Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 30/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2019, které se konalo dne 15. 10. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 10. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fialové. Poté přednesl návrh na stažení bodů 02. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektů prevence kriminality 2018 (Zdrojové materiály: RK-30-2019-02, RK-30-2019-02pr01.pdf, RK-30-2019-02pr02.pdf, RK-30-2019-02pr03.pdf, RK-30-2019-02pr04.pdf, RK-30-2019-02pr05.doc, RK-30-2019-02pr06.doc) a 35. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“ (Zdrojové materiály: RK-30-2019-35, RK-30-2019-35pr01.xlsm) z programu jednání.

Rada kraje návrh vyřazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2019
02.  Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektů prevence kriminality 2018
03.  Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Zakletá princezna
05.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2019
09.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem
10.  Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
11.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
12.  Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
13.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“
14.  Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
15.  Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2018
16.  FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02545.0020
17.  FOND VYSOČINY - dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0024
18.  Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
19.  Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadávání vybraných kancelářských potřeb Kraje Vysočina a příspěvkových organizací
20.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
21.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.
22.  Návrh na úpravu plánu investic Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019
23.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
24.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
25.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
26.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199
27.  FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
28.  Úhrada náhrady za bezdůvodné obohacení
29.  Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
30.  Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov
31.  Změna ceny u vykupovaných pozemků
32.  Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“
33.  Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů ČR, s. p.
34.  Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice
35.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
36.  Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
37.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
38.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
39.  Projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (OPŽP)
40.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
41.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
42.  Nové projektové žádosti na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP
43.  Rozprava členů rady

Usnesení 1674/30/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektů prevence kriminality 2018

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-02, RK-30-2019-02pr01.pdf, RK-30-2019-02pr02.pdf, RK-30-2019-02pr03.pdf, RK-30-2019-02pr04.pdf, RK-30-2019-02pr05.doc, RK-30-2019-02pr06.doc


03. Informace o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené zprávě z výjezdního zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1675/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-30-2019-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (15. 10. 2019)

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-03, RK-30-2019-03pr01.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Zakletá princezna

J. Fischerová seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1676/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 190 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 190 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 190 000 Kč společnosti ProfesionálníVideo s.r.o., Slavíkova 27/1555, 120 00 Praha 2, IČO: 49196201 ve výši 190 000 Kč na realizaci akce "Zakletá princezna" dle materiálu RK-30-2019-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-30-2019-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-04, RK-30-2019-04pr01.pdf, RK-30-2019-04pr02.doc, RK-30-2019-04pr03.XLS

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 05 – 09 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


05. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1677/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (25. 10. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (25. 10. 2019)

termín: 25. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-05, RK-30-2019-05pr01.docx


06. Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

Usnesení 1678/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-30-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-06, RK-30-2019-06pr01.doc, RK-30-2019-06pr02.pdf, RK-30-2019-06pr03.xls


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis

Usnesení 1679/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 500 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;  

za účelem podpory konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis, zaměstnanců, kteří se nad rámec svých běžných pracovních povinností zapojili do screeningového zjišťování v dubnu letošního roku a na zajištění potřebného základního odborného literárního zázemí v oblasti paliativní péče.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-07


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání Pelhřimovského chirurgického dne 2019

Usnesení 1680/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 - Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2019;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-08, RK-30-2019-08pr01.pdf, RK-30-2019-08pr02.docx


09. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 1681/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 2 320 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 060 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním školence dle materiálu RK-30-2019-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-09, RK-30-2019-09pr01.xls


10. Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1682/30/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-30-2019-10, př. 2.

odpovědnost: Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-10, RK-30-2019-10pr01.xls, RK-30-2019-10pr02.doc


11. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1683/30/2019/RK

Neveřejný materiál:

Důvodem neveřejnosti je ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-11, RK-30-2019-11pr01.pdf, RK-30-2019-11pr02.pdf, RK-30-2019-11pr03.doc


12. Stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, za přítomnosti T. Čiháka, ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, požádali radu kraje o stanovení platu ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1684/30/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 15. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-12, RK-30-2019-12pr01.xls, RK-30-2019-12pr02.doc


13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, za přítomnosti T. Čiháka, ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1685/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

ukončení projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ realizovaný Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2019-13, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 769 938 Kč odpovídající vlastnímu podílu skutečných nákladů projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 769 938 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 769 938 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ dle materiálu RK-30-2019-13, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 769 938 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Vysočina Tourism, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-13, RK-30-2019-13pr01.doc, RK-30-2019-13pr02.xls, RK-30-2019-13pr03.xls


14. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace spolku SE.S.TA z.s. na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1686/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-30-2019-14, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-30-2019-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-14, RK-30-2019-14pr01.pdf, RK-30-2019-14pr02.doc, RK-30-2019-14pr03.pdf


15. Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2018

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Z. Vondráková, úřednice na úseku cestovního ruchu, předložili radě kraje na vědomí výše uvedenou Roční zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1687/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2018 dle materiálu RK-30-2019-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-15, RK-30-2019-15pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16, 17 v bloku.

K předkládaným bodům odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


16. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02545.0020

Usnesení 1688/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02545.0020 dle materiálu RK-30-2019-16, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-16, RK-30-2019-16pr01.pdf, RK-30-2019-16pr02.pdf, RK-30-2019-16pr03.doc


17. FOND VYSOČINY - dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0024

Usnesení 1689/30/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-17, RK-30-2019-17pr01.pdf, RK-30-2019-17pr02.pdf, RK-30-2019-17pr03.doc


18. Návrh realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace, dodatek zřizovací listiny a střednědobý plán Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, za přítomnosti E. Šteflové, ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, předložila radě kraje ke schválení střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 – 2022. Rada kraje na základě vznesených připomínek doporučila materiál k dopracování.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-18, RK-30-2019-18pr01.docx, RK-30-2019-18pr02.docx, RK-30-2019-18pr03.xlsx, RK-30-2019-18pr04.xls


19. Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadávání vybraných kancelářských potřeb Kraje Vysočina a příspěvkových organizací

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, za přítomnosti E. Šteflové, ředitelky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů na veřejnou zakázku na pořizování kancelářských potřeb pro roky 2020 - 2023. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1690/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-30-2019-19, př. 1

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina řídit se podmínkami Smlouvy o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-30-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-19, RK-30-2019-19pr01.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


20. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Usnesení 1691/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 980 131,16 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-20


21. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „ Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

Usnesení 1692/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 441 380,14 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V “.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-21


22. Návrh na úpravu plánu investic Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, zřizované Krajem Vysočina za Odbor sociálních věcí na rok 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Domova pro seniory Velké Meziříčí o úpravu čerpání fondu investic na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1693/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 71184465 dle materiálu RK-30-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 10. 2019), Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (30. 10. 2019)

termín: 30. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-22, RK-30-2019-22pr01.xls


23. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1694/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-30-2019-23, př. 1, RK-30-2019-23, př. 2, RK-30-2019-23, př. 3, RK-30-2019-23, př. 4 a RK-30-2019-23, př. 5.

odpovědnost: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (31. 12. 2019), Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov (31. 12. 2019), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2019), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-23, RK-30-2019-23pr01.xls, RK-30-2019-23pr02.xls, RK-30-2019-23pr03.xls, RK-30-2019-23pr04.xls, RK-30-2019-23pr05.xls

 

 J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 – 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

Usnesení 1695/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením souboru 16 ks počítačů + monitorů, inventární číslo MS-z-123-1 až 16, rok pořízení 2008, pořizovací cena 238 952 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-30-2019-24.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-24


25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Usnesení 1696/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením plynového konvektomatu FAGOR, inventární číslo DHM 121, rok pořízení 2000, pořizovací cena 315 570 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-30-2019-25.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-25


26. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Senožaty 199

Usnesení 1697/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2019-26, př. 1.

odpovědnost: Dětský domov, Senožaty 199 (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-26, RK-30-2019-26pr01.docx


27. FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1698/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2019-27, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-30-2019-27, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-27, RK-30-2019-27pr01.xls, RK-30-2019-27pr02.pdf


28. Úhrada náhrady za bezdůvodné obohacení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o úhradě za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1699/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uhradit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za bezdůvodné obohacení - za užívání pozemku par. č. 3249/1 v k.ú. Jihlava ve výši 35 134 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 10. 2019)

termín: 20. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-28, RK-30-2019-28pr01.pdf


29. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1700/30/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-29, RK-30-2019-29pr01.pdf, RK-30-2019-29pr02.pdf, RK-30-2019-29pr03.pdf, RK-30-2019-29pr04.pdf, RK-30-2019-29pr05.pdf, RK-30-2019-29pr06.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 – 34, 36, 37 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


30. Prodej pozemku v k.ú. a obci Ujčov

Usnesení 1701/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č.  23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov  firmě DŘEVOSPOL - výroba násad, s. r. o., Ujčov 44, PSČ 592 62, IČ 449 63 998 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tedy 14 940 Kč a úhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč. 

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-30, RK-30-2019-30pr01.pdf


31. Změna ceny u vykupovaných pozemků

Usnesení 1702/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-30-2019-31, př. 1 vykupovaných dle usnesení 0383/05/2017/ZK v k.ú. Popice u Jihlavy z částky 100 Kč/m2 na částku 180 Kč/m2..

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-31, RK-30-2019-31pr01.xls


32. Nabytí pozemku po stavbě „II/406 Telč - hr. kraje“

Usnesení 1703/30/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2616/4 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-32, RK-30-2019-32pr01.pdf


33. Bezúplatné nabytí pozemků od Lesů ČR, s. p.

Usnesení 1704/30/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-33, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-30-2019-33, př. 2 a RK-30-2019-33, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-33, RK-30-2019-33pr01.xlsx, RK-30-2019-33pr02.pdf, RK-30-2019-33pr03.pdf


34. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okrouhlice

Usnesení 1705/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-34, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-34, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-30-2019-34, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-30-2019-34, př. 3 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-34, RK-30-2019-34pr01.xls, RK-30-2019-34pr02.xls, RK-30-2019-34pr03.xls, RK-30-2019-34pr04.pdf


35. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-35, RK-30-2019-35pr01.xlsm


36. Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1706/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-36, RK-30-2019-36pr01.xls


37. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1707/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2019-37, př. 1 a RK-30-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-37, RK-30-2019-37pr01.xlsx, RK-30-2019-37pr02.xlsx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 38, 39 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


38. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 4. monitorovací období na projekt „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

Usnesení 1708/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 051,60 Kč (504,02 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-38


39. Projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ (OPŽP)

Usnesení 1709/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-30-2019-39, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2019-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2019-39, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-30-2019-39, př. 1, RK-30-2019-39, př. 2 a RK-30-2019-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-39, RK-30-2019-39pr01.pdf, RK-30-2019-39pr02.pdf, RK-30-2019-39pr03.xls


40. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1710/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2019-40, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-40, RK-30-2019-40pr01.pdf, RK-30-2019-40pr02.pdf, RK-30-2019-40pr03.doc


41. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o ukončení Smluv o poskytnutí dotace, uzavřených v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1711/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2019-41, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-41, RK-30-2019-41pr01.pdf, RK-30-2019-41pr02.pdf, RK-30-2019-41pr03.pdf


42. Nové projektové žádosti na obnovu krátkostébelných trávníků v lokalitách PP Na skaličce, PP Pahorek u Vržanova a PP Prosenka - 130. výzva OPŽP

P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o návrhu schválení nových projektových žádostí, předkládaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1712/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vzít zpět projektové žádosti „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ podané do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí na základě usnesení č. 1201/20/2019/RK;  

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálů RK-30-2019-42, př. 1, RK-30-2019-42, př. 2 a RK-30-2019-42, př. 3 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2019-42, RK-30-2019-42pr01.pdf, RK-30-2019-42pr02.pdf, RK-30-2019-42pr03.pdf


43. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 10. 2019, v 7:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

  

 

Ověřovatelé zápisu:

  

Mgr. Pavel Franěk                                    ............................................................…

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský                               ...............................................................

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2019 dne 15. 10. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 10. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz