Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 30/2019 - 15. 10. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektů prevence kriminality 2018
3 Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Zakletá princezna
5 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
6 Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2019
9 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
10 Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
11 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
12 Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
13 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
14 Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
15 Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2018
16 FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02545.0020
17 FOND VYSOČINY - dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0024
18 Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19 Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadávání vybraných kancelářských potřeb Kraje Vysočina a příspěvkových organizací
20 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
21 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
22 Návrh na úpravu plánu investic Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
23 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
24 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
25 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
26 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
27 FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28 Úhrada náhrady za bezdůvodné obohacení
29 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
30 Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov
31 Změna ceny u vykupovaných pozemků
32 Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“
33 Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů ČR, s. p.
34 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
35 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
36 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
39 Projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (OPŽP)
40 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42 Nové projektové žádosti na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz