Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-29-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 29/2020, které se bude konat dne 6. 10. 2020 v 7:15 hod. v  zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
  (P. Pavlinec, RK-29-2020-02)
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
  (P. Pavlinec, RK-29-2020-03)
 4. Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
  (P. Pavlinec, RK-29-2020-04)
 5. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-05)
 6. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-06)
 7. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-07)
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-08)
 9. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-09)
 10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-10)
 11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-11)
 12. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-12)
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-29-2020-13)
 14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020
  (A. Krištofová, RK-29-2020-14)
 15. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
  (H. Strnadová, RK-29-2020-15)
 16. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat
  (H. Strnadová, RK-29-2020-16)
 17. Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč
  (I. Hanáková Kosourová, RK-29-2020-17)
 18. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
  (I. Hanáková Kosourová, L. Seidl, RK-29-2020-18)
 19. 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
  (L. Seidl, RK-29-2020-19)
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-29-2020-20)
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
  (L. Seidl, RK-29-2020-21)
 22. Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
  (I. Fryšová, L. Seidl, RK-29-2020-22)
 23. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
  (I. Fryšová, RK-29-2020-23)
 24. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-29-2020-24)
 25. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-29-2020-25)
 26. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-29-2020-26)
 27. Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+
  (I. Fryšová, RK-29-2020-27)
 28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
  (I. Fryšová, RK-29-2020-28)
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
  (I. Fryšová, RK-29-2020-29)
 30. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-29-2020-30)
 31. Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
  (P. Kolář, RK-29-2020-31)
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
  (P. Kolář, RK-29-2020-32)
 33. Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie
  (P. Kolář, RK-29-2020-33)
 34. Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
  (P. Kolář, RK-29-2020-34)
 35. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
  (P. Kolář, RK-29-2020-35)
 36. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
  (P. Kolář, RK-29-2020-36)
 37. Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla
  (P. Kolář, RK-29-2020-37)
 38. Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
  (P. Kolář, RK-29-2020-38)
 39. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-29-2020-39)
 40. Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
  (P. Kolář, RK-29-2020-40)
 41. Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
  (P. Kolář, RK-29-2020-41)
 42. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
  (P. Kolář, RK-29-2020-42)
 43. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
  (P. Kolář, RK-29-2020-43)
 44. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
  (P. Kolář, RK-29-2020-44)
 45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-29-2020-45)
 46. Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK
  (P. Kolář, RK-29-2020-46)
 47. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř
  (P. Kolář, RK-29-2020-47)
 48. Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi
  (P. Kolář, RK-29-2020-48)
 49. Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic
  (P. Kolář, RK-29-2020-49)
 50. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
  (V. Švarcová, RK-29-2020-50)
 51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
  (V. Švarcová, RK-29-2020-51)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (V. Švarcová, RK-29-2020-52)
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
  (V. Švarcová, RK-29-2020-53)
 54. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
  (V. Švarcová, RK-29-2020-54)
 55. Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
  (V. Švarcová, RK-29-2020-55)
 56. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"
  (V. Švarcová, RK-29-2020-56)
 57. Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
  (K. Ubr, RK-29-2020-57)
 58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
  (K. Ubr, RK-29-2020-58)
 59. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
  (K. Ubr, RK-29-2020-59)
 60. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-29-2020-60)
 61. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384
  (K. Ubr, RK-29-2020-61)
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina
  (K. Ubr, RK-29-2020-62)
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
  (K. Ubr, RK-29-2020-63)
 64. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz