Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 31/2020 - 20. 10. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
3 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
4 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
5 Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
7 Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
8 Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
9 Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
11 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
14 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.
15 Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů
16 Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
17 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
18 Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
19 Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019
20 Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava
21 Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma
22 Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
24 Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
25 Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
26 Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
27 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
28 Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské
29 Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
30 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
32 Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
33 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
34 Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
35 Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
36 Předžalobní výzva
37 Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
38 Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
39 Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"
40 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
41 Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020
42 Změny ve školském rejstříku
43 Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
44 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
45 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
46 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
47 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
48 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
49 Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.
50 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
52 Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
53 Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
54 Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.
55 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
56 1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.
57 9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
58 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
59 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
60 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
62 Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav
63 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
64 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
65 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
66 Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
67 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
68 Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
69 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
70 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz