Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 29/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2020, které se konalo dne 6. 10. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 6. 10. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
04.  Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1
05.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
06.  Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
10.  Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru
11.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
12.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
14.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020
15.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD
16.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat
17.  Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč
18.  Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
19.  30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci
22.  Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“
23.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
24.  Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
25.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
26.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
27.  Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+
28.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
30.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
31.  Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě
32.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
33.  Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie
34.  Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec
36.  Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice
37.  Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla
38.  Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí
39.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
35.  Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
40.  Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí
41.  Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK
42.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava
43.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"
44.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“
45.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46.  Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK
47.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř
48.  Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi
49.  Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic
50.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“
51.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
53.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020
54.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.
55.  Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.
56.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"
57.  Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
58.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
59.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
60.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
61.  Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384
62.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19
64.  Rozprava členů rady

Usnesení 1768/29/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1769/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Modernizace hlasového řešení záložního dispečinku ZZS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci serverů a SAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Videokonference KSUSV" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-02, RK-29-2020-02pr01.pdf, RK-29-2020-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1770/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a kapitálových výdajů spočívající ve snížení § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 483 828 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 483 828 Kč za účelem dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu a nákup switchů;

souhlasí

s využitm prostředků na § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) v hodnotě 2 435 866 Kč na posílení sítě ROWANet.

odpovědnost: Odbor informatiky (10. 10. 2020)

termín: 10. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-03


04. Žádost o prominutí termínů dotačního titulu – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ - Výzva č. 1

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč o prominutí termínů dotačního titulu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1771/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

žádosti o prominutí termínů dotačního titulu nevyhovět. 

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-04, RK-29-2020-04pr01.pdf, RK-29-2020-04pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 05 - 07, 09 - 11, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

Usnesení 1772/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-29-2020-05, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-29-2020-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-05, RK-29-2020-05pr01.doc, RK-29-2020-05pr02.doc, RK-29-2020-05pr03.pdf, RK-29-2020-05pr04.xls


06. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1773/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2020-06, př. 1 a RK-29-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 10. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (16. 10. 2020)

termín: 16. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-06, RK-29-2020-06pr01.pdf, RK-29-2020-06pr02.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1774/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 10. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (16. 10. 2020)

termín: 16. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-07, RK-29-2020-07pr01.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace

Usnesení 1775/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4 015 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 4 015 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 4 015 000 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 10. 2020), Odbor ekonomický (6. 10. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-09


10. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – financování provozu pracovišť Národního onkologického registru

Usnesení 1776/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 59 395 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2020-10, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 240 605 Kč, a to pro: 

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 60 690 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 63 335 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 40 810 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 75 770 Kč, 

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-10, RK-29-2020-10pr01.doc, RK-29-2020-10pr02.pdf, RK-29-2020-10pr03.doc


11. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1777/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 156 029,49 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 5 156 029,49 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-29-2020-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2020), Odbor ekonomický (6. 11. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-11, RK-29-2020-11pr01.xls


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na obnovu zdravotnického přístroje – SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1778/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a  to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-29-2020-08, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 12. 2020), Odbor ekonomický (22. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-08, RK-29-2020-08pr01.pdf, RK-29-2020-08pr02.docx, RK-29-2020-08pr03.pdf


12. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na nákup SW + HW pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1779/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč za účelem nákupu SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz na nákup SW + HW včetně příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 10. 2020), Odbor ekonomický (6. 10. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-12, RK-29-2020-12pr01.pdf


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1780/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 7 480 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 7 480 Kč, 

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-29-2020-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (16. 10. 2020), Odbor ekonomický (16. 10. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (16. 10. 2020)

termín: 16. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-13, RK-29-2020-13pr01.xls


14. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – srpen 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1781/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020 dle materiálu RK-29-2020-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-14, RK-29-2020-14pr01.xls, RK-29-2020-14pr02.xlsx


15. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1782/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat dle materiálu RK-29-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost "SHP+SHB - Velké Meziříčí", Vedoucí společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO 18827527; Společník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-15, RK-29-2020-15pr01.pdf


16. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1783/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat dle materiálu RK-29-2020-16, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-16, RK-29-2020-16pr01.pdf


17. Stanovení platu řediteli Střední školy stavební Třebíč

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat řediteli shora uvedené střední školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1784/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-17, RK-29-2020-17pr01.xls, RK-29-2020-17pr02.doc


18. Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1785/29/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-29-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (1. 2. 2021), Oddělení řízení lidských zdrojů (1. 2. 2021)

termín: 1. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-18, RK-29-2020-18pr01.doc


19. 30. Podzimní knižní veletrh – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu udělit Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1786/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu" vyhlášené v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-29-2020-19, př. 1 a RK-29-2020-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-19, RK-29-2020-19pr01.doc, RK-29-2020-19pr02.doc, RK-29-2020-19pr03.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1787/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 77 603,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-20, RK-29-2020-20pr01.xls


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1788/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 4 200 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ (ÚZ 34352);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 4 200 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-21


22. Projektový záměr „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnily I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1789/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-22;

rozhoduje

zahájit přípravu žádosti projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic".

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 6. 2021), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (30. 6. 2021)

termín: 30. 6. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-22, RK-29-2020-22pr01.docx


23. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit znění změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1790/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-23, RK-29-2020-23pr01.pdf


24. Poskytnutí dotací žadatelům v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci uvedeného projektu žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1791/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020, 21. 7. 2020 a 9. 9. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2020-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-29-2020-24, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2020-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-24, RK-29-2020-24pr01.pdf, RK-29-2020-24pr02.pdf, RK-29-2020-24pr03.zip


25. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s převodem nemovitostí v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1792/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-25, př. 5;
 • s uzavřením kupních smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-29-2020-25, př. 6 a RK-29-2020-25, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-25, RK-29-2020-25pr01.pdf, RK-29-2020-25pr02.pdf, RK-29-2020-25pr03.pdf, RK-29-2020-25pr04.pdf, RK-29-2020-25pr05.pdf, RK-29-2020-25pr06.pdf, RK-29-2020-25pr07.pdf


26. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dohody a Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1793/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-26, RK-29-2020-26pr01.pdf, RK-29-2020-26pr02.pdf, RK-29-2020-26pr03.pdf, RK-29-2020-26pr04.pdf, RK-29-2020-26pr05.pdf, RK-29-2020-26pr06.pdf, RK-29-2020-26pr07.pdf, RK-29-2020-26pr08.pdf, RK-29-2020-26pr09.pdf, RK-29-2020-26pr10.pdf, RK-29-2020-26pr11.pdf, RK-29-2020-26pr12.pdf, RK-29-2020-26pr13.pdf, RK-29-2020-26pr14.docx, RK-29-2020-26pr15.docx, RK-29-2020-26pr16.doc, RK-29-2020-26pr17.doc, RK-29-2020-26pr18.doc, RK-29-2020-26pr19.doc


27. Absorpční kapacita Kraje Vysočina pro Regionální akční plán 2021+

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1794/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam potenciálních projektů Regionálního akčního plánu 2021-2027 uvedených v materiálu RK-29-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-27, RK-29-2020-27pr01.xlsx


28. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1795/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 10. 2020), Odbor ekonomický (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-28


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1796/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-29, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení, související s vrácením finančních prostředků ve výši 63 176,35 Kč Ministerstvu životního prostředí dle materiálu RK-29-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 10. 2020), Odbor ekonomický (6. 10. 2020)

termín: 6. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-29, RK-29-2020-29pr01.pdf


30. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje jmenovala své zástupce do komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1797/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-30, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-30, př. 2upr1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-30, RK-29-2020-30pr01.pdf, RK-29-2020-30pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 31 – 34, 36 - 39, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


31. Prodej části pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě

Usnesení 1798/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-31, RK-29-2020-31pr01.pdf


32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

Usnesení 1799/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-32, RK-29-2020-32pr01.xlsx, RK-29-2020-32pr02.xlsx, RK-29-2020-32pr03.pdf


33. Majetkoprávní příprava pro stavbu "II/353 Stáj - Zhoř" deponie

Usnesení 1800/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-33, RK-29-2020-33pr01.pdf


34. Zánik předkupního práva v k. ú. a obci Bohdalec

Usnesení 1801/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-34


36. Darování pozemků v k. ú. a obci Jezdovice

Usnesení 1802/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 v k. ú. a obci Jezdovice zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-36, RK-29-2020-36pr01.xlsx


37. Náhrada za trvalé znehodnocení části vodního díla

Usnesení 1803/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • přiznat Povodí Moravy, s.p. finanční náhradu - peněžité plnění ve výši 85 600 Kč za znehodnocení části vodních děl v souvislosti s realizací stavby " II/353 Nové Veselí - obchvat" dle znaleckého posudku č. 2883-25-20 ze dne 24. 8. 2020 a dále uhradit tomuto státnímu podniku náklady ve výši 7 700 Kč spojené s vypracováním znaleckého posudku;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p. Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) dle materiálu RK-29-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-37, RK-29-2020-37pr01.pdf


38. Nabytí dílů pozemků v k.ú. a obci Úsobí

Usnesení 1804/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-29-2020-38, př. 1;
 • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č. 613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-38, RK-29-2020-38pr01.xlsx


39. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

Usnesení 1805/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2020-39, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2020-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-39, RK-29-2020-39pr01.xls


35. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1806/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 12. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-35, RK-29-2020-35pr01.doc, RK-29-2020-35pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 40 – 43, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


40. Darování pozemku v k.ú. a obci Velké Meziříčí

Usnesení 1807/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-40, RK-29-2020-40pr01.pdf


41. Návrh na změnu usnesení 2175/37/2019/RK

Usnesení 1808/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-29-2020-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-41, RK-29-2020-41pr01.xlsx


42. Prodej pozemků v k. ú. a obci Želetava

Usnesení 1809/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemky par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEPOD, spol. s.r.o., Podolí 320, 675 26 Želetava za kupní cenu 125 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-42, RK-29-2020-42pr01.pdf


43. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129 008"

Usnesení 1810/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-43


44. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1811/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-44, RK-29-2020-44pr01.pdf


45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1812/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2020-45, př. 1 a RK-29-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-45, RK-29-2020-45pr01.xlsx, RK-29-2020-45pr02.xlsx


46. Návrh na změnu usnesení 0545/09/2020/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu změnit usnesení 0545/09/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1813/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0545/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 tak, že v materiálu RK-09-2019-36, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-29-2020-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-46, RK-29-2020-46pr01.xlsx


47. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Otín u Měřína, k. ú. Nová Zhoř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "II/349 Otín - most- ev.č. 349-003". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1814/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "II/349 Otín - most- ev.č. 349-003" dle materiálu RK-29-2020-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-47, RK-29-2020-47pr01.docx


48. Požadavek na zvýšení kupní ceny za pozemky pod krajskými silnicemi

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1815/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-48, RK-29-2020-48pr01.xls


49. Rozhodnutí o poskytnutí náhrad při rozhodnutí o vyvlastnění pozemků pro stavby silnic

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1816/29/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-49

 

K navrhovaným bodům 50 – 52, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


50. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“

Usnesení 1817/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 566 770,92 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-50


51. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“

Usnesení 1818/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-51


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení 1819/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 798 696 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 54 000 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 327 816 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 416 880 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-52


53. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánů investic a oprav organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na rok 2020

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1820/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč - Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci IČ 71184538 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 7;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 8;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci IČ 71184520 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 9;
 • čerpání fondu investic a aktualizovaný plán oprav Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 10;
 • čerpání fondu investic Domovu Háj, příspěvkové organizaci IČ 60128054 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 11;
 • čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci IČ 71184473 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 12;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 450 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 450 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 450 000 Kč na nákup automobilu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-53, RK-29-2020-53pr01.pdf, RK-29-2020-53pr02.pdf, RK-29-2020-53pr03.pdf, RK-29-2020-53pr04.pdf, RK-29-2020-53pr05.pdf, RK-29-2020-53pr06.pdf, RK-29-2020-53pr07.xls, RK-29-2020-53pr08.xls, RK-29-2020-53pr09.xls, RK-29-2020-53pr10.xls, RK-29-2020-53pr11.xls, RK-29-2020-53pr12.xls


54. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci, které je zapojena do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1821/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 14 928,30 Kč dle materiálu RK-29-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-54, RK-29-2020-54pr01.xls


55. Přijetí věcného daru společnosti BEL Sýry Česko a.s.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1822/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (7. 10. 2020)

termín: 7. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-55, RK-29-2020-55pr01.doc


56. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1823/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat dodavatele EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 1. Část – dodávka nábytku";
 • vybrat dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO: 48202118, sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 2. Část – dodávka sedacího nábytku";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr obou dodavatelů všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření obou smluv.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-56, RK-29-2020-56pr01.pdf


57. Návrh na schválení aktualizovaných plánů investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit investiční plány příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1824/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které nahrazují schválené investiční plány na rok 2020 ve znění jejich průběžně odsouhlasených změn;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které je nutné nebo vhodné realizovat bez dalšího odkladu do konce roku 2020, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-57, RK-29-2020-57pr01.xlsx

 

V průběhu jednání odešel P. Pacal. K navrhovaným bodům 58, 59, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


58. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou

Usnesení 1825/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-58, RK-29-2020-58pr01.doc


59. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Usnesení 1826/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020), Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (30. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-59, RK-29-2020-59pr01.doc


60. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotace z uvedeného programu subjektu na projekt. V průběhu jednání přišli V. Novotný, P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1827/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2020-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-29-2020-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-60, RK-29-2020-60pr01.xls, RK-29-2020-60pr02.pdf


61. Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1828/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 3 661 025 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 661 025 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 o částku 3 661 025 Kč na spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy".

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-61


62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1829/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech v kalendářním roce 2020 dle materiálu RK-29-2020-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-62, RK-29-2020-62pr01.xlsx


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program MŠMT Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid - 19

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1830/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v celkové výši 7 037 026 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v roce dle tabulky 1 materiálu RK-29-2020-63, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ právnickým osobám vykonávajícím činnost dětských domovů a dětských domovů se školou dle materiálu RK-29-2020-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-29-2020-63, RK-29-2020-63pr01.xlsx


64. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

P. Franěk, první náměstek hejtmana, ukončil zasedání rady kraje č. 29/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 10. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Franěk ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2020 dne 6. 10. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 10. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz