Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 29/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2019, které se konalo dne 7. 10. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2019

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 7. 10. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové, P. Pacala.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2019
02.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 4 - „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“
03.  Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Specifické IT vybavení organizace 2019" - schválení navržených podpor
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
05.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
06.  Využívání cloudových služeb společnosti Microsoft v Nemocnici Jihlava
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08.  Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina
09.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
11.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
12.  Podmínky kolektivní smlouvy Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
13.  Dodatky č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky
15.  Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019
18.  Zapojení SŠ do Vysočina ZETOR Show – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
19.  Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
20.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
21.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat
22.  Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava
23.  Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, památková ochrana
24.  Návrh na zařazení stavebních akcí do rozpočtu 2019 do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví
25.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „III/3518 Měřín – most ev. č. 3518-1“
26.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27.  Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod
28.  Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
29.  Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 61. výzvy OPŽP
30.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
31.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
32.  Rozprava členů rady

Usnesení 1643/29/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 7. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 28/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení výzvy č. 4 - „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit čtvrtou výzvu k předkládání projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1644/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 4 - „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“ dle materiálu RK-29-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-02, RK-29-2019-02pr01.docx, RK-29-2019-02pr02.doc, RK-29-2019-02pr03.pdf, RK-29-2019-02pr04.pdf


03. Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "Specifické IT vybavení organizace 2019" - schválení navržených podpor

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh poskytnout finanční příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizacím kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1645/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Specifické IT vybavení organizace 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-03, RK-29-2019-03pr01.pdf


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1646/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 110 727 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 110 727 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na krytí výdajů spojených s financováním projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost“ dle materiálu RK-29-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-04, RK-29-2019-04pr01.pdf, RK-29-2019-04pr02.xlsx


05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1647/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 250 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WiFi síť“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-05, RK-29-2019-05pr01.pdf


06. Využívání cloudových služeb společnosti Microsoft v Nemocnici Jihlava

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1648/29/2019/RK

Rada kraje
ukládá

Řediteli Nemocnice Jihlava provést výše uvedená opatření a předložit je ke kontrole odboru zdravotnictví a odboru informatiky KrÚ.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-06


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1649/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 490,50 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 463,25 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 27,25 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 490,50 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ dle materiálu RK-29-2019-07, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 27 882 756,00 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 26 333 714,00 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 549 042,00 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 27 882 756,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ dle materiálu RK-29-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (7. 11. 2019), Odbor ekonomický (7. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (7. 11. 2019)

termín: 7. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-07, RK-29-2019-07pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 08, 09, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


08. Informace o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1650/29/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2019 dle materiálu RK-29-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (7. 10. 2019)

termín: 7. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-08, RK-29-2019-08pr01.doc


09. Informace o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina

Usnesení 1651/29/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2019 dle materiálu RK-29-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (7. 10. 2019)

termín: 7. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-09, RK-29-2019-09pr01.doc


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

K předloženému materiálu, odboru analýz a podpory řízení, nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1652/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 235 234 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 235 234 Kč s určením pro Projektovou PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 235 234 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2022), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2022), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (31. 12. 2022), Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019), Krajská knihovna Vysočiny (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-10, RK-29-2019-10pr01.docx, RK-29-2019-10pr02.docx, RK-29-2019-10pr03.docx, RK-29-2019-10pr04.docx, RK-29-2019-10pr05.docx, RK-29-2019-10pr06.pdf, RK-29-2019-10pr07.pdf, RK-29-2019-10pr08.pdf, RK-29-2019-10pr09.pdf, RK-29-2019-10pr10.pdf, RK-29-2019-10pr11.pdf, RK-29-2019-10pr12.pdf, RK-29-2019-10pr13.xls


11. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1653/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 16 214,93 Kč (ÚZ 110117051) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina - Waldviertel – Mühlviertel“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, o částku 16 214,93 Kč určenou na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-11


12. Podmínky kolektivní smlouvy Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1654/29/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-12, RK-29-2019-12pr01.doc, RK-29-2019-12pr02.doc, RK-29-2019-12pr03.docx


13. Dodatky č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu "Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV."

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1655/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálů RK-29-2019-13, př. 1 a RK-29-2019-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 10. 2019)

termín: 7. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-13, RK-29-2019-13pr01.doc, RK-29-2019-13pr02.doc


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci a poskytnutí neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci prorodinné politiky

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1656/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 100 000 Kč na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi;
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 50 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2019;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Otmarova 82/3, Jejkov, 674 01 Třebíč, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-29-2019-14, př. 6, RK-29-2019-14, př. 7, RK-29-2019-14, př. 8, RK-29-2019-14, př. 9 a RK-29-2019-14, př. 10.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-14, RK-29-2019-14pr01.pdf, RK-29-2019-14pr02.pdf, RK-29-2019-14pr03.pdf, RK-29-2019-14pr04.pdf, RK-29-2019-14pr05.pdf, RK-29-2019-14pr06.doc, RK-29-2019-14pr07.doc, RK-29-2019-14pr08.doc, RK-29-2019-14pr09.doc, RK-29-2019-14pr10.doc


15. Souhlas zřizovatele k přijetí peněžního účelového daru pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci

R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1657/29/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-15, RK-29-2019-15pr01.pdf


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1658/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 972 002 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 972 002 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 972 002 Kč na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin dle materiálu RK-29-2019-16.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-16


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků z MŠMT na daný rozvojový program. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1659/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 v celkové výši 319 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 dle tabulky 1 materiálu RK-29-2019-17, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-17, RK-29-2019-17pr01.xls


18. Zapojení SŠ do Vysočina ZETOR Show – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1660/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na proplacení nákladů (včetně mzdových) souvisejících se zapojením do Vysočina ZETOR Show v celkové výši 83 500 Kč dle materiálu RK-29-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-18, RK-29-2019-18pr01.xlsx


19. Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávy o udržitelnosti níže uvedených projektů. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1661/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-29-2019-19, př. 1;
 • monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-29-2019-19, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-29-2019-19, př. 3 a RK-29-2019-19, př. 6.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 11. 2019)

termín: 2. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-19, RK-29-2019-19pr01.pdf, RK-29-2019-19pr02.docx, RK-29-2019-19pr03.doc, RK-29-2019-19pr04.pdf, RK-29-2019-19pr05.docx, RK-29-2019-19pr06.doc


20. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Střední průmyslové školy Třebíč. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1662/29/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-29-2019-20, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (16. 10. 2019)

termín: 16. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-20, RK-29-2019-20pr01.pdf, RK-29-2019-20pr02.doc


21. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1663/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat dle materiálu RK-29-2019-21, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2019-21, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-21, RK-29-2019-21pr01.pdf


22. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1664/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-29-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (7. 12. 2019)

termín: 7. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-22, RK-29-2019-22pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 23 – 27, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci, památková ochrana

Usnesení 1665/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Sociální věci novou akci "Domov důchodců Proseč u Pošné - havárie, oprava zdi";
 • podat k Ministerstvu kultury ČR žádost o zrušení prohlášení věci za kulturní památku pro areál zámku č. p. 1 Proseč u Pošné evidované pod rejstříkovým číslem 26040/3-3265.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (20. 9. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-23, RK-29-2019-23pr01.docx


24. Návrh na zařazení stavebních akcí do rozpočtu 2019 do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M2 - Zdravotnictví

Usnesení 1666/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit tyto nové akce  do rozpočtu kraje pro rok 2019 - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví: 

 • Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce energocentra;
 • Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní budovy;
 • Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR;
 • Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce tepelných zdrojů;
 • Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce dezinfekce infekčních vod.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 10. 2019), Odbor ekonomický (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-24


25. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „III/3518 Měřín – most ev. č. 3518-1“

Usnesení 1667/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 40N15/51, uzavřené mezi Krajem Vysočina a vlastníkem, kterým je Česká republika, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 v rámci majetkoprávní přípravy stavby „III/3518 Měřín – most ev. č. 3518-1“ v rozsahu dle materiálu RK-29-2019-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-25, RK-29-2019-25pr01.doc


26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1668/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-29-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-26, RK-29-2019-26pr01.xlsx


27. Darování pozemku v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 1669/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 o výměře 490 m2 v k. ú. Termesivy, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;
 • uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod, na straně povinného a Krajem Vysočina, na straně oprávněného, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-27, RK-29-2019-27pr01.pdf, RK-29-2019-27pr02.pdf


28. Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV v Jihlavě - Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuze rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1670/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 4. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností Zlínstav a.s. na straně zhotovitele na akci Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-29-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-28, RK-29-2019-28pr01.pdf


29. Podání projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 61. výzvy OPŽP

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělili radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1671/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • dopracovat projektovou dokumentaci splňující požadavky 61. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020;
 • na základě dopracované projektové dokumentace předložit projektovou žádost „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 61. výzvy OPŽP;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ a předložit ji do 61. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor majetkový (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-29, RK-29-2019-29pr01.pdf


30. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1672/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2019-30, př. 5 a RK-29-2019-30, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-30, RK-29-2019-30pr01.pdf, RK-29-2019-30pr02.pdf, RK-29-2019-30pr03.pdf, RK-29-2019-30pr04.pdf, RK-29-2019-30pr05.doc, RK-29-2019-30pr06.doc


31. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1673/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2019-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2019-31, RK-29-2019-31pr01.pdf, RK-29-2019-31pr02.pdf, RK-29-2019-31pr03.doc


32. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 10. 2019, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2019 dne 7. 10. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 10. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz