Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 31/2018 - 30. 10. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
3 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
4 Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření
5 Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
6 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
7 Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
8 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – činnost nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost
9 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
10 Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o průběhu stáže
11 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2018
12 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018
13 Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14 Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
15 Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb“
16 FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0001
17 Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
18 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za II. etapu projektu
19 Havarijní pojištění vozidla Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
20 Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
21 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22 Souhlas s uzavřením tří smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
23 Souhlas s uzavřením tří dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
24 Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
25 Přijetí dotace k projektu - II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26 Veřejná zakázka na stavební práce: II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602
27 Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28 Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
29 Návhr na prodloužení havarijního pojištění vozidel u příspěvkových organizací v sociální oblasti
30 Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci projektu Učit se společně, růst individuálně
31 Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“.
32 Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních služeb v Třešti
33 Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace spolku Jimedis, z. s.
34 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
35 Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
36 Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
37 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
40 Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“
41 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
42 Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“
43 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
44 Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
45 Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
46 Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. část“, změna ceny nabývaných nemovitostí
47 Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
48 Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
49 Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
50 Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
51 Zveřejnění záměru darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"
52 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
53 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
54 Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
55 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
56 Návrh na změnu usnesení 1323/20/2018/RK
57 Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
58 Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
59 Veřejná zakázka Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
60 Veřejná zakázka Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
61 Souhlas se stavbou, uzavření budoucí smlouvy kupní a o zřízení služebnosti - k.ú. Radňov u Rynárce
62 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv a smluv o nájmu středním školám zřizovaným Krajem Vysočina
63 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
64 Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
65 Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod“
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů vybraných středních škol
68 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
69 Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
70 Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
72 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
73 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
74 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“
75 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
76 Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
77 Projektová žádost „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ – 107. výzva OPŽP 2014-2020
78 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
79 Ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz