Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 30/2018 - 23. 10. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina –žádosti o podporu na rok 2019
3 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
4 Stanovení důležitých termínů na rok 2019
5 Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
6 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
8 Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
9 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10 Souhlas se Smlouvou o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11 Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13 Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
14 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
15 Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16 Odměna za splnění osobního cíle pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17 Jmenování ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
18 Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
20 Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21 Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
23 Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Expozice Hradu Kámen a Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy
24 Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
25 Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
26 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
27 Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
28 Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
29 Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
30 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany
32 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34 Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
35 Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
36 Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
37 Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
38 Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
39 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
40 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
43 Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
44 Změny ve zřizovacích listinách
45 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
47 Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
48 Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
49 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz