Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 30/2020 - 13. 10. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
3 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
5 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
7 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
8 Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020
9 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12 Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
14 Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
16 Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
17 Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
18 Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
19 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
21 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
24 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
25 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
26 1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
27 Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
28 Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
29 Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
30 Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči
31 Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
33 Přijetí dotace k projektu - II/353 Nové Veselí - obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
34 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
35 Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
36 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
37 Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
39 Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
40 Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK
41 Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
42 Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
43 Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
44 Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
45 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
46 Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod
47 Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
48 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
49 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
50 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
51 Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
52 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
53 Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty
54 Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu
55 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
56 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
57 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
58 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
60 Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
61 Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
62upr1 Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz