Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 30/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2018, které se konalo dne 23. 10. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2018

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 23. 10. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fischerové.

K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2018
02.  Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2019
03.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
04.  Stanovení důležitých termínů na rok 2019
05.  Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
06.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
08.  Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10.  Souhlas se Smlouvou o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
11.  Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12.  Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
13.  Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
14.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
15.  Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16.  Odměna za splnění osobního cíle pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
17.  Jmenování ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace
18.  Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"
20.  Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21.  Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
23.  Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Expozice Hradu Kámen a Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy
24.  Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016
25.  Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
26.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
27.  Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“
28.  Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“
29.  Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"
30.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
31.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany.
32.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
33.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
34.  Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic
35.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz
36.  Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava
37.  Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
38.  Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“
39.  Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)
40.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
43.  Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"
44.  Změny ve zřizovacích listinách
45.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
47.  Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“
48.  Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
49.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019
50.  Rozprava členů rady

Usnesení 1822/30/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 23. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2019

J. Běhounek a Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1823/30/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2019 dle materiálů RK-30-2018-02, př. 1 a RK-30-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-02, RK-30-2018-02pr01.xls, RK-30-2018-02pr02.xls, RK-30-2018-02pr03.xls, RK-30-2018-02pr04.xls


03. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1824/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-30-2018-03, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2018-03, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-30-2018-03, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-03, RK-30-2018-03pr01.pdf, RK-30-2018-03pr02.pdf, RK-30-2018-03pr03.pdf, RK-30-2018-03pr04.pdf


04. Stanovení důležitých termínů na rok 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu termínů akcí a důležitých jednání v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1825/30/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-30-2018-04;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2019.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-04


05. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s výsledky ankety členů zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1826/30/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2018-05, př. 1 a RK-30-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (23. 10. 2018)

termín: 23. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-05, RK-30-2018-05pr01.xls, RK-30-2018-05pr02.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 - 07 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


06. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1827/30/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2018-06, př. 1 a RK-30-2018-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (2. 11. 2018)

termín: 2. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-06, RK-30-2018-06pr01.pdf, RK-30-2018-06pr02.pdf


07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1828/30/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (2. 11. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (2. 11. 2018)

termín: 2. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-07, RK-30-2018-07pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 - 09 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Usnesení 1829/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Automat vyvolávací – Classic E. O. S. typ 5270/100, inv. č. 004-000-050-292, r. v. 2003, pořizovací cena 116 567 Kč, zůstatková cena 34 161 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-003, r. v. 2001, pořizovací cena 169 451 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-002, r. v. 2001, pořizovací cena 169 450 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kazety a folie k vyvolávacímu automatu, inv. č. 004-000-051-276, r. v. 2005, pořizovací cena 101 682 Kč, zůstatková cena 29 820 Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Automat vyvolávací – Classic E. O. S. typ 5270/100, inv. č. 004-000-050-292, r. v. 2003, pořizovací cena 116 567 Kč, zůstatková cena 34 161 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-003, r. v. 2001, pořizovací cena 169 451 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-002, r. v. 2001, pořizovací cena 169 450 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kazety a folie k vyvolávacímu automatu, inv. č. 004-000-051-276, r. v. 2005, pořizovací cena 101 682 Kč, zůstatková cena 29 820 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-08


09. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1830/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Světlo operační stojanové - 12019, r. v. 1994, i. č. 001-000-000-400, PC 20 376,- Kč; ZC  0,- Kč;
 • Monitor Visicon – MO11, r. v. 2003, i. č. 001-000-000-035, PC 369 653,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, i. č. 001-000-000-329, PC 70 301,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1991, i. č. 001-000-000-326, PC 70 300,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-000-327, pořizovací cena (dále jen PC) 70 301,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Laser terapeutický přenosný BTL-2000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-049, PC 57 981,- Kč, ZC 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Světlo operační stojanové - 12019, r. v. 1994, i. č. 001-000-000-400, PC 20 376,- Kč; ZC 0,- Kč;
 • Monitor Visicon – MO11, r. v. 2003, i. č. 001-000-000-035, PC 369 653,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, i. č. 001-000-000-329, PC 70 301,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1991, i. č. 001-000-000-326, PC 70 300,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-000-327, pořizovací cena (dále jen PC) 70 301,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Laser terapeutický přenosný BTL-2000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-049, PC 57 981,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-09


10. Souhlas se Smlouvou o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, požádal radu kraje o udělení souhlasu s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1831/30/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-10, RK-30-2018-10pr01.doc, RK-30-2018-10pr02.doc


11. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1832/30/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-11, RK-30-2018-11pr01.pdf


12. Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1833/30/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 –  Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 400 000 Kč za účelem zajištění provozování protialkoholní záchytné služby pro území kraje v měsících listopad a prosinec 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2018), Odbor ekonomický (30. 10. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-12, RK-30-2018-12pr01.xlsx


13. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o návrzích dodatků zřizovacích listin Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1834/30/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením majetku uvedeného v materiálu RK-30-2018-13, př. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě a s následným převodem tohoto majetku na Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-13, př. 1 a Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-13, RK-30-2018-13pr01.doc, RK-30-2018-13pr02.doc, RK-30-2018-13pr03.xls


14. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1835/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu RK-30-2018-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-14, RK-30-2018-14pr01.doc


15. Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje žádost Nemocnice Jihlava o prodloužení smlouvy o zápůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1836/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-30-2018-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-15, RK-30-2018-15pr01.pdf, RK-30-2018-15pr02.doc


16. Odměna za splnění osobního cíle pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměny řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1837/30/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-16, RK-30-2018-16pr01.pdf, RK-30-2018-16pr02.xlsx, RK-30-2018-16pr03.xls


17. Jmenování ředitele Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Onšov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1838/30/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 24. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-17, RK-30-2018-17pr01.docx, RK-30-2018-17pr02.doc, RK-30-2018-17pr03.doc


18. Dofinancování domácí hospicové péče a souvisejících služeb charitní ošetřovatelské péče - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1839/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč; 

rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:

 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-18, př.  5;
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-18, př.  6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2018-18, př.  5 a  RK-30-2018-18, př. 6.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2018), Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-18, RK-30-2018-18pr01.pdf, RK-30-2018-18pr02.pdf, RK-30-2018-18pr03.pdf, RK-30-2018-18pr04.pdf, RK-30-2018-18pr05.doc, RK-30-2018-18pr06.doc


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, na projekt "Krok do života"

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1840/30/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 644 272,31 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 576 454,17 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 67 818,14 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 644 272,31 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (25. 10. 2018), Odbor ekonomický (25. 10. 2018), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (25. 10. 2018)

termín: 25. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-19, RK-30-2018-19pr01.pdf


20. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem dodatku zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1841/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-20, RK-30-2018-20pr01.doc


21. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI a zásady pro financování sociálních služeb v projektu

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh podání projektové žádosti „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1842/30/2018/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“ dle materiálu RK-30-2018-21, př. 1, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 005;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů RK-30-2018-21, př. 2, RK-30-2018-21, př. 3RK-30-2018-21, př. 4 a RK-30-2018-21, př. 5.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-21, RK-30-2018-21pr01.pdf, RK-30-2018-21pr02.doc, RK-30-2018-21pr03.doc, RK-30-2018-21pr04.xls, RK-30-2018-21pr05.doc, RK-30-2018-21pr06.xls


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, za účelem předfinancování výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1843/30/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-30-2018-22, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-30-2018-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2022), Odbor ekonomický (31. 12. 2022)

termín: 31. 12. 2022

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-22, RK-30-2018-22pr01.doc, RK-30-2018-22pr02.xls, RK-30-2018-22pr03.doc


23. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Expozice Hradu Kámen a Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení výše uvedených akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1844/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Expozice Hradu Kámen“ dle materiálu RK-30-2018-23, př. 2 a dále akci „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy“ dle materiálu RK-30-2018-23, př. 3 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zařadit do rozpočtu kapitoly Kultura v roce 2019 pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci finanční částku vzešlou z realizovaného výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018), Odbor majetkový (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-23, RK-30-2018-23pr01.pdf, RK-30-2018-23pr02.pdf, RK-30-2018-23pr03.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 - 34 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


24. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016

Usnesení 1845/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-30-2018-24, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout o bezúplatném zřízení služebnosti na pozemcích v  rozsahu, za podmínek a na dobu dle materiálu RK-30-2018-24, př. 3;
 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-30-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 a zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti na pozemcích dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-30-2018-24, př. 3;
 • schválit dodatek č.xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2018-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-24, RK-30-2018-24pr01.doc, RK-30-2018-24pr02.doc, RK-30-2018-24pr03.doc, RK-30-2018-24pr04.pdf, RK-30-2018-24pr05.pdf, RK-30-2018-24pr06.pdf


25. Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

Usnesení 1846/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-25, RK-30-2018-25pr01.pdf


26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 1847/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-26, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-26, RK-30-2018-26pr01.xls


27. Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul. Lnářská“

Usnesení 1848/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-27, př. 1 z vlastnictví společnosti  České dráhy a.s. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-27, RK-30-2018-27pr01.xls, RK-30-2018-27pr02.pdf


28. Majetkoprávní příprava stavby „II/357 Strachujov – Jimramov“

Usnesení 1849/30/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-28, RK-30-2018-28pr01.pdf


29. Majetkoprávní příprava stavby "III/11244 Radňov statické zajištění silnice"

Usnesení 1850/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2018-29, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy,  za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-29, RK-30-2018-29pr01.XLS, RK-30-2018-29pr02.pdf, RK-30-2018-29pr03.pdf


30. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1851/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 1;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 2;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 3;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-30, RK-30-2018-30pr01.doc, RK-30-2018-30pr02.doc, RK-30-2018-30pr03.doc, RK-30-2018-30pr04.doc


31. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Rouchovany.

Usnesení 1852/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2018-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-30-2018-31, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-31, RK-30-2018-31pr01.xls


32. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1853/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-30-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-32, RK-30-2018-32pr01.xlsx


33. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1854/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-33, RK-30-2018-33pr01.xls


34. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Valeč u Hrotovic

Usnesení 1855/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u  Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč
 • nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina

vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-34, RK-30-2018-34pr01.pdf


35. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Těchobuz

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1856/30/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-35, RK-30-2018-35pr01.pdf, RK-30-2018-35pr02.pdf, RK-30-2018-35pr03.pdf, RK-30-2018-35pr04.doc


36. Prodej nemovité věci v k. ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1857/30/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-36, RK-30-2018-36pr01.pdf, RK-30-2018-36pr02.pdf, RK-30-2018-36pr03.pdf, RK-30-2018-36pr04.pdf, RK-30-2018-36pr05.pdf, RK-30-2018-36pr06.doc


37. Prodej hmotných nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

M. Kukla a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1858/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu RK-30-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-30-2018-37, př. 2.

V případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o převodu hmotných nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje

 • rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu RK-30-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti INVESTATE Gama s.r.o., IČO  07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-30-2018-37, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-37, RK-30-2018-37pr01.xls, RK-30-2018-37pr02.pdf, RK-30-2018-37pr03.pdf


38. Převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje s návrhem převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1859/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 11. 2018), Odbor majetkový (11. 11. 2018)

termín: 11. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-38


39. Zajištění finančních prostředků na realizaci projektů zateplení objektů Nemocnice Nové Město na Moravě (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh zajištění finančních prostředků na realizaci projektů v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1860/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v  materiálu RK-30-2018-39, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-39, RK-30-2018-39pr01.xls


40. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu ukončení Smluv o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1861/30/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i přílohy č. 1 - 6 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-40, RK-30-2018-40pr01.pdf, RK-30-2018-40pr02.pdf, RK-30-2018-40pr03.pdf, RK-30-2018-40pr04.pdf, RK-30-2018-40pr05.doc, RK-30-2018-40pr06.doc


41. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1862/30/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-41, RK-30-2018-41pr01.pdf, RK-30-2018-41pr02.pdf, RK-30-2018-41pr03.pdf, RK-30-2018-41pr04.pdf, RK-30-2018-41pr05.pdf, RK-30-2018-41pr06.pdf, RK-30-2018-41pr07.pdf, RK-30-2018-41pr08.pdf, RK-30-2018-41pr09.docx, RK-30-2018-41pr10.doc, RK-30-2018-41pr11.doc, RK-30-2018-41pr12.doc, RK-30-2018-41pr13.pdf


42. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1863/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-30-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-42, RK-30-2018-42pr01.pdf


43. Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život"

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" z důvodu změny sídla partnera. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1864/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu RK-30-2018-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-43, RK-30-2018-43pr01.docx


44. Změny ve zřizovacích listinách

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, seznámili radu kraje s předloženými návrhy dodatků zřizovacích listin. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1865/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu RK-30-2018-44, př. 1.
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-30-2018-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-44, RK-30-2018-44pr01.doc, RK-30-2018-44pr02.doc


45. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1866/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02508.0001 dle materiálu RK-30-2018-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-45, RK-30-2018-45pr01.pdf, RK-30-2018-45pr02.doc


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka poskytnuté zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1867/30/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) o částku 180 000 Kč při současném zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 180 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o  částku 180 000 Kč na spolufinancování projektu „Maturitu zvládneme“;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-46


47. Předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“

J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství, předložili radě kraje návrh předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1868/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-47


48. Dotace na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1869/30/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 853 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 853 650 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 4;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 1;
 • rozhodnout vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 5.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-48, RK-30-2018-48pr01.pdf, RK-30-2018-48pr02.pdf, RK-30-2018-48pr03.pdf, RK-30-2018-48pr04.pdf, RK-30-2018-48pr05.pdf


49. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2019

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace Stanici Pavlov, o. p. s., na zajištění provozu v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1870/30/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2018-49, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2018-49, RK-30-2018-49pr01.pdf, RK-30-2018-49pr02.pdf


50. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 10. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Pacal                                        …..………………………………….……

 

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                                 …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2018 dne 23. 10. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 10. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz