Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 31/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2020, které se konalo dne 20. 10. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2020

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 10. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil nepřítomnost J. Hyliše.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 70. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat do programu jednání.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2020
02.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“
03.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
04.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
05.  Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
07.  Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
08.  Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09.  Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10.  Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu
11.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
14.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.
15.  Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů
16.  Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
17.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
18.  Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny
19.  Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019
20.  Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava
21.  Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma
22.  Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
23.  Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
24.  Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou
25.  Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK
26.  Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce
27.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
28.  Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské
29.  Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
30.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
31.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"
32.  Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
33.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
34.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat
35.  Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD
36.  Předžalobní výzva
37.  Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
70.  Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat
38.  Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT
39.  Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"
40.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
41.  Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020
42.  Změny ve školském rejstříku
43.  Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
44.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
45.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole
46.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020
47.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1
48.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
49.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.
50.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"
52.  Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
53.  Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020
54.  Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.
55.  Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
56.  1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.
57.  9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
58.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
59.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
60.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
61.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
62.  Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav
63.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
64.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace
65.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
66.  Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek
67.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“
68.  Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020
69.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
71.  Rozprava členů rady

Usnesení 1891/31/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

K navrhovaným bodům 02 – 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


02. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na realizaci projektů nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“

Usnesení 1892/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 3 850 055,52 Kč (ÚZ 35025) s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, a Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 592 765,90 Kč;
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 2 257 289,62 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplácení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Odbor ekonomický (20. 11. 2020), ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace (20. 11. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (20. 11. 2020), ředitelka Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-02, RK-31-2020-02pr01.pdf


03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a zaopatření dětem s trvalým pobytem v Jihočeském kraji nacházející se v roce 2020 v Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci

Usnesení 1893/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 365 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 365 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc září.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Odbor ekonomický (20. 11. 2020), ředitelka Trojlístku– centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-03


04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

Usnesení 1894/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 869 005 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 210 045 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 425 500 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 813 750 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 419 710 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-31-2020-04, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2020), Odbor ekonomický (20. 11. 2020), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (20. 11. 2020)

termín: 20. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-04, RK-31-2020-04pr01.xls


05. Udělení souhlasu s uzavřením Podnájemní smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1895/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-05, RK-31-2020-05pr01.docx


06. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě o souhlas s realizací investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1896/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-06, RK-31-2020-06pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 07 – 09, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


07. Peněžní účelové dary a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1897/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-07, př. 1, RK-31-2020-07, př. 2 a RK-31-2020-07, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-07, RK-31-2020-07pr01.pdf, RK-31-2020-07pr02.pdf, RK-31-2020-07pr03.pdf


08. Věcné dary a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1898/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-08, př. 1, RK-31-2020-08, př. 2 a RK-31-2020-08, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-08, RK-31-2020-08pr01.pdf, RK-31-2020-08pr02.pdf, RK-31-2020-08pr03.pdf


09. Věcné dary a peněžité účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1899/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-09, př. 1, RK-31-2020-09, př. 2, RK-31-2020-09, př. 3, RK-31-2020-09, př. 4, RK-31-2020-09, př. 5, RK-31-2020-09, př. 6 a RK-31-2020-09, př. 7.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 10. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-09, RK-31-2020-09pr01.pdf, RK-31-2020-09pr02.pdf, RK-31-2020-09pr03.pdf, RK-31-2020-09pr04.pdf, RK-31-2020-09pr05.pdf, RK-31-2020-09pr06.pdf, RK-31-2020-09pr07.pdf


10. Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě – prodloužení termínu

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace s novým termínem realizace projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1900/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-10, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-10, RK-31-2020-10pr01.pdf, RK-31-2020-10pr02.doc


11. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1901/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-11


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1902/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2021), Odbor ekonomický (31. 7. 2021)

termín: 31. 7. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-12, RK-31-2020-12pr01.pdf, RK-31-2020-12pr02.doc


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1903/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč z důvodu neúčasti na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-13


14. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace organizaci Opera mladých z.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1904/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-14, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 8. 2021)

termín: 30. 8. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-14, RK-31-2020-14pr01.pdf, RK-31-2020-14pr02.pdf, RK-31-2020-14pr03.doc


15. Zrušení usnesení RK č.0861/16/2020/RK v části podpory Konfederace politických vězňů

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem zrušit usnesení č. 0861/16/2020/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1905/31/2020/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 0861/16/2020/RK v části týkající se poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00417581.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-15


16. Návrh na úpravu zřizovací listiny, změna nájemní smlouvy a změna investičního plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1906/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 1;

schvaluje

schválit změnu investičního plánu a tvorbu a použití Fondu investic Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-16, př. 3.

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 2;

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-16, RK-31-2020-16pr01.docx, RK-31-2020-16pr02.doc, RK-31-2020-16pr03.xlsx


17. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit aktualizaci použití fondu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2020. Projednávání se zúčastnila I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1907/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2020 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-31-2020-17, př. 2;

stanoví

u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-17, RK-31-2020-17pr01.pdf, RK-31-2020-17pr02.xls


18. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura – vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1908/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 14 817 950 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 234 400 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 583 550 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 234 400 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 4 583 550 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Krajská knihovna Vysočiny (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-18, RK-31-2020-18pr01.pdf, RK-31-2020-18pr02.xlsx, RK-31-2020-18pr03.xls


19. Roční zpráva o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019. Projednávání se zúčastnila I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1909/31/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019 dle materiálu RK-31-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-19, RK-31-2020-19pr01.pdf


20. Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na studii stavby akce „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnil radě kraje návrh zadat veřejnou zakázku malého rozsahu níže uvedenému dodavateli. Projednávání se zúčastnili I. Hamáčková, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1910/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru na akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby dodavateli PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov za nabídnutou cenu 343 000 Kč bez DPH.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-20, RK-31-2020-20pr01.doc, RK-31-2020-20pr02.doc


21. Žádost o výjimku ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí společnosti E.ON Distribuce o udělení výjimky ze zákazu uložení inženýrských sítí do silničního ochranného pásma. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1911/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a společností E.ON Distribuce a.s. na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu ,,M. Budějovice - parc. 776, Šiková: NN kabel" a pozemek par. č. 4185/2 v k.ú. Moravské Budějovice s podmínkou, že se budoucí oprávněný zaručuje, že vedení bude uloženo v hloubce nejméně 120 cm pod stávajícím terénem a pokud dojde k poškození vedení, které by danou podmínku dostatečné hloubky uložení v silničním tělese nesplňovalo, nebo by chráničky byly uloženy v rozporu s projektovou dokumentací, ponese náklady na odstranění škody v plném rozsahu budoucí oprávněný a budoucí povinný se odpovědnosti za takto vzniklou škodu zprostí a budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zaváže, že na své náklady provede nezbytné práce nutné k přeložení trasy stavby, pokud tato nutnost bude vyvolána investiční akcí budoucího povinného ze služebnosti.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-21


22. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1912/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-22, RK-31-2020-22pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 23 – 25, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci

Usnesení 1913/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-23, RK-31-2020-23pr01.pdf, RK-31-2020-23pr02.pdf


24. Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, k. ú. Žebrákov u Světlé nad Sázavou

Usnesení 1914/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2020-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-24, RK-31-2020-24pr01.doc


25. Majetkoprávní vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“, změna usnesení 0212/03/2020/RK

Usnesení 1915/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem RK-31-2020-25, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-25, RK-31-2020-25pr01.xls


26. Návrh na zařazení nové akce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství, rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na stavební práce

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou akci do rozpočtu kraje a rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky na stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1916/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01Třebíč, IČO: 25595946 za nabídnutou cenu 199 440,75 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-31-2020-26, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (23. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-26, RK-31-2020-26pr01.docx, RK-31-2020-26pr02.xlsx


27. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1917/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2020-27, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2020-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-27, RK-31-2020-27pr01.xls


28. Úhrada bezdůvodného obohacení za pozemky v k. ú. Březské

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1918/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-28


29. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1919/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY dle materiálu RK-31-2020-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-29, RK-31-2020-29pr01.docx


30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1920/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2020-30, př. 1 a RK-31-2020-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2021)

termín: 31. 3. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-30, RK-31-2020-30pr01.xlsx, RK-31-2020-30pr02.xlsx


31. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1921/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázán. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-31, RK-31-2020-31pr01.pdf, RK-31-2020-31pr02.pdf


32. Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu se SFDI a schválit navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1922/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B1/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-31-2020-32, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5 956 785 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B1/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 956 785 Kč určenou na financování akce "II/360 Oslavička - hranice okresu" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-32, RK-31-2020-32pr01.pdf


33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1923/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-31-2020-33, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-33, RK-31-2020-33pr01.pdf


34. Veřejná zakázka na stavební práce: II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1924/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-34, RK-31-2020-34pr01.pdf


35. Veřejná zakázka na služby: III/1281 Košetice - Vyklantice, PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1925/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/1281 Košetice - Vyklantice, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/1281 Košetice - Vyklantice, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-35, RK-31-2020-35pr01.pdf


36. Předžalobní výzva

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1926/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Jedná se o předžalobní výzvu dopravce na Kraj Vysočina a pravděpodobně bude předmětem následujících sporů s dopravcem

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-36, RK-31-2020-36pr01.pdf, RK-31-2020-36pr02.pdf, RK-31-2020-36pr03.pdf


37. Smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci s níže uvedenu příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1927/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, dle materiálu RK-31-2020-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-37, RK-31-2020-37pr01.pdf


70. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1928/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál týkající se Rozhodnutí o zadání zakázky je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout odlišně od doporučení hodnotící komise, kterým není vázána. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-70, RK-31-2020-70pr01.pdf, RK-31-2020-70pr02.pdf


38. Odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina v rámci rozvojového programu MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů kraje v rámci rozvojového programu MŠMT. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1929/31/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-31-2020-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-38, RK-31-2020-38pr01.xlsx


39. Grantová dohoda k projektu "Education for Sustainable Development"

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh uzavřít grantovou dohodu k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1930/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 za účelem realizace projektu "Education for Sustainable Development".

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-39, RK-31-2020-39pr01.pdf


40. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1931/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2020-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020), Střední průmyslová škola Třebíč (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-40, RK-31-2020-40pr01.docx


41. Návrh na úpravu plánu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost uvedené školy o změnu v  seznamu plánovaných investičních akcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1932/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-41, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-31-2020-41, kterou je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-41, RK-31-2020-41pr01.xls


42. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání informace o záměrech změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1933/31/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 1A, 1B, 4A, 4C, 4B, 4D, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-42, RK-31-2020-42pr01.xls


43. Projekt „Badatelská centra pro přírodní vědy“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení monitorovací zprávu uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1934/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-43, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-43, RK-31-2020-43pr01.pdf, RK-31-2020-43pr02.doc, RK-31-2020-43pr03.doc


44. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Jednorázové akce 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace z daného programu subjektům na projekt. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1935/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 4.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-44, RK-31-2020-44pr01.pdf, RK-31-2020-44pr02.pdf, RK-31-2020-44pr03.pdf, RK-31-2020-44pr04.pdf, RK-31-2020-44pr05.pdf, RK-31-2020-44pr06.pdf


45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – finanční podpora studia na zahraniční střední škole

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1936/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-45, RK-31-2020-45pr01.pdf, RK-31-2020-45pr02.pdf, RK-31-2020-45pr03.doc


46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2020

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1937/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 792 514 Kč dle materiálu RK-31-2020-46;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2020-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (24. 11. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-46, RK-31-2020-46pr01.xls, RK-31-2020-46pr02.xls, RK-31-2020-46pr03.doc


47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování činnosti ZDVOP při Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1938/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a běžných výdajů spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 638 975 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 638 975 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení běžných výdajů, § 3133 – Dětské domovy o částku 101 208 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 503 792 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, § 3121 – Gymnázia o částku 484 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 121 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 740 183 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“:
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 121 000 Kč;

na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy z důvodu nepořízení vybavení.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2020), Odbor ekonomický (30. 10. 2020), Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 (30. 10. 2020), Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Žďár nad Sázavou (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-47, RK-31-2020-47pr01.docx, RK-31-2020-47pr02.docx

 

K navrhovaným bodům 48 – 52, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


48. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

Usnesení 1939/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 11 790 203,71 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 10. 2020)

termín: 23. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-48


49. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

Usnesení 1940/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 460 745,32 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-49


50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Usnesení 1941/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 000 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

odpovědnost: Odbor ekonomický (20. 10. 2020), Odbor sociálních věcí (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-50


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj"

Usnesení 1942/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 532 321,03 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 371 024,08 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 161 296,95 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 532 321,03 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (23. 10. 2020), Odbor ekonomický (23. 10. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace (23. 10. 2020)

termín: 23. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-51


52. Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 - vratka - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 1943/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 26 386 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 26 386 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov o částku 26 386 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (11. 11. 2020), Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (11. 11. 2020)

termín: 11. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-52, RK-31-2020-52pr01.xls


53. Návrh na neposkytnutí dotace na realizaci prorodinné politiky v roce 2020

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1944/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na projekt „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“ dle materiálu RK-31-2020-53, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-53, RK-31-2020-53pr01.pdf


54. Schválení žádosti o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje ke schválení žádost o platbu v rámci zprávy o realizaci za 1. monitorovací období uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1945/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-31-2020-54, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 2 projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 3 u projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-54, RK-31-2020-54pr01.pdf, RK-31-2020-54pr02.pdf, RK-31-2020-54pr03.pdf


55. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změny zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1946/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (24. 11. 2020), Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace (24. 11. 2020)

termín: 24. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-55, RK-31-2020-55pr01.doc, RK-31-2020-55pr02.doc


56. 1. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit 1. Žádost o změnu projektu Transformace Domova Háj IV. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1947/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-31-2020-56;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (22. 10. 2020)

termín: 22. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-56


57. 9. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit 9. Žádost o změnu projektu Transformace Domova Háj II. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1948/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

9. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-31-2020-57;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 9. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-57


58. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1949/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 275 788 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-58

 

K navrhovaným bodům 59 – 61, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


59. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1950/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-59, RK-31-2020-59pr01.pdf, RK-31-2020-59pr02.pdf, RK-31-2020-59pr03.pdf, RK-31-2020-59pr04.pdf, RK-31-2020-59pr05.pdf, RK-31-2020-59pr06.pdf, RK-31-2020-59pr07.docx, RK-31-2020-59pr08.pdf, RK-31-2020-59pr09.doc


60. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1951/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-60, RK-31-2020-60pr01.pdf, RK-31-2020-60pr02.pdf, RK-31-2020-60pr03.doc


61. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

Usnesení 1952/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-61, RK-31-2020-61pr01.pdf, RK-31-2020-61pr02.pdf


62. Kotlíkové dotace III, Kotlíkové dotace III - AMO – Sazebník finančních oprav

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit sazebník finančních oprav v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1953/31/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-62, RK-31-2020-62pr01.doc


63. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dotaci z daného programu subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1954/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2020-63, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-63, RK-31-2020-63pr01.pdf, RK-31-2020-63pr02.pdf


64. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1955/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-31-2020-64, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-64, RK-31-2020-64pr01.pdf


65. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1956/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu RK-31-2020-65, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-65, RK-31-2020-65pr01.pdf, RK-31-2020-65pr02.doc, RK-31-2020-65pr03.pdf


66. Pověření zadavatele k otevírání nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1957/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Jaroslava Zejdu k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (20. 10. 2020)

termín: 20. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-66


67. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1958/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-67, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-31-2020-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2021), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 1. 2021)

termín: 31. 1. 2021

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-67, RK-31-2020-67pr01.doc, RK-31-2020-67pr02.docx


68. Projektová žádost „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ – 139. výzva OPŽP 2014–2020

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh schválit znění uvedené projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1959/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2020-68, př. 3, RK-31-2020-68, př. 4 a RK-31-2020-68, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (2. 11. 2020)

termín: 2. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-68, RK-31-2020-68pr01.pdf, RK-31-2020-68pr02.doc, RK-31-2020-68pr03.doc, RK-31-2020-68pr04.doc, RK-31-2020-68pr05.doc


69. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1960/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 dle materiálu RK-31-2020-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-31-2020-69, RK-31-2020-69pr01.pdf, RK-31-2020-69pr02.doc, RK-31-2020-69pr03.pdf


71. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 29/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 10. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.  ……...……………………………………

 

 

Ing. Martin Kukla …..………………………………….…… 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2020 dne 20. 10. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 10. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz