Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 31/2019 - 22. 10. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
3 Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKATHON PRAGUE 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
4 Znalostní cesta Tchaj-wan 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
5 Smlouva o připojování účastníků k E-infrastruktuře CESNET
6 Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS
7 Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2020
8 Gurmet den s Krajem Vysočina, smlouva s nákupním centrem CITYPARK Jihlava
9 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10 FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
11 Stanovení důležitých termínů na rok 2020
12 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
14 Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
15 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
17 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
18 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
19 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
20 Dohoda o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o komponentě MAP SAM pro odbavení v rámci EOC Kraje Vysočina
21 Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
22 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava
23 Veřejná zakázka - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019
24 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25 Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
26 Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
27 Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
28 Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
29 Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK
30 Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
31 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
32 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
33 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
34 Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
35 Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
36 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
38 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
39 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
40 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
41 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
42 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“
43 Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
44 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
47 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
48 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
49 Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník a informační panely v PR a PP Kraje Vysočina“ – 130. výzva OPŽP 2014–2020
50 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz