Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 31/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2018, které se konalo dne 30. 10. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 30. 10. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 79. Ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu do navrženého programu jednání.

Dále byl předložen návrh na stažení bodu 71. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 z programu jednání.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2018
05.  Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
07.  Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
08.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – činnost nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost
09.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
10.  Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o průběhu stáže
79.  Ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu
11.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2018
02.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv
03.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
04.  Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření
12.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018
13.  Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14.  Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
15.  Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb“
16.  FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0001
17.  Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
18.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za II. etapu projektu
19.  Havarijní pojištění vozidla Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
20.  Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
21.  Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
22.  Souhlas s uzavřením tří smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
23.  Souhlas s uzavřením tří dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
24.  Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
25.  Přijetí dotace k projektu - II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
26.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602
27.  Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
28.  Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
29.  Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidel u příspěvkových organizací v sociální oblasti
30.  Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci projektu Učit se společně, růst individuálně
31.  Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“.
32.  Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních služeb v Třešti
33.  Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace spolku Jimedis, z. s.
34.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
35.  Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
36.  Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
37.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“
40.  Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“
41.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
42.  Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“
43.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
44.  Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
45.  Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
46.  Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. část“, změna ceny nabývaných nemovitostí
47.  Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří
48.  Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec
49.  Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
50.  Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec
51.  Zveřejnění záměru darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"
52.  Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
53.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
54.  Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda
55.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
56.  Návrh na změnu usnesení 1323/20/2018/RK
57.  Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.
58.  Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň
59.  Veřejná zakázka Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
60.  Veřejná zakázka Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
61.  Souhlas se stavbou, uzavření budoucí smlouvy kupní a o zřízení služebnosti - k.ú. Radňov u Rynárce
62.  Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv a smluv o nájmu středním školám zřizovaným Krajem Vysočina
63.  Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
64.  Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+
65.  Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod“
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů vybraných středních škol
68.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
69.  Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti
70.  Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
72.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
73.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“
74.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“
75.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“
76.  Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR
77.  Projektová žádost „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ – 107. výzva OPŽP 2014-2020
78.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí
80.  Rozprava členů rady

Usnesení 1871/31/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 05 - 07, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


05. Výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1872/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-05, př. 1.

odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (14. 12. 2018), Odbor zdravotnictví (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-05, RK-31-2018-05pr01.pdf


06. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1873/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 11. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (9. 11. 2018)

termín: 9. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-06, RK-31-2018-06pr01.pdf


07. Věcný dar pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1874/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (9. 11. 2018), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (9. 11. 2018)

termín: 9. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-07, RK-31-2018-07pr01.doc


08. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – činnost nezávislé odborné komise, nezávislí odborníci, konzultační činnost

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1875/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená o částku 110 tis. Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 110 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů na odměny za členství odborníků v nezávislé odborné komisi pro možnost prošetření stížností dle zákona o zdravotních službách.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-08


09. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zápis ze zasedání komise sociální a pro oblast protidrogové politiky rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1876/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2018 dle materiálu RK-31-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-09, RK-31-2018-09pr01.doc


10. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Dohody o průběhu stáže

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1877/31/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-10, RK-31-2018-10pr01.doc, RK-31-2018-10pr02.doc, RK-31-2018-10pr03.doc, RK-31-2018-10pr04.doc


79. Ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu

J. Běhounek podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1878/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu ze dne 6. 4. 2012 v souladu s čl. VII. odst. 4 viz materiál RK-31-2018-79, př. 1;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana učinit příslušné kroky k vypsání výběrového řízení na poskytování služeb promotýmu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-79, RK-31-2018-79pr01.pdf


11. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – září 2018. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1879/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2018.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-11, RK-31-2018-11pr01.xls


02. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1880/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-31-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-02, RK-31-2018-02pr01.doc


03. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem schválit uvedené zásady zastupitelstva kraje. Rada kraje materiál projednala a na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit a znovu jej předložit na příštím zasedání k projednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-03, RK-31-2018-03pr01.doc


04. Znalostní cesta Tchaj-wan 2018, vzdělávací kurz Autonomní vozidlo – návrh na provedení rozpočtového opatření

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky,  informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí realizaci shora uvedených aktivit. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1881/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálu RK-31-2018-04, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy související se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5 a RK-31-2018-04, př. 6;

bere na vědomí

realizaci vzdělávacího kurzu Autonomní vozidlo dle materiálu RK-31-2018-04, př. 7.

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary ve výši 130 000 Kč a 1950 USD  (41 517,45 Kč při pevném kurzu 21,291 Kč) na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5, RK-31-2018-04, př. 6 a materiálu RK-31-2018-04;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 00511951 o částku 28 900 Kč za účelem pořízení letenek v souladu s materiálem RK-31-2018-04;
  • Střední průmyslové škole a Středního odborného učiliště Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 14450470 o částku 14 450 Kč za účelem pořízení letenky v souladu s materiálem RK-31-2018-04

na výdaje spojené se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018  dle materiálu RK-31-2018-04;

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-04, RK-31-2018-04pr01.doc, RK-31-2018-04pr02.doc, RK-31-2018-04pr03.doc, RK-31-2018-04pr04.doc, RK-31-2018-04pr05.doc, RK-31-2018-04pr06.doc, RK-31-2018-04pr07.doc


12. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1882/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 dle materiálu
  RK-31-2018-12, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období
  od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 dle materiálu RK-31-2018-12, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-31-2018-12, př. 3.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-12, RK-31-2018-12pr01.xls, RK-31-2018-12pr02.xls, RK-31-2018-12pr03.xlsx


13. Návrh na úpravu závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1883/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 437 Kč při současném zvýšení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 29 437 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 29  437  Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle přílohy RK-31-2018-13, př. 7;
bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 a to podle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2018-13, př. 7;

ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví,  ředitelům Gymnázia Třebíč a  Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě po  ukončení činností dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na  provoz poskytnutý v roce 2018 na administraci projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ ve výši 42 901 Kč na účet kraje v  souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálů RK-31-2018-13, př. 5 a RK-31-2018-13, př. 6.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2024), Gymnázium Třebíč, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (31. 12. 2024), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2024

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-13, RK-31-2018-13pr01.docx, RK-31-2018-13pr02.pdf, RK-31-2018-13pr03.docx, RK-31-2018-13pr04.pdf, RK-31-2018-13pr05.docx, RK-31-2018-13pr06.pdf, RK-31-2018-13pr07.xlsx


14. Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, upřesnil radě kraje předložený návrh vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1884/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 dle materiálu RK-31-2018-14, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:

 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.

odpovědnost: ředitel krajského úřadu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-14, RK-31-2018-14pr01.pdf, RK-31-2018-14pr02.pdf, RK-31-2018-14pr03.pdf


15. Veřejná zakázka „Zajištění úklidových služeb“

I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění úklidových služeb“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1885/31/2018/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-15, RK-31-2018-15pr01.pdf, RK-31-2018-15pr02.doc


16. FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02417.0001

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1886/31/2018/RK

Neveřejný materiál:

ochrana osobních údajů

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-16, RK-31-2018-16pr01.pdf, RK-31-2018-16pr02.pdf, RK-31-2018-16pr03.doc


17. Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1887/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-31-2018-17, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-17, RK-31-2018-17pr01.pdf, RK-31-2018-17pr02.pdf


18. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty: „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – přijetí dotace za II. etapu projektu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1888/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630“ o celkovou částku 17 855 957,56 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za II. etapu realizace projektu.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-18, RK-31-2018-18pr01.pdf, RK-31-2018-18pr02.pdf, RK-31-2018-18pr03.pdf, RK-31-2018-18pr04.pdf


19. Havarijní pojištění vozidla Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění níže uvedeného vozidla do 31. 12. 2021. Projednávání se zúčastnil P. Buňat, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1889/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě starší 10 let – Ford Tourneo Connect registrační značky 3J3 8827.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-19


K bodům 20 - 24, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


20. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce movité věci – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Usnesení 1890/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2018-20, př. 1, a to na dobu neurčitou.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-20, RK-31-2018-20pr01.doc


21. Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Usnesení 1891/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 11. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (7. 11. 2018)

termín: 7. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-21, RK-31-2018-21pr01.pdf


22. Souhlas s uzavřením tří smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Usnesení 1892/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-22, př. 1; RK-31-2018-22, př. 2 a RK-31-2018-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2018), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-22, RK-31-2018-22pr01.pdf, RK-31-2018-22pr02.pdf, RK-31-2018-22pr03.pdf


23. Souhlas s uzavřením tří dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Usnesení 1893/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-23, př. 1; RK-31-2018-23, př. 3; RK-31-2018-23, př. 5; RK-31-2018-23, př. 7 a RK-31-2018-23, př. 8.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (20. 11. 2018), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-23, RK-31-2018-23pr01.pdf, RK-31-2018-23pr02.pdf, RK-31-2018-23pr03.pdf, RK-31-2018-23pr04.pdf, RK-31-2018-23pr05.pdf, RK-31-2018-23pr06.pdf, RK-31-2018-23pr07.pdf, RK-31-2018-23pr08.pdf


24. Souhlas s uzavřením dvou dodatků ke smlouvám o výpůjčce a dvou smluv o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Usnesení 1894/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-24, př. 2; RK-31-2018-24, př. 3; RK-31-2018-24, př. 5 a RK-31-2018-24, př. 6.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (27. 11. 2018), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-24, RK-31-2018-24pr01.pdf, RK-31-2018-24pr02.pdf, RK-31-2018-24pr03.pdf, RK-31-2018-24pr04.pdf, RK-31-2018-24pr05.pdf, RK-31-2018-24pr06.pdf


25. Přijetí dotace k projektu - II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1895/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 597 924,55 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 18 597 924,55 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (15. 11. 2018), Odbor ekonomický (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-25


26. Veřejná zakázka na stavební práce: II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1896/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „I II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-31-2018-26, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2018-26, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-31-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-26, RK-31-2018-26pr01.pdf, RK-31-2018-26pr02.docx


27. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení akce II/360 Třebíč - Střítež do rozpočtu, kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1897/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci II/360 Třebíč - Střítež do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-27


28. Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1898/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-28, RK-31-2018-28pr01.docx


29. Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidel u příspěvkových organizací v sociální oblasti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh schválit výjimku pro prodloužení havarijního pojištění u vícemístných vozidel příspěvkových organizací v sociální oblasti do 31. 12. 2020. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1899/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidla uvedená v materiálu RK-31-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-29, RK-31-2018-29pr01.xls


30. Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci projektu Učit se společně, růst individuálně

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1900/31/2018/RK

Rada kraje
svěřuje

Krajskému úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 9. 2020)

termín: 30. 9. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-30


31. Závěrečná zpráva o realizaci projektu a zjednodušená žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit závěrečnou zprávu o realizaci daného projektu. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1901/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle materiálů RK-31-2018-31, př. 1 a RK-31-2018-31, př. 2; 

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-31-2018-31, př. 1 a RK-31-2018-31, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-31, RK-31-2018-31pr01.pdf, RK-31-2018-31pr02.pdf


32. Projektový záměr Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Podpora komunitních služeb v Třešti

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o projektovém záměru uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1902/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel o zařazení akce Podpora komunitních služeb v Třešti dle materiálu RK-31-2018-32, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Domovem Kamélie Křižanov, p. o. a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-31-2018-32, př. 2;

ukládá

Domovu Kamélie Křižanov, p. o. podat projektovou žádost do výzvy č. 49 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (14. 12. 2018), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-32, RK-31-2018-32pr01.pdf, RK-31-2018-32pr02.docx, RK-31-2018-32pr03.doc


33. Návrh na zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace spolku Jimedis, z. s.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh zamítnout žádost o poskytnutí dotace spolku Jimedis. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1903/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zamítnout žádost o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2018-33, př. 1 spolku Jimedis, z. s. Jihlava, Pávov 11, IČ: 04331702.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-33, RK-31-2018-33pr01.pdf


34. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1904/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 19 319,05 Kč dle materiálu RK-31-2018-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-34, RK-31-2018-34pr01.xls


35. Žádost o poskytnutí dotace pro Mateřské centrum Andílci, z.s. – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s  žádostí Mateřského centra Andílci o poskytnutí individuální dotace na dofinancování projektu "Vzdělávání rodičů krok za krokem všemi směry". Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1905/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Mateřskému centru Andílci, z. s., se sídlem 1. máje 610, 675 55 Hrotovice, IČ: 27013570 ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-35, RK-31-2018-35pr01.pdf, RK-31-2018-35pr02.pdf


36. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s  bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí na níže uvedené příspěvkové organizace kraje. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1906/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace:

 • pojízdná zvedací židle, inventární číslo 022500094, rok pořízení 2002, pořizovací cena 144 969 Kč, zůstatková cena 1 Kč, Domovu ve Věži, příspěvkové organizaci, IČ 60128089, Věž č. 1, PSČ 582 56;
 • pračka C 8 Primus, inventární číslo 022400186, rok pořízení 2011, pořizovací cena 113 628 Kč, zůstatková cena 44 664 Kč, Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČ 00511676 U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-36


37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1907/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • osobní automobil Renault Grand Scénic, inventární číslo: 02277, rok pořízení 2007, rok první registrace vozidla 2005, pořizovací cena 355 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • automatická pračka FS16, inventární číslo 02282, rok pořízení 2010, pořizovací cena 200 250 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-37


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření a úpravu fondu investic u příspěvkové organizace Domov pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1908/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 800 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Investiční příspěvek" u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace o částku 1 800 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
 • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace dle materiálu RK-31-2018-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-38, RK-31-2018-38pr01.pdf, RK-31-2018-38pr02.xls


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1909/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 563  446,12 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 504 136,00 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 59  310,12 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 563  446,12 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 11. 2018), Odbor ekonomický (6. 11. 2018), Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. (6. 11. 2018)

termín: 6. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-39, RK-31-2018-39pr01.pdf


40. Schválení žádosti o platbu v rámci 2. monitorovacího období projektu „Učit se společně, růst individuálně“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1910/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, dle materiálu RK-31-2018-40, př. 1upr1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-40, RK-31-2018-40pr01.pdf


41. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1911/31/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-31-2018-41, př. 1 a RK-31-2018-41, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-31-2018-41, př. 1;

 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2018-41, př. 2;

 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-31-2018-41, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-41, RK-31-2018-41pr01.xls, RK-31-2018-41pr02.xls, RK-31-2018-41pr03.pdf


42. Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh rozhodnout o uzavření Deklarace o spolupráci v daném projektu. Projednávání se zúčastnila K. Píbilová, úřednice oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1912/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“ dle materiálu RK-31-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-42, RK-31-2018-42pr01.docx


43. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1913/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-31-2018-43, př. 1 a smlouvy o umístění veřejné telekomunikační sítě dle materiálu RK-31-2018-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018), Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-43, RK-31-2018-43pr01.doc, RK-31-2018-43pr02.pdf, RK-31-2018-43pr03.doc, RK-31-2018-43pr04.pdf, RK-31-2018-43pr05.pdf


K bodům 44 – 58, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


44. Prodej pozemku v k. ú. Týn u Třebíče

Usnesení 1914/31/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-44, RK-31-2018-44pr01.pdf, RK-31-2018-44pr02.pdf


45. Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Usnesení 1915/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti OM 866/2016 uzavřené dne 17. 10. 2016 mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro akci "11010-062345, RVDSL1608_M_J_JITL124_OK".

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2018)

termín: 30. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-45, RK-31-2018-45pr01.pdf, RK-31-2018-45pr02.pdf


46. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. část“, změna ceny nabývaných nemovitostí

Usnesení 1916/31/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 28. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-46


47. Darování a přijetí daru pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě a obci Zubří

Usnesení 1917/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-47, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 ze dne 28. 3. 2018 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-47, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-47, RK-31-2018-47pr01.xls, RK-31-2018-47pr02.pdf


48. Darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce a obci Humpolec

Usnesení 1918/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-48, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304  ze dne 18. 12. 2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-48, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304  ze dne 18.12.2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-48, RK-31-2018-48pr01.xls, RK-31-2018-48pr02.pdf


49. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

Usnesení 1919/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-31-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-49, RK-31-2018-49pr01.doc


50. Darování pozemků v k. ú. Krasoňov a obci Humpolec

Usnesení 1920/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Krasoňov v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Krasoňov  v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v  k. ú. Krasoňov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-50, RK-31-2018-50pr01.xls, RK-31-2018-50pr02.pdf


51. Zveřejnění záměru darování dešťové kanalizace v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice"

Usnesení 1921/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování, v rámci stavby "II/405 Brtnice", nově vybudované dešťové kanalizace v úseku od vyústění do řeky Brtnice po šachtu č. 9 (v zaměření skutečného provedení stavby – SO 301 Odvodnění komunikace II/405) v délce cca 328 m, v celkové hodnotě 2.446.742,25 Kč vč. DPH, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-51


52. Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 1922/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem IČO 01312774 v rozsahu, za podmínek, na dobu a za cenu dle materiálu RK-31-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-52, RK-31-2018-52pr01.doc, RK-31-2018-52pr02.pdf


53. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1923/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2018-53, př. 1 a RK-31-2018-53, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-53, RK-31-2018-53pr01.xlsx, RK-31-2018-53pr02.xlsx


54. Darování pozemku v k. ú. a obci Libkova Voda

Usnesení 1924/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-54, RK-31-2018-54pr01.pdf


55. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesení 1925/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2018-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-31-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-55, RK-31-2018-55pr01.xls


56. Návrh na změnu usnesení 1323/20/2018/RK

Usnesení 1926/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1323/20/2018/RK ze dne 17. 7. 2018 tak, že v materiálu RK-20-2018-78, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 24 nahrazuje materiálem RK-31-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 3. 2019)

termín: 30. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-56, RK-31-2018-56pr01.xlsx


57. Majetkoprávní vypořádání pozemků s Českou republikou, Povodím Moravy, s.p.

Usnesení 1927/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Dolní Bobrová do vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o  bezúplatném převodu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno dle Darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2018-57, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-57, RK-31-2018-57pr01.docx, RK-31-2018-57pr02.doc, RK-31-2018-57pr03.xls


58. Darování pozemku v k.ú. a obci Oudoleň

Usnesení 1928/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, odděleného geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-58, RK-31-2018-58pr01.pdf, RK-31-2018-58pr02.docx


59. Veřejná zakázka Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1929/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-31-2018-59, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČO  039 29 388  jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (7. 11. 2018)

termín: 7. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-59, RK-31-2018-59pr01.pdf, RK-31-2018-59pr02.pdf


60. Veřejná zakázka Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dané veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1930/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů“ dle Zprávy o  hodnocení nabídek dle materiálu RK-31-2018-60, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a  slaboproudých rozvodů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-60, RK-31-2018-60pr01.pdf, RK-31-2018-60pr02.pdf


61. Souhlas se stavbou, uzavření budoucí smlouvy kupní a o zřízení služebnosti - k.ú. Radňov u Rynárce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uvedenou stavbou a uzavřít smlouvu umožňující investorovi provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1931/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se stavbou "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" realizovanou na pozemcích par.č. 288/7, par.č. 287/2 a par.č. 529 v  k.ú. Radňov u Rynárce;

rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně stavebníka - investora nepojmenovanou smlouvu, která stavebníkovi - investorovi umožní realizovat stavbu "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" mimo jiné na pozemcích par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par .č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce;
 • zveřejnit záměr prodeje části pozemků par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par. č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně budoucího povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby odvodnění na pozemcích par. č. 288/1, par. č. 288/2 a par. č.287/1 v k. ú. Radňov u  Rynárce;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí smlouvě kupní na části pozemků par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par. č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce v rozsahu zastavění stavbou "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" ve výměrách stanovených geometrickým plánem po realizaci stavby za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-61, RK-31-2018-61pr01.pdf


62. Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv a smluv o nájmu středním školám zřizovaným Krajem Vysočina

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv a smluv o nájmu středním školám kraje. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1932/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-62, RK-31-2018-62pr01.pdf, RK-31-2018-62pr02.xlsx, RK-31-2018-62pr03.pdf, RK-31-2018-62pr04.pdf


63. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1933/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálů RK-31-2018-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-63, RK-31-2018-63pr01.doc


64. Projektový záměr příspěvkové organizace – Erasmus+

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení projektového záměru níže uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1934/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-31-2018-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 11. 2018)

termín: 2. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-64, RK-31-2018-64pr01.pdf, RK-31-2018-64pr02.doc


65. Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvu o výpůjčce s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1935/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-31-2018-65, př. 1.

souhlasí

s výpůjčkou pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-65, RK-31-2018-65pr01.doc


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt „Přístavba dílny pro stavební obory SPŠ stavební Havlíčkův Brod“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1936/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "SPŠ HB – st. úpravy" o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4 541 311,30 Kč;

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-66


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů vybraných středních škol

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1937/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 61 000 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 151 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 357 000  Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 569 000 Kč dle materiálu RK-31-2018-67, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-31-2018-67, př. 1 na pokrytí odpisů movitého majetku vyplývajících z realizace projektů IROP dokončených v letošním roce.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-67, RK-31-2018-67pr01.xls


68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1938/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 108 336,40 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 460 747,20 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 456 970,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 026 054,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 108 336,40 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 460 747,20 Kč;
  • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 o částku 456 970,80 Kč 

         na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu
         Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2018-68.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (2. 11. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 2. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-68


69. Projekty „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“ – monitorovací zprávy o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů „Badatelská centra pro přírodní vědy“ a „Od myšlenky k výrobku“. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1939/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2018-69, př. 1;
 • monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-31-2018-69, př. 4.
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2018-69, př. 3 a RK-31-2018-69, př. 6.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-69, RK-31-2018-69pr01.pdf, RK-31-2018-69pr02.docx, RK-31-2018-69pr03.doc, RK-31-2018-69pr04.pdf, RK-31-2018-69pr05.doc, RK-31-2018-69pr06.doc


70. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1940/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 24 016 Kč spolku WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ, z.s., se sídlem Družstevní 1230, 393 01 Pelhřimov, IČO: 22866001, na účast na MS v bojovém umění;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-70, RK-31-2018-70pr01.pdf


71. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-71


72. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč o souhlas s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Projednávání se zúčastnili O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1941/31/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením dataprojektoru 3M Digital Media Systém 810, inventární číslo 40/07, rok pořízení 2007, pořizovací cena 130 406,10 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • s vyřazením dataprojektoru 3M Digital Media Systém 810, inventární číslo 5/07, rok pořízení 2007, pořizovací cena 130 406,10 Kč, zůstatková cena 1 Kč,

a jejich likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-31-2018-72.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-72


73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1942/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 75 916,40 Kč (2 959 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018), Odbor ekonomický (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-73


74. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1943/31/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2018-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2018-74, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2018-74, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-74, RK-31-2018-74pr01.pdf, RK-31-2018-74pr02.pdf, RK-31-2018-74pr03.pdf


75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1944/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 64 537,06 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-75


76. Projekty předkládané v rámci Výzvy na podporu regionální spolupráce krajů s ústavy AV ČR

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o níže uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1945/31/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o projektech „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 3., „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 4 a „Josef Dobiáš (1888 – 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-31-2018-76;

souhlasí

se zapojením:

 • Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 4.;
 • Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, IČO: 00071307 do projektu „Josef Dobiáš (1888 – 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, „Josef Dobiáš (1888 – 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 5.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2018)

termín: 31. 10. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-76, RK-31-2018-76pr01.pdf, RK-31-2018-76pr02.pdf, RK-31-2018-76pr03.pdf, RK-31-2018-76pr04.pdf, RK-31-2018-76pr05.pdf


77. Projektová žádost „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ – 107. výzva OPŽP 2014-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit znění projektové žádosti „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1946/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2018-77, př. 3, RK-31-2018-77, př. 4 a RK-31-2018-77, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2018-77, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 11. 2018), Odbor životního prostředí a zemědělství (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-77, RK-31-2018-77pr01.Pdf, RK-31-2018-77pr02.doc, RK-31-2018-77pr03.doc, RK-31-2018-77pr04.doc, RK-31-2018-77pr05.doc


78. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životní prostředí

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1947/31/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť o částku 70 000 Kč a § 3742 - Chráněné části přírody o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 170 000 Kč určenou na péči o  zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2018-78


80. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 11. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA           ……...……………………………………

 

 

 

Mgr. Pavel Pacal                     …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2018 dne 30. 10. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 11. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz