Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 32/2018 - 13. 11. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
3 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2018
4 Výběr nejvýhodnější nabídky NIS
5 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina
6 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
7 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
8 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
9 Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12 Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
13 Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14 Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
15 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
16 Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17 Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny
18 Smlouva o spolupráci mezi sociálními zařízeními partnerských regionů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny
19 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Muž, který stál v cestě
20 Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
21 Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
22 Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
23 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
24 Dotace na obnovu kulturních památek - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
25 FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02417.0024
26 Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
27 Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
28 Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR
29 Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Střítež - Štěpánovice
30 Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Velký Beranov - obchvat
31 Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat
32 Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
33 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
34 Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
35 Návrh změny plánu investic č.2 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
36 Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
38 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Gymnázium Velké Meziříčí
39 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
40 Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
41 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
42 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018
43 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje
44 Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Dětský domov, Telč, Štěpnická 111
45 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
46 Změny ve školském rejstříku
47 Projektový záměr příspěvkové organizace – Šablony II
48 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
49 Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidela Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
50 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
51 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
52 Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
53 Veřejná zakázka SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
54 Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
55 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351“
56 Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
57 Vypovězení nájemní smlouvy
58 Smlouva v rámci akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
59 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
60 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
61 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
62 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava, k.ú. Pančava
63 Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie na areálovém vodovodu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
64 Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“
65 Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ - 100. výzva OPŽP
66 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
67 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
68 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
69 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
70 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
71 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
72 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
74 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ podaný do 31. výzvy OPŽP
75 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ podaný do 54. výzvy OPŽP
76 Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
77 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“
78 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
79 Veřejná zakázka na služby "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
80 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por.a neuro. oddělení - projektová dokumentace"

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz