Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 31/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2019, které se konalo dne 22. 10. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2019

Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 10. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J.  Fischerové, P. Pacala.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2019
35.  Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
36.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
37.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
03.  Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKATHON PRAGUE 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
04.  Znalostní cesta Tchaj-wan 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
05.  Smlouva o připojování účastníků k E-infrastruktuře CESNET
06.  Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS
07.  Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2020
08.  Gurmet den s Krajem Vysočina, smlouva s nákupním centrem CITYPARK Jihlava
09.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10.  FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
11.  Stanovení důležitých termínů na rok 2020
12.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
14.  Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
15.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“
16.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
17.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
18.  Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
19.  Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
20.  Dohoda o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o komponentě MAP SAM pro odbavení v rámci EOC Kraje Vysočina
21.  Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
22.  Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava
23.  Veřejná zakázka - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019
24.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25.  Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
26.  Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.
27.  Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK
28.  Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov
29.  Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK
31.  Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
32.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
33.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30.  Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
34.  Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
38.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
39.  Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
40.  Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
41.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu
42.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“
43.  Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
44.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
47.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
48.  Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
49.  Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník a informační panely v PR a PP Kraje Vysočina“ – 130. výzva OPŽP 2014–2020
50.  Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014
51.  Rozprava členů rady

Usnesení 1713/31/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 22. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


35. Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1714/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-31-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-35, RK-31-2019-35pr01.xlsx


36. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí o vydání souhlasu s prodejem nemovitosti v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1715/31/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2029, za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2019-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-36, RK-31-2019-36pr01.pdf, RK-31-2019-36pr02.pdf


37. FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1716/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu RK-31-2019-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-37, RK-31-2019-37pr01.pdf, RK-31-2019-37pr02.doc, RK-31-2019-37pr03.pdf


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1717/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 475 906 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 376 874 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 032 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 60 837 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění zabezpečení sítě a její rozšíření na GYOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 99 032 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění zabezpečení sítě a její rozšíření na GYOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 207 037 Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "WIFI Helenín" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 000 Kč u Základní školy a Praktické školy U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečná síť ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-02, RK-31-2019-02pr01.pdf, RK-31-2019-02pr02.xlsx


03. Smlouva o partnerství - SMART HEALTH HACKATHON PRAGUE 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1718/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 121 000 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvu dle materiálu RK-31-2019-03, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 121 000 Kč.

rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2019-03, př. 1;

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-03, RK-31-2019-03pr01.docx


04. Znalostní cesta Tchaj-wan 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1719/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálu RK-31-2019-04, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy související se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2019 dle materiálů RK-31-2019-04, př. 2, RK-31-2019-04, př. 3, RK-31-2019-04, př. 4, RK-31-2019-04, př. 5 a RK-31-2019-04, př. 6;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary v celkové výši 153 000 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálů RK-31-2019-04, př. 1, RK-31-2019-04, př. 2, RK-31-2019-04, př. 3, RK-31-2019-04, př. 4, RK-31-2019-04, př. 5, RK-31-2019-04, př. 6;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 100 000 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálu RK-31-2019-04, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-04, RK-31-2019-04pr01.doc, RK-31-2019-04pr02.doc, RK-31-2019-04pr03.doc, RK-31-2019-04pr04.doc, RK-31-2019-04pr05.doc, RK-31-2019-04pr06.doc


05. Smlouva o připojování účastníků k E-infrastruktuře CESNET

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh schválit Smlouvu o připojování účastníků k E-infrastruktuře CESNET. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1720/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob CESNET dle materiálu RK-31-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-05, RK-31-2019-05pr01.docx


06. Smlouva o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1721/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-31-2019-06, př. 1;

svěřuje

hejtmanovi kraje rozhodovat uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-31-2019-06 s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-06, RK-31-2019-06pr01.DOCX


07. Významné kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina – žádosti o podporu na rok 2020

J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí seznam významných kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2020. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1722/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2020 dle materiálu RK-31-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-07, RK-31-2019-07pr01.xls, RK-31-2019-07pr02.xls, RK-31-2019-07pr03.xls


08. Gurmet den s Krajem Vysočina, smlouva s nákupním centrem CITYPARK Jihlava

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu uzavřít smlouvu se společností CPI Jihlava Shopping. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1723/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-08, RK-31-2019-08pr01.pdf


09. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1724/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 794 635 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-31-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 794 635 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 794 635 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-09, RK-31-2019-09pr01.pdf, RK-31-2019-09pr02.pdf


10. FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1725/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-10, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (22. 10. 2019)

termín: 22. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-10, RK-31-2019-10pr01.pdf, RK-31-2019-10pr02.pdf, RK-31-2019-10pr03.doc


11. Stanovení důležitých termínů na rok 2020

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přehled termínů významných setkání a akcí plánovaných na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1726/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-31-2019-11,

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-11


12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období leden – září 2019. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1727/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019 dle materiálu RK-31-2019-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (6. 11. 2019)

termín: 6. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-12, RK-31-2019-12pr01.xls


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí čtvrté splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1728/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 16 214,93 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-13, RK-31-2019-13pr01.xls


14. Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnil P. Stejskal, úředník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1729/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Telč, IČO: 00286745, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč ve výši 1 629 826 Kč;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2019-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 629 826 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 826 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-14, RK-31-2019-14pr01.pdf, RK-31-2019-14pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 15, 16, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


15. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“

Usnesení 1730/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 17 395,53 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 11. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-15, RK-31-2019-15pr01.xls


16. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

Usnesení 1731/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 12 755,02 Kč v souvislosti se čtvrtou  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 11. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-16, RK-31-2019-16pr01.xls

 

K navrhovaným bodům 17, 18, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


17. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem

Usnesení 1732/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-31-2019-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-17, RK-31-2019-17pr01.pdf


18. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem

Usnesení 1733/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu RK-31-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-18, RK-31-2019-18pr01.pdf


19. Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a společností BERGER BOHEMIA. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1734/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s. dle materiálu RK-31-2019-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-19, RK-31-2019-19pr01.pdf, RK-31-2019-19pr02.pdf


20. Dohoda o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o komponentě MAP SAM pro odbavení v rámci EOC Kraje Vysočina

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1735/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o komponentě MAP SAM s firmou ODP-software, spol. s r. o., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61683809, dle materiálu RK-31-2019-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-20, RK-31-2019-20pr01.pdf


21. Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1736/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu RK-31-2019-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-21, RK-31-2019-21pr01.pdf


22. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou se statutárním městem Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1737/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-31-2019-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (7. 12. 2019)

termín: 7. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-22, RK-31-2019-22pr01.pdf


23. Veřejná zakázka - Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019

P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnějších nabídek uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1738/31/2019/RK

Neveřejný materiál:

jedná se o rozhodnutí VZ a materiál může být zveřejněn nejdříve po rozhodnutí RK

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-23, RK-31-2019-23pr01.pdf, RK-31-2019-23pr02.pdf, RK-31-2019-23pr03.pdf, RK-31-2019-23pr04.pdf, RK-31-2019-23pr05.pdf, RK-31-2019-23pr06.pdf, RK-31-2019-23pr07.pdf, RK-31-2019-23pr08.pdf, RK-31-2019-23pr09.pdf, RK-31-2019-23pr10.pdf, RK-31-2019-23pr11.pdf, RK-31-2019-23pr12.pdf, RK-31-2019-23pr13.pdf, RK-31-2019-23pr14.pdf, RK-31-2019-23pr15.pdf, RK-31-2019-23pr16.pdf, RK-31-2019-23pr17.pdf, RK-31-2019-23pr18.pdf, RK-31-2019-23pr19.pdf

 

K navrhovaným bodům 24 – 29, 31 - 33, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


24. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

Usnesení 1739/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2019-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-24, RK-31-2019-24pr01.doc


25. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov

Usnesení 1740/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par.č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu RK-31-2019-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-25, RK-31-2019-25pr01.pdf


26. Uzavření kupních smluv pro stavby s Lesy České republiky, s. p.

Usnesení 1741/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 

 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na část opevnění koryt vodních toků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-31-2019-26, př. 1;
 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na zatrubnění koryta vodního toku v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-31-2019-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-26, RK-31-2019-26pr01.doc, RK-31-2019-26pr02.doc


27. Návrh na zrušení usnesení č. 0513/06/2015/ZK

Usnesení 1742/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-27


28. Změna usnesení 0556/07/2017/ZK - k. ú. Přímělkov

Usnesení 1743/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0556/07/2017-ZK tak, že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2019-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-28, RK-31-2019-28pr01.xls, RK-31-2019-28pr02.xls


29. Změna usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK

Usnesení 1744/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-69, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2019-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-29, RK-31-2019-29pr01.xls, RK-31-2019-29pr02.xls


31. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Úsobí a k. ú. Počítky od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

Usnesení 1745/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-31-2019-31, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu RK-31-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-31, RK-31-2019-31pr01.xlsx, RK-31-2019-31pr02.pdf


32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 1746/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-31-2019-32, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-32, RK-31-2019-32pr01.xlsx


33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1747/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2019-33, př. 1 a RK-31-2019-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-33, RK-31-2019-33pr01.xlsx, RK-31-2019-33pr02.xlsx


30. Projektová dokumentace akce „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu schválit aktuální projektovou dokumentaci uvedené akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1748/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové řešení akce "Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"  dle materiálů RK-31-2019-30, RK-31-2019-30, př. 5, RK-31-2019-30, př. 6, RK-31-2019-30, př. 7, RK-31-2019-30, př. 8;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje návrh na zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 11. 2019), Odbor regionálního rozvoje (12. 11. 2019)

termín: 12. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-30, RK-31-2019-30pr01.pdf, RK-31-2019-30pr02.pdf, RK-31-2019-30pr03.pdf, RK-31-2019-30pr04.pdf, RK-31-2019-30pr05.pdf, RK-31-2019-30pr06.pdf, RK-31-2019-30pr07.pdf, RK-31-2019-30pr08.xlsx, RK-31-2019-30pr09.xlsx, RK-31-2019-30pr10.pdf


34. Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválit pořadí nabídek na uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1749/31/2019/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-34, RK-31-2019-34pr01.pdf


38. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1750/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2019-38, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2019-38, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (5. 11. 2019), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-38, RK-31-2019-38pr01.doc, RK-31-2019-38pr02.doc


39. Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1751/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o zařazení sociální služby a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle do 30. 6. 2022;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-39, RK-31-2019-39pr01.xlsx


40. Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1752/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů RK-31-2019-40, př. 1 a RK-31-2019-40, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 541 000 Kč dle materiálu RK-31-2019-40, př. 1 a RK-31-2019-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2019-40, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu RK-31-2019-40, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-31-2019-40, př. 5;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč,
  § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 12. 2019)

termín: 30. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-40, RK-31-2019-40pr01.xls, RK-31-2019-40pr02.xls, RK-31-2019-40pr03.xls, RK-31-2019-40pr04.xls, RK-31-2019-40pr05.pdf


41. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1753/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-41, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-41, RK-31-2019-41pr01.pdf, RK-31-2019-41pr02.doc, RK-31-2019-41pr03.pdf


42. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2019“ žadatelům. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1754/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2019-42, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2019-42, př. 7;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2019-42, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-42, RK-31-2019-42pr01.pdf, RK-31-2019-42pr02.pdf, RK-31-2019-42pr03.pdf, RK-31-2019-42pr04.pdf, RK-31-2019-42pr05.pdf, RK-31-2019-42pr06.pdf, RK-31-2019-42pr07.pdf


43. Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1755/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu RK-31-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 1. 2020)

termín: 24. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-43, RK-31-2019-43pr01.pdf


44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1756/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-44, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2019-44, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2019-44, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-44, RK-31-2019-44pr01.xls, RK-31-2019-44pr02.xls, RK-31-2019-44pr03.doc


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt „Učící se málotřídky“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1757/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 800 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-45.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-45


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1758/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 374 732 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 5 601 295 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 3 773 716 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 9 749 743 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 1 541 595 Kč; 
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 1 741 975 Kč;
  • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470
   o částku 2 282 440 Kč;
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 1 202 943 Kč;
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 1 114 782 Kč;
  • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 1 491 276 Kč;
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 374 732 Kč  

 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-46.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-46


47. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1759/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 10 708 010 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-31-2019-47, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-47, př. 2;

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-47, RK-31-2019-47pr01.pdf, RK-31-2019-47pr02.pdf


48. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace Stanici Pavlov, o. p. s. na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1760/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-48, RK-31-2019-48pr01.pdf, RK-31-2019-48pr02.pdf


49. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – Ptačí pozorovatelna v PP Starý Přísecký rybník a informační panely v PR a PP Kraje Vysočina“ – 130. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu schválit znění shora uvedené projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1761/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2019-49, př. 3, RK-31-2019-49, př. 4 a RK-31-2019-49, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2019-49, př. 1 do 130. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-49, RK-31-2019-49pr01.pdf, RK-31-2019-49pr02.doc, RK-31-2019-49pr03.doc, RK-31-2019-49pr04.doc, RK-31-2019-49pr05.doc


50. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1762/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014 dle materiálu RK-31-2019-50, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2019-50, RK-31-2019-50pr01.pdf, RK-31-2019-50pr02.pdf, RK-31-2019-50pr03.doc


51. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 31/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 10. 2019, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Vladimír Novotný ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jana Fialová, MBA …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2019 dne 22. 10. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 10. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz