/44 o výměře 142 m2 v k.ú. Křoví na 22 990 Kč včetně DPH v rozpisu dle materiálu RK-28-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-37, RK-28-2020-37pr01.doc, RK-28-2020-37pr02.pdf, RK-28-2020-37pr03.pdf


38. Změny cen vykupovaných pozemků pod silnicemi II. a III. tříd dle usnesení 0120/02/2016/ZK

Usnesení 1757/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálu RK-28-2020-38, př. 1 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z 50 Kč/m2 na 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2021)

termín: 31. 10. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-38, RK-28-2020-38pr01.xlsx


39. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov

Usnesení 1758/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. Vrbka u  Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu RK-28-2020-39, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-39, RK-28-2020-39pr01.xls, RK-28-2020-39pr02.xls, RK-28-2020-39pr03.pdf


40. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1759/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2020-40, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-40, RK-28-2020-40pr01.xls


41. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty úspor energií předložených do 121. výzvy OPŽP - 2. část

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozhodnutí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1760/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-28-2020-41, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí, dolní hala (nové dílny)“ a RK-28-2020-41, př. 2  -  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (22. 9. 2020), Odbor majetkový (22. 9. 2020), Odbor ekonomický (22. 9. 2020)

termín: 22. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-41, RK-28-2020-41pr01.pdf, RK-28-2020-41pr02.pdf


42. Zpráva o realizaci č. 1 a zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1761/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci dle materiálu RK-28-2020-42, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálu RK-28-2020-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2020-42, př. 1;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ dle materiálů RK-28-2020-42, př. 1 a RK-28-2020-42, př. 2 Řídícímu orgánu Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (29. 9. 2020)

termín: 29. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-42, RK-28-2020-42pr01.pdf, RK-28-2020-42pr02.pdf


43. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu Rozvoj podnikatelů 2020. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1762/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-28-2020-43, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-28-2020-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-43, RK-28-2020-43pr01.pdf, RK-28-2020-43pr02.pdf, RK-28-2020-43pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44, 45 v bloku. V průběhu jednání přišla J. Fialová.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


44. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1763/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-44, RK-28-2020-44pr01.pdf, RK-28-2020-44pr02.pdf, RK-28-2020-44pr03.pdf, RK-28-2020-44pr04.pdf, RK-28-2020-44pr05.pdf, RK-28-2020-44pr06.pdf, RK-28-2020-44pr07.pdf, RK-28-2020-44pr08.pdf, RK-28-2020-44pr09.pdf, RK-28-2020-44pr10.docx, RK-28-2020-44pr11.docx, RK-28-2020-44pr12.doc, RK-28-2020-44pr13.doc


45. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1764/28/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.1680, za podmínek uvedených v materiálu RK-28-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-45, RK-28-2020-45pr01.pdf, RK-28-2020-45pr02.pdf


46. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1765/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat společnost Benpra servis s.r.o., se sídlem Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČO: 05249643 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Obnova krátkostébelných trávníků“;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-46, RK-28-2020-46pr01.pdf


47. Závěrečné vyhodnocení akce k projektům „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí Závěrečné vyhodnocení akce k výše uvedeným projektům, podaným do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1766/28/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v ZVA dle materiálů RK-28-2020-47, př. 1 a RK-28-2020-47, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-47, RK-28-2020-47pr01.pdf, RK-28-2020-47pr02.pdf


48. Potvrzení zájmu o výsledky projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu potvrzení zájmu o výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1767/28/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

potvrdit zájem o výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“  dle materiálu RK-28-2020-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-28-2020-48, RK-28-2020-48pr01.pdf, RK-28-2020-48pr02.doc


49. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 10. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                        ..................……………..……

 

 

 

Ing. Martin Kukla                                                …………………………..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2020 dne 24. 9. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 9. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz