Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-31-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 31/2020, které se bude konat dne 20. 10. 2020 v 7:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2020
 2. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-02)
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-03)
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-04)
 5. Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-05)
 6. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-06)
 7. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-07)
 8. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-08)
 9. Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-31-2020-09)
 10. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
  (I. Šteklová, RK-31-2020-10)
 11. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
  (I. Šteklová, RK-31-2020-11)
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
  (I. Šteklová, RK-31-2020-12)
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
  (I. Šteklová, RK-31-2020-13)
 14. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.
  (I. Šteklová, RK-31-2020-14)
 15. Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů
  (I. Šteklová, RK-31-2020-15)
 16. Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
  (D. Buřičová, RK-31-2020-16)
 17. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  (L. Seidl, RK-31-2020-17)
 18. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
  (L. Seidl, RK-31-2020-18)
 19. Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019
  (L. Seidl, RK-31-2020-19)
 20. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava
  (L. Seidl, P. Kolář, RK-31-2020-20)
 21. Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma
  (P. Kolář, RK-31-2020-21)
 22. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
  (P. Kolář, RK-31-2020-22)
 23. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
  (P. Kolář, RK-31-2020-23)
 24. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
  (P. Kolář, RK-31-2020-24)
 25. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
  (P. Kolář, RK-31-2020-25)
 26. Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
  (P. Kolář, RK-31-2020-26)
 27. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-31-2020-27)
 28. Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské
  (P. Kolář, RK-31-2020-28)
 29. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
  (P. Kolář, RK-31-2020-29)
 30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-31-2020-30)
 31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
  (P. Kolář, RK-31-2020-31)
 32. Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
  (H. Strnadová, RK-31-2020-32)
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
  (H. Strnadová, RK-31-2020-33)
 34. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
  (H. Strnadová, RK-31-2020-34)
 35. Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
  (H. Strnadová, RK-31-2020-35)
 36. Předžalobní výzva
  (H. Strnadová, RK-31-2020-36)
 37. Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
  (H. Strnadová, RK-31-2020-37)
 38. Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
  (I. Hanáková Kosourová, K. Ubr, RK-31-2020-38)
 39. Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"
  (K. Ubr, RK-31-2020-39)
 40. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
  (K. Ubr, RK-31-2020-40)
 41. Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020
  (K. Ubr, RK-31-2020-41)
 42. Změny ve školském rejstříku
  (K. Ubr, RK-31-2020-42)
 43. Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
  (K. Ubr, RK-31-2020-43)
 44. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (K. Ubr, RK-31-2020-44)
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
  (K. Ubr, RK-31-2020-45)
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
  (K. Ubr, RK-31-2020-46)
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
  (V. Švarcová, K. Ubr, RK-31-2020-47)
 48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
  (V. Švarcová, RK-31-2020-48)
 49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.
  (V. Švarcová, RK-31-2020-49)
 50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
  (V. Švarcová, RK-31-2020-50)
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
  (V. Švarcová, RK-31-2020-51)
 52. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
  (V. Švarcová, RK-31-2020-52)
 53. Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
  (V. Švarcová, RK-31-2020-53)
 54. Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.
  (V. Švarcová, RK-31-2020-54)
 55. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
  (V. Švarcová, RK-31-2020-55)
 56. 1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.
  (V. Švarcová, RK-31-2020-56)
 57. 9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
  (V. Švarcová, RK-31-2020-57)
 58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
  (I. Fryšová, RK-31-2020-58)
 59. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-31-2020-59)
 60. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-31-2020-60)
 61. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
  (I. Fryšová, RK-31-2020-61)
 62. Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav
  (I. Fryšová, RK-31-2020-62)
 63. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
  (I. Fryšová, RK-31-2020-63)
 64. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  (I. Fryšová, RK-31-2020-64)
 65. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (I. Fryšová, RK-31-2020-65)
 66. Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
  (I. Fryšová, RK-31-2020-66)
 67. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
  (I. Fryšová, E. Horná, RK-31-2020-67)
 68. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
  (E. Horná, RK-31-2020-68)
 69. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-31-2020-69)
 70. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz