Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 29/2020 - 6. 10. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
4 Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
5 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
6 Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
9 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
10 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
11 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
12 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020
15 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
16 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat
17 Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč
18 Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
19 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
22 Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
23 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
24 Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
25 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
26 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
27 Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+
28 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
30 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
31 Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
32 Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
33 Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie
34 Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
35 Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
36 Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
37 Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla
38 Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
39 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
40 Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
41 Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
42 Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
43 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
44 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
45 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46 Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK
47 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř
48 Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi
49 Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic
50 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
51 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
53 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
54 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
55 Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
56 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"
57 Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
58 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
59 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
60 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
61 Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384
62 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz