Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 30/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2020, které se konalo dne 13. 10. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 10. 2020.  

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fischerové.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení bodu 61. Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice a návrh na stažení bodu 16. Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT z programu jednání. 

Rada kraje vznesené návrhy akceptovala a přijala

upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2020
02.  Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
03.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
05.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
07.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
08.  Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020
09.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
12.  Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
14.  Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
15.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
16.  Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
17.  Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
18.  Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
19.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C
24.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.
25.  6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.
26.  1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
27.  Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.
28.  Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou
29.  Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
61.  Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice
30.  Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči
31.  Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
33.  Přijetí dotace k projektu - II/353 Nové Veselí - obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
34.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
35.  Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí
36.  Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí
37.  Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod
39.  Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového
40.  Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK
41.  Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
42.  Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK
43.  Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov
44.  Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou
45.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
47.  Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
46.  Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod
48.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
49.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
50.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
51.  Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”
52.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
53.  Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty
54.  Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu
55.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
56.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
57.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
58.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
59.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
60.  Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
62.  Rozprava členů rady

Usnesení 1831/30/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh převodu finančních prostředků. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1832/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 423 540,50  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně:  

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 249 225,58  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 650 376,20 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 35 120,00 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 307 329,90 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 181 488,82 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (15. 10. 2020)

termín: 15. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-02, RK-30-2020-02pr01.xlsx


03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1833/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 393 544 002,40 Kč (ÚZ 35442) s určením pro Nemocnice zřizované Krajem Vysočina;  
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 83 393 152,26 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 108 554 476,41 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 53 206 285,74 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 71 712 470,20 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 76 677 617,79 Kč

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplacení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-30-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 10. 2020), Odbor ekonomický (13. 10. 2020), ředitelé Nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-03, RK-30-2020-03pr01.pdf


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí příspěvků na provoz krajským nemocnicím na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1834/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje 

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 557 200 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 557 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 148 800 Kč
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 287 200 Kč
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 000 Kč
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 71 200 Kč
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 42 000 Kč

za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-04


05. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Nemocnici Havlíčkův Brod na úhradu nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci výše uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1835/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 209 581,68 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 581,68 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 209 581,68 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (18. 12. 2020), Odbor ekonomický (18. 12. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (18. 12. 2020)

termín: 18. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-05, RK-30-2020-05pr01.pdf


06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí příspěvku krajským nemocnicím v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1836/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 4 412 092 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 050 000 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 471 912 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 210 045 Kč
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 260 135 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 420 000 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-30-2020-06, př. 1

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 21 711 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 21 711 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-06, RK-30-2020-06pr01.xls


07. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1837/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2020-07, př. 1 a RK-30-2020-07, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 950 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 950 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 350 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 10. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-07, RK-30-2020-07pr01.docx, RK-30-2020-07pr02.docx, RK-30-2020-07pr03.xls


08. Finanční plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje ke schválení rozpočty zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1838/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočty (plány výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisové plány, investiční plány, plány oprav a závazné ukazatele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1 a jejich profinancování;

zmocňuje

ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, Dětského centra Jihlava,  příspěvkové organizace, a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace: 

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • fond investic použít k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který organizace používá pro svou činnost;

stanoví

 • Trojlístku - centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci, a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku pořízeného mimo investiční transfer;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ na rok 2020 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1;

ukládá

 • vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina k řešení havarijních situací vzniklých na majetku;
 • ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, provést odvod z odpisů z fondu investic do rozpočtu kraje dle materiálu RK-30-2020-08, př. 1 v termínu nejpozději do 31. 10. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-08, RK-30-2020-08pr01.xls, RK-30-2020-08pr02.pdf, RK-30-2020-08pr03.doc


09. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1839/30/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2020-09, př. 1 a RK-30-2020-09, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 10. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (23. 10. 2020)

termín: 23. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-09, RK-30-2020-09pr01.pdf, RK-30-2020-09pr02.pdf


10. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a J. Petrák, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1840/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:  

 • Vrtačka vzduch Zimmer universal, inv. č. 001-000-001-707, r. v. 2012, pořizovací cena (PC) 227 763,- Kč, zůstatková cena (ZC) 92 616,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT ML 701/501D, inv. č. 001-000-000-864, r. v. 1997, PC 428 350,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT ML 701/501D, inv. č. 001-000-000-865, r. v. 1997, PC 428 350,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT 701/701D, inv. č. 001-000-001-001, r. v. 1995, PC 468 402,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Videobronchoskop BF IT180, inv. č. 001-000-001-581, r. v. 2009, PC 1 201 965,- Kč, ZC 256 412,- Kč;
 • Ventilátor transportní – Hamilton Max, inv. č. 001-000-001-041, r. v. 2001, PC 207 000,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:  

 • Vrtačka vzduch Zimmer universal, inv. č. 001-000-001-707, r. v. 2012, pořizovací cena (PC) 227 763,- Kč, zůstatková cena (ZC) 92 616,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT ML 701/501D, inv. č. 001-000-000-864, r. v. 1997, PC 428 350,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT ML 701/501D, inv. č. 001-000-000-865, r. v. 1997, PC 428 350,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Kombinace op. světel SAT 701/701D, inv. č. 001-000-001-001, r. v. 1995, PC 468 402,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Videobronchoskop BF IT180, inv. č. 001-000-001-581, r. v. 2009, PC 1 201 965,- Kč, ZC 256 412,- Kč;
 • Ventilátor transportní – Hamilton Max, inv. č. 001-000-001-041, r. v. 2001, PC 207 000,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 10. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-10


11. Zrušení usnesení o zvýšení příspěvku na provoz - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zrušení přijatého usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1841/30/2020/RK

Rada kraje
ruší

usnesení 0322/06/2020/RK.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-11


12. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložených výsledcích ankety členů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1842/30/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2020-12, př. 1 a RK-30-2020-12, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-12, RK-30-2020-12pr01.xls, RK-30-2020-12pr02.doc


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh refundace ztrát z tržeb příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1843/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové 581 080 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 581 080 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 581 080 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období září 2020 dle materiálu RK-30-2020-13, př. 1;

bere na vědomí

ukončení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívajícího v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav. Jednotlivé příspěvkové organizace navrátily od 1. října 2020 klasickou výši vstupného.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-13, RK-30-2020-13pr01.xlsx, RK-30-2020-13pr02.xlsx, RK-30-2020-13pr03.xlsx, RK-30-2020-13pr04.xlsx, RK-30-2020-13pr05.xlsx, RK-30-2020-13pr06.xlsx, RK-30-2020-13pr07.xlsx, RK-30-2020-13pr08.xlsx


14. Stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádala radu kraje o stanovení platu ředitelce Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1844/30/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-14, RK-30-2020-14pr01.xls, RK-30-2020-14pr02.doc


15. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1845/30/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství, dle materiálu RK-30-2020-15, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-15, RK-30-2020-15pr01.xls, RK-30-2020-15pr02.doc


16. Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-16, RK-30-2020-16pr01.xlsx


17. Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení projektového záměru Střední průmyslové školy Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1846/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru Cvičný polygon do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 1;

souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-30-2020-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-17, RK-30-2020-17pr01.docx, RK-30-2020-17pr02.doc


18. Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1847/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-30-2020-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-18, RK-30-2020-18pr01.xls


19. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1848/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-19, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-30-2020-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-19, RK-30-2020-19pr01.xls, RK-30-2020-19pr02.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Judo Vysočina, z. s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru organizaci Judo Vysočina, z.s., Polná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1849/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 100 000 Kč organizaci Judo Vysočina, z.s., se sídlem Janovice 22, 588 13 Polná, IČO: 22750886, dle materiálu RK-30-2020-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-20, RK-30-2020-20pr01.pdf


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční dar pro Děti do bruslí z.s.

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí finančního daru organizaci Děti do bruslí z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1850/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 50 000 Kč organizaci Děti do bruslí z.s., se sídlem Na Palici 342, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 04537483 dle materiálu RK-30-2020-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-21, RK-30-2020-21pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 22, 23 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul A a Modul B

Usnesení 1851/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 - Mateřské školy o částku 225 648 Kč, § 3113 - Základní školy o částku 5 463 684 Kč, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 385 820 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol v celkové výši 6 075 152 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnické osobě vykonávající činnost základní školy (příspěvková organizace), kterou zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-22, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu RK-30-2020-22, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu RK-30-2020-22, př. 2 (základní školy).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-22, RK-30-2020-22pr01.xlsx, RK-30-2020-22pr02.xlsx


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C

Usnesení 1852/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C v celkové výši 2 416 112 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-30-2020-23, př. 1;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (příspěvkové organizace), které zřizuje kraj, o účelové prostředky na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu RK-30-2020-23, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu RK-30-2020-23, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-23, RK-30-2020-23pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24 – 26 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


24. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1853/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 068 721,50 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-24


25. 6. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1854/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-30-2020-25, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-30-2020-25, př. 2 za 6. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 10. 2020)

termín: 29. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-25, RK-30-2020-25pr01.pdf, RK-30-2020-25pr02.pdf


26. 1. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

Usnesení 1855/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávy o realizaci dle materiálů RK-30-2020-26, př. 1 a RK-30-2020-26, př. 2 a Zjednodušené žádosti o platbu dle materiálů RK-30-2020-26, př. 3 a RK-30-2020-26, př. 4 za 1. etapy projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov";

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 10. 2020)

termín: 29. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-26, RK-30-2020-26pr01.pdf, RK-30-2020-26pr02.pdf, RK-30-2020-26pr03.pdf, RK-30-2020-26pr04.pdf


27. Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení podání výše uvedených dokumentů za druhou etapu projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1856/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu RK-30-2020-27, př. 1 a Žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2020-27, př. 2 za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (29. 10. 2020)

termín: 29. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-27, RK-30-2020-27pr01.pdf, RK-30-2020-27pr02.pdf


28. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o žádosti Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou o udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1857/30/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (14. 10. 2020)

termín: 14. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-28, RK-30-2020-28pr01.docx


29. Podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení nové akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky“ do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1858/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2020-29, př. 2 a RK-30-2020-29, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - CHB Počátky“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-30-2020-29, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 10. 2020)

termín: 15. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-29, RK-30-2020-29pr01.pdf, RK-30-2020-29pr02.docx, RK-30-2020-29pr03.pdf


61. Zpráva k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě pro Domov Nové Syrovice

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a sociální politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje na vědomí zprávu s aktuální situací řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1859/30/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

zprávu s aktuální situací k řešení ukončení podnájemního vztahu v Želetavě, a zajištění podpisu jednatelky Pacherova mlýna s.r.o. na Dohodě o narovnání ve znění dle materiálu RK-30-2020-61, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Nové Syrovice, příspěvkové organizace: 

 • zajistit další nezbytné právní a administrativní kroky k oboustrannému uzavření Dohody o narovnání;
 • dořešit úhradu za spotřebu zemního plynu v objektu Pacherův mlýn za období leden 2020, kdy Domov Nové Syrovice prostory využíval na základě podnájemní smlouvy.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020), Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-61, RK-30-2020-61pr01.pdf, RK-30-2020-61pr02.pdf, RK-30-2020-61pr03.pdf, RK-30-2020-61pr04.pdf


30. Smlouva o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření výše uvedené Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1860/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

uzavřít Smlouvu o realizaci okružní křižovatky na krajské silnici II/360 v souvislosti s realizací průmyslové zóny Rafaelova I v Třebíči dle materiálů RK-30-2020-30, př. 1 a RK-30-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-30, RK-30-2020-30pr01.doc, RK-30-2020-30pr02.pdf


31. Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s aktualizovanými seznamy akcí realizovaných Krajskou správou a držbou silnic Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1861/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bere na vědomí

 • aktualizované seznamy akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 3 a RK-30-2020-31, př. 9;
 • aktualizované seznamy akcí přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2020-31, př. 5 a RK-30-2020-31, př. 7.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-31, RK-30-2020-31pr01.pdf, RK-30-2020-31pr02.pdf, RK-30-2020-31pr03.pdf, RK-30-2020-31pr04.pdf, RK-30-2020-31pr05.pdf, RK-30-2020-31pr06.pdf, RK-30-2020-31pr07.pdf, RK-30-2020-31pr08.pdf, RK-30-2020-31pr09.pdf


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí dodatek Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1862/30/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Dodatek č. 136/2020/1 k uzavřené Smlouvě č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v něm uvedených dle materiálu RK-30-2020-32, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 742 284 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-30-2020-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-32, RK-30-2020-32pr01.pdf


33. Přijetí dotace k projektu - II/353 Nové Veselí - obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu přijetí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1863/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Nové Veselí - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 162 573 932,07 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-33

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 – 47 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


34. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Usnesení 1864/30/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění rozvaděče kamerového systému dle materiálu RK-30-2020-34, př. 1 a Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 16142C ze dne 1. 9. 2004 dle materiálu RK-30-2020-34, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-34, RK-30-2020-34pr01.doc, RK-30-2020-34pr02.pdf


35. Majetkoprávní vypořádání pozemku po dokončení stavby "III/1293 Velká Rovná - most ev. č. 1293-1" - bezúplatné nabytí

Usnesení 1865/30/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 514/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-35, RK-30-2020-35pr01.pdf, RK-30-2020-35pr02.pdf


36. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "II/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340" - bezúplatné nabytí

Usnesení 1866/30/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2020-36, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-36, RK-30-2020-36pr01.xls, RK-30-2020-36pr02.pdf, RK-30-2020-36pr03.pdf


37. Nabytí pozemků v k.ú. a obci Havlíčkův Brod

Usnesení 1867/30/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky: 

 • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2
 • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2
 • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2
 • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2
 • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2
 • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
 • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m

všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-37, RK-30-2020-37pr01.pdf


39. Pověření zadavatele k provádění úkonů v zadávacím řízení pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru majetkového

Usnesení 1868/30/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 16. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-39


40. Zveřejnění záměru darování pozemku v k.ú. Město Žďár, návrh na změnu usnesení 0381/05/2020/ZK

Usnesení 1869/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 8602/16 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 v k. ú. Město Žďár;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text usnesení 0381/05/2020/ZK tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár" 

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/16- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár".

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-40


41. Majetkoprávní dořešení stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

Usnesení 1870/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat prohlášení o odsouhlasení technických podmínek v rozsahu dle materiálu RK-30-2020-41, př. 1

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014, nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-41, RK-30-2020-41pr01.docx, RK-30-2020-41pr02.pdf, RK-30-2020-41pr03.pdf


42. Návrh na změnu usnesení 0452/08/2019/RK

Usnesení 1871/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0452/08/2019/RK ze dne 12. 3. 2019 tak, že v materiálu RK-08-2019-50, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-30-2020-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-42, RK-30-2020-42pr01.xlsx


43. Darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov

Usnesení 1872/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nezveřejnit  na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků v k.ú.  a obci Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky  v k.ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov dle materiálu RK-30-2020-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-43, RK-30-2020-43pr01.xls, RK-30-2020-43pr02.xls, RK-30-2020-43pr03.pdf


44. Darování pozemku v k.ú. Libice nad Doubravou

Usnesení 1873/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, odděleného GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, oddělený GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-44, RK-30-2020-44pr01.pdf


45. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1874/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2020-45, př. 1 a RK-30-2020-45, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-45, RK-30-2020-45pr01.xlsx, RK-30-2020-45pr02.xlsx


47. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Horní Cerekev

Usnesení 1875/30/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu RK-30-2020-47, př. 1 z vlastnictví města Horní Cerekev, se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-47, RK-30-2020-47pr01.xls


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1876/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 2 000 000 Kč určenou na pokrytí výdajů v souvislosti s vykupováním pozemků.

odpovědnost: Odbor ekonomický (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-38


46. Návrh na postup při koncepci rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Koncepce rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod studie". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1877/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Koncepce rozvoje Nemocnice Havlíčkův Brod studie" přímým zadáním společnosti PENTA PROJEKT s.r.o. dle cenové nabídky dle materiálu RK-30-2020-46, př. 2;
 • podat návrh na pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod  - na změnu funkčního využití z plochy veřejného prostranství, veřejné zeleně na plochu občanské vybavenosti, veřejné infrastruktury, a to u pozemků nebo jejich částí par. č. 789/1, 789/2, 789/4, 789/5, 3896/1, 3928 a 3962 v k. ú. Havlíčkův Brod.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-46, RK-30-2020-46pr01.pdf, RK-30-2020-46pr02.pdf, RK-30-2020-46pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 48 – 50 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


48. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1878/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-48, př. 6 a RK-30-2020-48, př. 7.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-48, RK-30-2020-48pr01.pdf, RK-30-2020-48pr02.pdf, RK-30-2020-48pr03.pdf, RK-30-2020-48pr04.pdf, RK-30-2020-48pr05.pdf, RK-30-2020-48pr06.doc, RK-30-2020-48pr07.doc


49. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

Usnesení 1879/30/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s darováním nemovitosti, v níž dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02737.3212, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 4;
 • s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0213, za podmínek uvedených v materiálu RK-30-2020-49, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-49, RK-30-2020-49pr01.pdf, RK-30-2020-49pr02.pdf, RK-30-2020-49pr03.pdf, RK-30-2020-49pr04.pdf, RK-30-2020-49pr05.pdf


50. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

Usnesení 1880/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2020-50, př. 10, RK-30-2020-50, př. 11, RK-30-2020-50, př. 12 a RK-30-2020-50, př. 13.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-50, RK-30-2020-50pr01.pdf, RK-30-2020-50pr02.pdf, RK-30-2020-50pr03.pdf, RK-30-2020-50pr04.pdf, RK-30-2020-50pr05.pdf, RK-30-2020-50pr06.pdf, RK-30-2020-50pr07.pdf, RK-30-2020-50pr08.pdf, RK-30-2020-50pr09.pdf, RK-30-2020-50pr10.doc, RK-30-2020-50pr11.doc, RK-30-2020-50pr12.doc, RK-30-2020-50pr13.doc


51. Monitorovací zpráva za partnera a zpráva o projektu “Connecting Regions AT-CZ”

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1881/30/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-30-2020-51, př. 1, RK-30-2020-51, př. 2 a RK-30-2020-51, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-51, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-51, RK-30-2020-51pr01.pdf, RK-30-2020-51pr02.xlsx, RK-30-2020-51pr03.docx, RK-30-2020-51pr04.pdf


52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1882/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 256 059,22 Kč (9 514,12 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 9 514,12 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-52


53. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence kapitoly Evropské projekty

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1883/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 457 844,50 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-53


54. Přihláška Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o nominaci aktivit Kraje Vysočina do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu v kategorii Restart v cestovním ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1884/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nominovat aktivity kraje do 14. ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu dle materiálu RK-30-2020-54, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2020-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-54, RK-30-2020-54pr01.docx


55. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného programu Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1885/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-30-2020-55, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu z Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2020-55, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-55, RK-30-2020-55pr01.pdf, RK-30-2020-55pr02.pdf, RK-30-2020-55pr03.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 56 – 58 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


56. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 1886/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0086 dle materiálu RK-30-2020-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-56, RK-30-2020-56pr01.pdf, RK-30-2020-56pr02.doc, RK-30-2020-56pr03.pdf


57. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 1887/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0031 dle materiálu RK-30-2020-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-57, RK-30-2020-57pr01.pdf, RK-30-2020-57pr02.doc, RK-30-2020-57pr03.pdf


58. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 1888/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02729.0091 dle materiálu RK-30-2020-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-58, RK-30-2020-58pr01.pdf, RK-30-2020-58pr02.doc, RK-30-2020-58pr03.pdf


59. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1889/30/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0083 dle materiálu RK-30-2020-59, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-59, RK-30-2020-59pr01.pdf, RK-30-2020-59pr02.doc, RK-30-2020-59pr03.pdf


60. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s projektovou žádostí „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“, předkládanou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1890/30/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-30-2020-60, př. 3, RK-30-2020-60, př. 4, RK-30-2020-60, př. 5 a RK-30-2020-60, př. 6;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-30-2020-60, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-30-2020-60, RK-30-2020-60pr01.pdf, RK-30-2020-60pr02.doc, RK-30-2020-60pr03.doc, RK-30-2020-60pr04.doc, RK-30-2020-60pr05.doc, RK-30-2020-60pr06.doc


62. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

  

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 10. 2020, v 8:00 hod. 

 

  

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

  

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Pavel Pacal                                                …………………………..…… 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA                                     …………...……………..…… 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2020 dne 13. 10. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 13. 10. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz