Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 29/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2018, které se konalo dne 16. 10. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2018

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 16. 10. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana P. Franěk a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, J. Fischerové.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 40. Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2018
02.  FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
03.  Návrh opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti - PAM
04.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
05.  Individuální dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
06.  Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10.  Projektový záměr – Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR
11.  „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ - výběr nejvýhodnější nabídky
12.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
13.  Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
14.  Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
15.  Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018
16.  "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 2. oznámení změně a 4. průběžné zprávy se žádostí o platbu
40.  Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
17.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
18.  Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B
19.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.
20.  Předání nemovitých věcí - pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou - do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
21.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
22.  Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce
23.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
24.  Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
25.  Dohoda o zániku smlouvy o zřízení služebnosti a uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Salačova Lhota
26.  Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ - 100. výzva OPŽP
27.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
28.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
29.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
30.  Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
31.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
32.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč
33.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
34.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice
35.  Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
36.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
41.  Rozprava členů rady

Usnesení 1782/29/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 16. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1783/29/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-02, RK-29-2018-02pr01.pdf, RK-29-2018-02pr02.doc, RK-29-2018-02pr03.pdf, RK-29-2018-02pr04.pdf, RK-29-2018-02pr05.pdf


03. Návrh opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti - PAM

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1784/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-29-2018-03, př. 1, RK-29-2018-03, př. 2, RK-29-2018-03, př. 3, RK-29-2018-03, př. 4, RK-29-2018-03, př. 5 a RK-29-2018-03, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-29-2018-03, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina “ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina “ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 4. 2019), Odbor analýz a podpory řízení (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-03, RK-29-2018-03pr01.doc, RK-29-2018-03pr02.doc, RK-29-2018-03pr03.docx, RK-29-2018-03pr04.docx, RK-29-2018-03pr05.docx, RK-29-2018-03pr06.xlsx, RK-29-2018-03pr07.doc


V průběhu jednání odešel J. Hyliš. K bodům 04 - 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1785/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-04, př. 1, RK-29-2018-04, př. 2 a RK-29-2018-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 10. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (26. 10. 2018)

termín: 26. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-04, RK-29-2018-04pr01.pdf, RK-29-2018-04pr02.pdf, RK-29-2018-04pr03.pdf


05. Individuální dotace a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1786/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím individuální dotace a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-05, př. 1 a RK-29-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (26. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (26. 10. 2018)

termín: 26. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-05, RK-29-2018-05pr01.pdf, RK-29-2018-05pr02.pdf


06. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1787/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 11. 2018), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-06, RK-29-2018-06pr01.pdf


07. Návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavřít smlouvu o poskytování stipendia. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1788/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-29-2018-07, př. 1, RK-29-2018-07, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-07, RK-29-2018-07pr01.doc, RK-29-2018-07pr02.doc, RK-29-2018-07pr03.pdf, RK-29-2018-07pr04.xls


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1789/29/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-08, RK-29-2018-08pr01.doc, RK-29-2018-08pr02.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1790/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 22 857 384,60 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ  107517969) ve výši 21 587 529,90 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 269 854,70 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 22 857 384,60 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 10. 2018), Odbor ekonomický (16. 10. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (16. 10. 2018)

termín: 16. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-09, RK-29-2018-09pr01.pdf


10. Projektový záměr – Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se záměrem projektu Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR a vzít na vědomí informaci o připravovaných projektech nemocnic kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1791/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměrem projektu Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR, který bude předložen v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce Nadačního fondu AVAST;

bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech zřizovaných nemocnic, které jsou připravovány a budou předloženy v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce Nadačního fondu AVAST.

odpovědnost: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-10, RK-29-2018-10pr01.pdf


11. „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ - výběr nejvýhodnější nabídky

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1792/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky "Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ nabídku účastníka  HAGEMANN a.s., IČO  26826925, se sídlem Hradní 27/37 Slezská Ostrava 71000;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-11, RK-29-2018-11pr01.pdf


12. Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1793/29/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-29-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (16. 10. 2018)

termín: 16. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-12, RK-29-2018-12pr01.doc


13. Souhlas s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce. Projednávání se zúčastnila Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1794/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-29-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-13, RK-29-2018-13pr01.pdf, RK-29-2018-13pr02.docx


14. Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1795/29/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-14, RK-29-2018-14pr01.doc


15. Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí roční zprávu o realizaci uvedeného koncepčního dokumentu. Projednávání se zúčastnila Z. Vondráková, úřednice odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1796/29/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018, dle materiálu RK-29-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 10. 2018)

termín: 16. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-15, RK-29-2018-15pr01.pdf


16. "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 2. oznámení změně a 4. průběžné zprávy se žádostí o platbu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1797/29/2018/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-16, př. 2;

schvaluje ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů, včetně dalších povinných příloh, vyžadovaných poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (19. 10. 2018)

termín: 19. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-16, RK-29-2018-16pr01.doc, RK-29-2018-16pr02.docx, RK-29-2018-16pr03.doc, RK-29-2018-16pr04.pdf


40. Odvolání ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila  I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1798/29/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 23. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-40, RK-29-2018-40pr01.docx


17. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1799/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-17, RK-29-2018-17pr01.pdf, RK-29-2018-17pr02.pdf, RK-29-2018-17pr03.pdf


18. Žádost o souhlas se zadáním veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit se zadáním níže uvedených veřejných zakázek s odloženou účinností pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1800/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se zadáním veřejných zakázek „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“ s odloženou účinností dle žádosti v materiálu RK-29-2018-18, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akce „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 1. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-18, RK-29-2018-18pr01.PDF


19. Veřejná zakázka na stavební práce: II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1801/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2018-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-19, RK-29-2018-19pr01.docx, RK-29-2018-19pr02.docx


20. Předání nemovitých věcí - pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou - do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1802/29/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-20, RK-29-2018-20pr01.doc


21. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostmi investorů o souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1803/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2018-21, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-29-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-21, RK-29-2018-21pr01.xls


22. Prodej pozemku v k.ú. Kamenice u Herálce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést nemovitost v k. ú. Kamenice u Herálce do vlastnictví žadatele. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1804/29/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-22, RK-29-2018-22pr01.pdf, RK-29-2018-22pr02.pdf


23. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na úpravu přílohy č. 1 tohoto materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1805/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2018-23, př. 1upr1 a RK-29-2018-23, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-23, RK-29-2018-23pr01.xlsx, RK-29-2018-23pr02.xlsx


24. Darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1806/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-24, RK-29-2018-24pr01.pdf


25. Dohoda o zániku smlouvy o zřízení služebnosti a uzavření nové smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Salačova Lhota

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít se společností E.ON dohodu o zániku smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Salačova Lhota a uzavřít smlouvu novou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1807/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-29-2018-25, př. 2.

rozhoduje

uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s. dohodu o zániku smlouvy o zřízení služebnosti OM 361/2018 v k. ú. Salačova Lhota dle materiálnu RK-29-2018-25, př. 1;

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-25, RK-29-2018-25pr01.doc, RK-29-2018-25pr02.xlsx


26. Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ - 100. výzva OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem schválit projektové žádosti daného projektu v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1808/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-29-2018-26, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-26, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1 do 100. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-26, RK-29-2018-26pr01.Pdf, RK-29-2018-26pr02.doc, RK-29-2018-26pr03.doc


27. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1809/29/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-29-2018-27, př. 1 a RK-29-2018-27, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-27, RK-29-2018-27pr01.pdf, RK-29-2018-27pr02.pdf


28. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1810/29/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2018-28, př. 7, RK-29-2018-28, př. 8 a RK-29-2018-28, př. 9.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-28, RK-29-2018-28pr01.pdf, RK-29-2018-28pr02.pdf, RK-29-2018-28pr03.pdf, RK-29-2018-28pr04.pdf, RK-29-2018-28pr05.pdf, RK-29-2018-28pr06.pdf, RK-29-2018-28pr07.doc, RK-29-2018-28pr08.doc, RK-29-2018-28pr09.doc, RK-29-2018-28pr10.pdf


29. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje žádost o vyslovení souhlasu s výměnou stávajícího zdroje tepla pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1811/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0073 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 83 835 Kč včetně DPH.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-29, RK-29-2018-29pr01.pdf, RK-29-2018-29pr02.pdf


30. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovaly radu kraje o návrhu vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnili  O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1812/29/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-30, RK-29-2018-30pr01.xls, RK-29-2018-30pr02.pdf, RK-29-2018-30pr03.pdf, RK-29-2018-30pr04.pdf, RK-29-2018-30pr05.pdf, RK-29-2018-30pr06.pdf, RK-29-2018-30pr07.doc, RK-29-2018-30pr08.xls, RK-29-2018-30pr09.doc, RK-29-2018-30pr10.xls


31. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití plánu investic příspěvkových organizací kraje za odvětví školství na rok 2018. Projednávání se zúčastnili  O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a  sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1813/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-29-2018-31, př. 1 a RK-29-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-31, RK-29-2018-31pr01.xls, RK-29-2018-31pr02.xls


K bodům 32 - 34, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


32. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Třebíč

Usnesení 1814/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-32, RK-29-2018-32pr01.doc


33. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1815/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-33, RK-29-2018-33pr01.doc


34. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice

Usnesení 1816/29/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-34, RK-29-2018-34pr01.doc


35. Zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov a Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1817/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 30 250  Kč a § 3133 - Dětské domovy o částku 9  680 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 39  930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 30 250 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 o částku 9  680 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-35


36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili  O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1818/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 54 481 629 Kč dle materiálu RK-29-2018-36;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-29-2018-36, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-29-2018-36, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-29-2018-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-36, RK-29-2018-36pr01.xls, RK-29-2018-36pr02.xls, RK-29-2018-36pr03.doc


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1819/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků ve výši 78 900 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-37


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací na pořádání postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 organizátorům soutěží. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1820/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 11 600 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-29-2018-38, př. 1;

rozhoduje

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-38, RK-29-2018-38pr01.xls, RK-29-2018-38pr02.pdf, RK-29-2018-38pr03.pdf, RK-29-2018-38pr04.pdf, RK-29-2018-38pr05.pdf


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1821/29/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 390 471,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, o částku 390 471,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2018-39.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2018-39


41. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 29/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 10. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 


 

Mgr. Pavel Franěk

1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jan Hyliš                   ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Martin Kukla            …..………………………………….……

 

 

 


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2018 dne 16. 10. 2018.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 10. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz