Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 32/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2018, které se konalo dne 13. 11. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 11. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdější příchod J. Hyliše.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2018
02.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina
03.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2018
04.  Výběr nejvýhodnější nabídky NIS
05.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
06.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
07.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
08.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
09.  Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
13.  Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
14.  Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
15.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
16.  Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17.  Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny
18.  Smlouva o spolupráci mezi sociálními zařízeními partnerských regionů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny
19.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Muž, který stál v cestě
20.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
21.  Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
22.  Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
23.  Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"
24.  Dotace na obnovu kulturních památek - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
25.  FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02417.0024
26.  Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
27.  Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku
28.  Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR
29.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Střítež - Štěpánovice
30.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Velký Beranov - obchvat
31.  Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat
32.  Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
33.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
34.  Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
35.  Návrh změny plánu investic č.2 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018
36.  Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
37.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“
38.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Gymnázium Velké Meziříčí
39.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
40.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
41.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
42.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018
43.  Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje
44.  Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Dětský domov, Telč, Štěpnická 111
45.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
46.  Změny ve školském rejstříku
47.  Projektový záměr příspěvkové organizace – Šablony II
48.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018
49.  Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
50.  Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
51.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.
52.  Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
79.  Veřejná zakázka na služby "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"
80.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por.a neuro. oddělení - projektová dokumentace"
53.  Veřejná zakázka SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
54.  Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
55.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351“
56.  Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava
57.  Vypovězení nájemní smlouvy
58.  Smlouva v rámci akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“
59.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
60.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
63.  Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie na areálovém vodovodu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
61.  Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice
62.  Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava, k.ú. Pančava
64.  Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“
65.  Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ - 100. výzva OPŽP
66.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“
67.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
68.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
69.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
70.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
71.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
72.  Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
73.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
74.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ podaný do 31. výzvy OPŽP
75.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ podaný do 54. výzvy OPŽP
76.  Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“
77.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“
78.  Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
81.  Rozprava členů rady

Usnesení 1948/32/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 13. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1949/32/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-32-2018-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-02, RK-32-2018-02pr01.doc


03. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2018

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o činnosti Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1950/32/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-32-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-03, RK-32-2018-03pr01.doc


04. Výběr nejvýhodnější nabídky NIS

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky na Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1951/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s Rozhodnutím o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2018-04, př. 3;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina nabídku účastníka STAPRO s.  r. o., IČO 13583531;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení, Odboru informatiky a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.

odpovědnost: Odbor informatiky (28. 2. 2019), Odbor zdravotnictví (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-04, RK-32-2018-04pr01.pdf, RK-32-2018-04pr02.pdf, RK-32-2018-04pr03.docx


05. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, informovala radu kraje o návrhu přijeti účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1952/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 349 209,31 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-05, RK-32-2018-05pr01.docx


06. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení zvýšení příspěvku na provoz pro Dětské centrum Jihlava na úhradu ztrátového hospodaření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1953/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 067 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 067 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 067 000 Kč za účelem úhrady ztrátového hospodaření roku 2018.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-06, RK-32-2018-06pr01.pdf, RK-32-2018-06pr02.pdf


07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1954/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 2 214 585,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 2 214 585,80 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-07, RK-32-2018-07pr01.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 08 - 13 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

Usnesení 1955/32/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 22 857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-08


09. Výpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1956/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 11. 2018)

termín: 15. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-09, RK-32-2018-09pr01.docx


10. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1957/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (23. 11. 2018)

termín: 23. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-10, RK-32-2018-10pr01.pdf


11. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1958/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 11. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (23. 11. 2018)

termín: 23. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-11, RK-32-2018-11pr01.doc


12. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1959/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 11. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (23. 11. 2018)

termín: 23. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-12, RK-32-2018-12pr01.doc


13. Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1960/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2018-13, př. 1 a RK-32-2018-13, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (23. 11. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (23. 11. 2018)

termín: 23. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-13, RK-32-2018-13pr01.doc, RK-32-2018-13pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 14, 15 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


14. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu

Usnesení 1961/32/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-32-2018-14, př. 1 pro akademický rok 2018/2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-14, RK-32-2018-14pr01.xls, RK-32-2018-14pr02.pdf


15. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

Usnesení 1962/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-15, RK-32-2018-15pr01.doc, RK-32-2018-15pr02.doc, RK-32-2018-15pr03.doc, RK-32-2018-15pr04.doc, RK-32-2018-15pr05.doc, RK-32-2018-15pr06.doc, RK-32-2018-15pr07.doc, RK-32-2018-15pr08.doc, RK-32-2018-15pr09.pdf, RK-32-2018-15pr10.xls


16. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení realizaci nových investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1963/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-32-2018-16, př. 1 a RK-32-2018-16, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-16, RK-32-2018-16pr01.pdf, RK-32-2018-16pr02.docx


17. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, pro účely provozování odborné sociální a psychologické poradny

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1964/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor podle podmínek stanovených v materiálu RK-32-2018-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-17, RK-32-2018-17pr01.pdf, RK-32-2018-17pr02.pdf


18. Smlouva o spolupráci mezi sociálními zařízeními partnerských regionů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny

J. Běhounek informoval radu kraje o uzavření Smluv o spolupráci mezi sociálními zařízeními partnerských regionů Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1965/32/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

uzavření smluv o spolupráci mezi sociálními zařízeními:

 • Domov Jeřabina v Pelhřimově, domov pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením (Kraj Vysočina) a Komunální zařízení Sociální rehabilitační centrum pro osoby se zdravotním postižením v Tjačivu (Zakarpatská oblast Ukrajiny);
 • Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (Kraj Vysočina) a Komunální ústav Mukačevský psychoneurologický internát (Zakarpatská oblast Ukrajiny);

dle materiálů RK-32-2018-18, RK-32-2018-18, př. 1, RK-32-2018-18, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (13. 11. 2018)

termín: 13. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-18, RK-32-2018-18pr01.pdf, RK-32-2018-18pr02.pdf


19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace tvůrcům filmu Muž, který stál v cestě

J. Běhounek seznámil radu kraje s žádostí společnosti Bio Illusion, s.r.o., o finanční dotaci na krytí výdajů spojených s tvorbou výše uvedeného celovečerního filmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1966/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a  společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a  shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci společnosti BIO ILLUSION, s.r.o., Jabloňová 2929/30, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00, IČ: 62908049 ve výši 100 000 Kč na výdaje spojené s realizací akce Celovečerní film „Muž, který stál v cestě“ dle materiálu RK-32-2018-19, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2018-19, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (10. 2. 2020), Odbor ekonomický (10. 2. 2020)

termín: 10. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-19, RK-32-2018-19pr01.pdf, RK-32-2018-19pr02.doc


20. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje ke schválení návrh úpravy použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky,

Usnesení 1967/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2018-20, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-20, RK-32-2018-20pr01.xls


21. Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s navrhovanou úpravou čerpání fondu investic pro rok 2018 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1968/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2018-21, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

 • celkový objem použití fondu investic
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-32-2018-21, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-21, RK-32-2018-21pr01.pdf, RK-32-2018-21pr02.xls


22. Návrh na úpravu plánu oprav a čerpání fondu investic u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o předloženém návrhu úpravy čerpání fondu investic pro rok 2018 a aktualizovaný plán oprav muzea. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1969/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2018-22, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

 • celkový objem použití fondu investic
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-32-2018-22, př. 2.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-22, RK-32-2018-22pr01.xls, RK-32-2018-22pr02.pdf


23. Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu "Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic"

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci výše uvedeného projektu, realizovaného v Integrovaném regionálním operačním programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1970/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-32-2018-23, př. 1 - Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (změna).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-23, RK-32-2018-23pr01.pdf


24. Dotace na obnovu kulturních památek - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, seznámili radu kraje s návrhem uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1971/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0044 dle materiálu RK-32-2018-24, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 dle materiálu RK-32-2018-24, př. 4.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-24, RK-32-2018-24pr01.pdf, RK-32-2018-24pr02.pdf, RK-32-2018-24pr03.doc, RK-32-2018-24pr04.doc


25. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02417.0024

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o návrhu dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1972/32/2018/RK

Neveřejný materiál:

ochrana osobních údajů

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-25, RK-32-2018-25pr01.pdf, RK-32-2018-25pr02.pdf, RK-32-2018-25pr03.doc


26. Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s dlouhodobým pronájmem 15 sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1973/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-32-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-26, RK-32-2018-26pr01.doc


27. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – převod majetku

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, informovali radu kraje o návrhu bezúplatného převodu informačních kiosků pořízených v rámci projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line a dále převod majetku z projektu Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1974/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2018-27, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin dle materiálů RK-32-2018-27, př. 3, RK-32-2018-27, př. 4, RK-32-2018-27, př. 5, RK-32-2018-27, př. 6, RK-32-2018-27, př. 7.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-27, RK-32-2018-27pr01.xlsx, RK-32-2018-27pr02.pdf, RK-32-2018-27pr03.DOC, RK-32-2018-27pr04.DOC, RK-32-2018-27pr05.DOC, RK-32-2018-27pr06.DOC, RK-32-2018-27pr07.DOC


28. Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Buňat, úředník na úseku kultury se zaměřením na přípravu a řízení projektů pro programy EU, předložili radě kraje návrh zařazení akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do zásobníku akcí k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1975/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, „Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR“, dle materiálu RK-32-2018-28, př.  1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR“ projektovou žádost.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-28, RK-32-2018-28pr01.doc


29. Veřejná zakázka na stavební práce: II/360 Střítež - Štěpánovice

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Střítež - Štěpánovice“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1976/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Střítež - Štěpánovice“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-29, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-29, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Střítež - Štěpánovice“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-29, RK-32-2018-29pr01.pdf, RK-32-2018-29pr02.docx


30. Veřejná zakázka na stavební práce: II/353 Velký Beranov - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1977/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/353 Velký Beranov - obchvat“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-30, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-30, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Velký Beranov - obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-30, RK-32-2018-30pr01.pdf, RK-32-2018-30pr02.docx


31. Jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o jmenování členů hodnotící komise veřejné zakázky II/353 Nové Veselí - obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1978/32/2018/RK

Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-31, př. 1;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-31, RK-32-2018-31pr01.docx


32. Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválení přípravy žádostí o poskytnutí podpory projektů do Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1979/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů:

 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.;
 • II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba; II/128 Salačova Lhota - obchvat;
 • II/353 Velký Beranov - obchvat;
 • II/360 Střítež - Štěpánovice

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů:

 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.;
 • II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba; II/128 Salačova Lhota - obchvat;
 • II/353 Velký Beranov - obchvat;
 • II/360 Střítež - Štěpánovice

do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-32, RK-32-2018-32pr01.pdf, RK-32-2018-32pr02.pdf, RK-32-2018-32pr03.pdf, RK-32-2018-32pr04.pdf, RK-32-2018-32pr05.pdf


33. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1980/32/2018/RK

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-33, RK-32-2018-33pr01.pdf, RK-32-2018-33pr02.pdf, RK-32-2018-33pr03.pdf, RK-32-2018-33pr04.pdf, RK-32-2018-33pr05.pdf, RK-32-2018-33pr06.Pdf


34. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení vyřazení, zařazení a úpravu staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1981/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-32-2018-34, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-32-2018-34, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-34, RK-32-2018-34pr01.pdf, RK-32-2018-34pr02.pdf, RK-32-2018-34pr03.pdf


35. Návrh změny plánu investic č.2 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou plánu investic Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018. Na jednání se dostavil J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1982/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

změnu plánu investic č.2 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-32-2018-35, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované znění finančního plánu KSÚSV na rok 2018, dle materiálu RK-32-2018-35, př. 2.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-35, RK-32-2018-35pr01.pdf, RK-32-2018-35pr02.pdf


36. Změna závazných ukazatelů a rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Gymnázia Jihlava, Gymnázia Třebíč a Gymnázia Velké Meziříčí o změnu závazných ukazatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1983/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 36 000 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 36 000 Kč (ÚZ 00304);
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení §  3121 – Gymnázia o částku 462 000Kč a § 3127 - Střední školy o částku 508 000  Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 970 000 Kč (ÚZ 00304 o částku 18 930 Kč a ÚZ 00000 o částku 951 070 Kč);
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“, „Investiční příspěvek“ a „Odvod z fondu investic“ školám zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-32-2018-36, př. 1 na pokrytí výše uvedených nákladů.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-36, RK-32-2018-36pr01.xls


37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – záloha na realizaci projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1984/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Bádáme společně“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ č. dohody: 2018-1-CZ01-KA201-048113;

schvaluje

převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 51 399 EUR.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-37


38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů – Gymnázium Velké Meziříčí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1985/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 100 000 Kč při současném snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia o částku 100 000 Kč;
 • snížení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 100 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 100 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku o stejnou částku 100 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-38


39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelové dotace z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1986/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 96 354,63 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 5 597 669,97 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 694 024,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 96 354,63 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 5 597 669,97 Kč Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-39


40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o návrhu přijetí  účelové dotace MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1987/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a  ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 v celkové výši 570 352 Kč dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-40, RK-32-2018-40pr01.xlsx


41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1988/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 604 281,00 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 164 904,00 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 2 184 346,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 953 531,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 394 291,20 Kč; 
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 164 904,00 Kč;
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 1 094 773,60 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 695 281,60 Kč;
  • Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO  70837228 o částku 604 281,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2018-41.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-41


42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1989/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 49 489 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 11. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-42, RK-32-2018-42pr01.xls


43. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o žádosti Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou o souhlas s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových nákladů zaměstnanců ve školní jídelně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1990/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků školní jídelny do výše 316 100 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 113 796 Kč dle materiálu RK-32-2018-43.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-43


44. Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje – Dětský domov, Telč, Štěpnická 111

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s žádostí Dětského domova, Telč, Štěpnická 111, o schválení použití prostředků na provoz na dokrytí deficitu finančních prostředků na platy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1991/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Dětského domova, Telč, Štěpnická 111, IČO 48461881, na pokrytí mzdových výdajů na proplacení čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené pracovnice organizace do výše 102 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 37 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-44


45. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1992/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • maringotky MV 9-012, inventární číslo 6-446-1, rok pořízení 1988, pořizovací cena 100 590 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-32-2018-45;
 • automobilu Ford Transit Kombi/V FSFY, inventární číslo DHM9000429, rok pořízení 2004, pořizovací cena 646 218 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-32-2018-45.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí (31. 1. 2019), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-45


46. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, informovali radu kraje o  záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1993/32/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 5A, 5B, 7A, 8A, 8B, 8C, 8D;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 4B, 6A, 6B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-46, RK-32-2018-46pr01.xls


47. Projektový záměr příspěvkové organizace – Šablony II

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení projektového záměru příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1994/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálu RK-32-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (13. 11. 2018)

termín: 13. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-47, RK-32-2018-47pr01.pdf, RK-32-2018-47pr02.doc


48. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání a O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, seznámili radu kraje s návrhy změn čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1995/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-32-2018-48, př. 1, RK-32-2018-48, př. 2 a RK-32-2018-48, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-48, RK-32-2018-48pr01.xls, RK-32-2018-48pr02.xls, RK-32-2018-48pr03.xls


49. Návrh na prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu prodloužení havarijního pojištění vozidla Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1996/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Kia Ceed, RZ 3J5 9252, VIN U5YFF24129L142731, stav km k 5. 11. 2018 - 80 605 km, datum první registrace – 4. 11. 2008

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-49


50. Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje žádost spolku Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s., o dotaci k  zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 – 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1997/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a  politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu RK-32-2018-50, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-50, RK-32-2018-50pr01.pdf, RK-32-2018-50pr02.pdf


51. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1998/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 596 573,54 Kč dle materiálu RK-32-2018-51, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-51, RK-32-2018-51pr01.xls, RK-32-2018-51pr02.pdf


52. Smlouva uzavíraná mezi Krajem Vysočina a příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámili radu kraje návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce s Domovem Háj, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1999/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-32-2018-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2018), Odbor majetkový (30. 11. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-52, RK-32-2018-52pr01.doc


79. Veřejná zakázka na služby "Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce vstupního pavilonu - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2000/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §  53 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2018-79, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2018-79, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-79, RK-32-2018-79pr01.doc, RK-32-2018-79pr02.doc, RK-32-2018-79pr03.doc, RK-32-2018-79pr04.doc


80. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por.a neuro. oddělení - projektová dokumentace"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2001/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele OBERMEYER HELIKA, a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, IČO  601 94 294 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení – projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-80, RK-32-2018-80pr01.pdf


53. Veřejná zakázka SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2002/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku  „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2018-53, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

odpovědnost: Odbor majetkový (16. 11. 2018)

termín: 16. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-53, RK-32-2018-53pr01.pdf, RK-32-2018-53pr02.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 54 - 60, 63 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


54. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy

Usnesení 2003/32/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-54


55. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/399 křiž. III/39911- Dalešice - křiž. s II/351“

Usnesení 2004/32/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-55


56. Uzavření budoucí kupní smlouvy - k.ú. Jihlava

Usnesení 2005/32/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 16 m2 de materiálu RK-32-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-56, RK-32-2018-56pr01.doc, RK-32-2018-56pr02.pdf


57. Vypovězení nájemní smlouvy

Usnesení 2006/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

vypovědět Střeleckému spolku HOSTINKY se sídlem Žižkova 1874/87, Jihlava, IČO 634 38 852 nájemní smlouvu ze dne 25.10. 2017 k částem pozemků par. č. 1513/10 a par. č. 1514/2 o  celkové výměře 430 m2, oba v k.ú. Velký Beranov, v rozsahu dle materiálu RK-32-2018-57, př.  1.  

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-57, RK-32-2018-57pr01.pdf, RK-32-2018-57pr02.pdf


58. Smlouva v rámci akce „III/36044 Křižanov – most ev. č. 36044-1“

Usnesení 2007/32/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina, dle smlouvy dle materiálu RK-32-2018-58, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-58, RK-32-2018-58pr01.docx


59. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 2008/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2018-59, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-32-2018-59, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-59, RK-32-2018-59pr01.xls


60. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2009/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2018-60, př. 1 a RK-32-2018-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2019)

termín: 30. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-60, RK-32-2018-60pr01.xls, RK-32-2018-60pr02.xlsx


63. Návrh na zařazení nové akce Nemocnice Pelhřimov - Havárie na areálovém vodovodu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

Usnesení 2010/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - havárie areálového vodovodu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;
 • s ohledem na akutní potřebu rychlého odstranění havárie zadat stavební práce na odstranění havárie včetně uvedení areálové pozemní komunikace do sjízdného stavu formou přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (13. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-63, RK-32-2018-63pr01.pdf, RK-32-2018-63pr02.pdf, RK-32-2018-63pr03.pdf


61. Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Moravské Budějovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2011/32/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-61, RK-32-2018-61pr01.pdf, RK-32-2018-61pr02.pdf, RK-32-2018-61pr03.pdf, RK-32-2018-61pr04.doc


62. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k.ú. Jihlava, k.ú. Pančava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina a společností SILSTAP, s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2012/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka pozemků  par. č. 6004 - ost. plocha, silnice v k. ú. Jihlava a par. č. 50/11 - ost. plocha, silnice v k. ú. Pančava a společností SILSTAP, silniční stavební práce, s.r.o., Kosovská 5275/16a, Jihlava, IČ: 25334611 úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení a provozování přípojky NN pro areál firmy SILSTAP Jihlava-Pančava, kterou budou dotčeny výše uvedené pozemky.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-62, RK-32-2018-62pr01.pdf


64. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o realizaci víceprací uvedené akce umožňující její dokončení ve shodě s požadavky na provoz nemocnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2013/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

realizovat v areálu Nemocnice Třebíč přístavbu stávajícího koridoru mezi budovami K a G s  vodorovnou podlahou a výtahu u pavilonu G překonávajícím rozdílné úrovně podlaží mezi budovami K a G a zařadit práce a dodávky na přístavbu stávajícího spojovacího koridoru mezi budovami K a G a výtahu u budovy G do připravovaného  dodatku  ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“.

odpovědnost: Odbor majetkový (13. 11. 2018)

termín: 13. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-64


65. Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ - 100. výzva OPŽP

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovali radu kraje o návrhu podání projektové žádosti projektu v oblasti úspory energií v budovách Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2014/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ dle materiálu RK-32-2018-65, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-32-2018-65, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2018-65, př. 3, RK-32-2018-65, př. 4 a RK-32-2018-65, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-32-2018-65, př. 1 předložit do 100. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-65, RK-32-2018-65pr01.pdf, RK-32-2018-65pr02.doc, RK-32-2018-65pr03.doc, RK-32-2018-65pr04.doc, RK-32-2018-65pr05.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 66 - 68 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


66. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“

Usnesení 2015/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 545 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-66


67. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)

Usnesení 2016/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 337 081,78 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-67


68. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

Usnesení 2017/32/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 39 499,72 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-68


J. Běhounek navrhl projednání bodů 69 - 71 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


69. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 2018/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0105 dle materiálu RK-32-2018-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-69, RK-32-2018-69pr01.pdf, RK-32-2018-69pr02.doc, RK-32-2018-69pr03.pdf


70. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 2019/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0106 dle materiálu RK-32-2018-70, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-70, RK-32-2018-70pr01.pdf, RK-32-2018-70pr02.doc, RK-32-2018-70pr03.pdf


71. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Usnesení 2020/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0079 dle materiálu RK-32-2018-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-71, RK-32-2018-71pr01.pdf, RK-32-2018-71pr02.doc, RK-32-2018-71pr03.pdf


J. Běhounek navrhl projednání bodů 72 - 73 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


72. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 2021/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2018-72, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-72, RK-32-2018-72pr01.pdf, RK-32-2018-72pr02.pdf, RK-32-2018-72pr03.doc, RK-32-2018-72pr04.pdf


73. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 2022/32/2018/RK

Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-32-2018-73, př. 4 a RK-32-2018-73, př. 5;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-73, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-73, RK-32-2018-73pr01.pdf, RK-32-2018-73pr02.pdf, RK-32-2018-73pr03.pdf, RK-32-2018-73pr04.pdf, RK-32-2018-73pr05.pdf, RK-32-2018-73pr06.pdf


74. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách“ podaný do 31. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložily radě kraje k projednání změny rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na podporu biodiverzity.  Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2023/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-74, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-74, RK-32-2018-74pr01.pdf


75. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ podaný do 54. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámily radu kraje s předloženou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na podporu biodiverzity. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2024/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-75, RK-32-2018-75pr01.pdf


76. Příprava projektu do OPŽP 2014-2020 - „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2025/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na přípravu projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U  Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019), Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-76, RK-32-2018-76pr01.pdf


77. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace pro projekty zaměřené na dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina pro lokality Niva Doubravy, Opatovské zákopy, Kamenný vrch, Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice a Jankovský potok. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2026/32/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-32-2018-77, př. 1, RK-32-2018-77, př. 2 a RK-32-2018-77, př. 3.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-77, RK-32-2018-77pr01.pdf, RK-32-2018-77pr02.pdf, RK-32-2018-77pr03.pdf


78. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje materiál projednala a po krátké diskusi doporučila předkladatelce materiál k dopracování. E. Horná doporučení rady akceptovala a požádala o stažení materiálu z programu jednání.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-32-2018-78


81. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 11. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                …..………………………………….……Mgr. Pavel Pacal                                                …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2018 dne 13. 11. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 11. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz