Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-30-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 30/2020, které se bude konat dne 13.10.2020 v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2020
 2. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
  (P. Pavlinec, RK-30-2020-02)
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-03)
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-04)
 5. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-05)
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-06)
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-07)
 8. Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-08)
 9. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-09)
 10. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-30-2020-10)
 11. Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
  (I. Šteklová, RK-30-2020-11)
 12. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-30-2020-12)
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
  (L. Seidl, RK-30-2020-13)
 14. Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (I. Hanáková Kosourová, RK-30-2020-14)
 15. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
  (I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, RK-30-2020-15)
 16. Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
  (I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, RK-30-2020-16)
 17. Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
  (K. Ubr, RK-30-2020-17)
 18. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-30-2020-18)
 19. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-30-2020-19)
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
  (K. Ubr, RK-30-2020-20)
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.
  (K. Ubr, RK-30-2020-21)
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
  (K. Ubr, RK-30-2020-22)
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
  (K. Ubr, RK-30-2020-23)
 24. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-30-2020-24)
 25. 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-30-2020-25)
 26. 1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
  (V. Švarcová, RK-30-2020-26)
 27. Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
  (V. Švarcová, RK-30-2020-27)
 28. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
  (V. Švarcová, RK-30-2020-28)
 29. Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
  (V. Švarcová, RK-30-2020-29)
 30. Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči
  (H. Strnadová, RK-30-2020-30)
 31. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
  (H. Strnadová, RK-30-2020-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
  (H. Strnadová, RK-30-2020-32)
 33. Přijetí dotace k projektu - II/353 Nové Veselí - obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-30-2020-33)
 34. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-30-2020-34)
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
  (P. Kolář, RK-30-2020-35)
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
  (P. Kolář, RK-30-2020-36)
 37. Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
  (P. Kolář, RK-30-2020-37)
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
  (P. Kolář, RK-30-2020-38)
 39. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
  (P. Kolář, RK-30-2020-39)
 40. Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK
  (P. Kolář, RK-30-2020-40)
 41. Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
  (P. Kolář, RK-30-2020-41)
 42. Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
  (P. Kolář, RK-30-2020-42)
 43. Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
  (P. Kolář, RK-30-2020-43)
 44. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
  (P. Kolář, RK-30-2020-44)
 45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-30-2020-45)
 46. Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod
  (P. Kolář, RK-30-2020-46)
 47. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
  (P. Kolář, RK-30-2020-47)
 48. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-30-2020-48)
 49. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-30-2020-49)
 50. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
  (I. Fryšová, RK-30-2020-50)
 51. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
  (I. Fryšová, RK-30-2020-51)
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-30-2020-52)
 53. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty
  (I. Fryšová, RK-30-2020-53)
 54. Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu
  (I. Fryšová, RK-30-2020-54)
 55. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-30-2020-55)
 56. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-30-2020-56)
 57. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-30-2020-57)
 58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-30-2020-58)
 59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-30-2020-59)
 60. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
  (E. Horná, RK-30-2020-60)
 61. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz