Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 29/2019 - 7. 10. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 4 - „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“
3 Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Specifické IT vybavení organizace 2019" - schválení navržených podpor
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
6 Využívání cloudových služeb společnosti Microsoft v Nemocnici Jihlava
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
8 Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
9 Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
11 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
12 Podmínky kolektivní smlouvy Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
13 Dodatky č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
15 Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
18 Zapojení SŠ do Vysočina ZETOR Show – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
19 Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
20 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
21 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat
22 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava
23 Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, památková ochrana
24 Návrh na zařazení stavebních akcí do rozpočtu 2019 do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
25 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „III/3518 Měřín – most ev. č. 3518-1“
26 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27 Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod
28 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č.3 Smlouvy o dílo
29 Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 61. výzvy OPŽP
30 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
31 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz