Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 29/2018 - 16. 10. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
3 Návrh opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti - PAM
4 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
5 Individuální dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
6 Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
7 Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10 Projektový záměr – Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR
11 „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ - výběr nejvýhodnější nabídky
12 Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
13 Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
14 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
15 Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018
16 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 2. oznámení změně a 4. průběžné zprávy se žádostí o platbu
17 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
18 Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B
19 Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
20 Předání nemovitých věcí - pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou - do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
21 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
22 Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
23 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24 Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
25 Dohoda o zániku smlouvy o zřízení služebnosti a uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Salačova Lhota
26 Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ - 100. výzva OPŽP
27 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
28 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
29 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
30 Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
31 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
32 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
33 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
34 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
35 Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
40 Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz