Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 32/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2019, které se konalo dne 29. 10. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2019

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 10. 2019. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast M. Hyského.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:

69. Změna usnesení 0389/05/2019/ZK (Zdrojové materiály: RK-32-2019-69, RK-32-2019-69pr01.pdf, RK-32-2019-69pr02.doc).

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2019
02.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019" - schválení navržených podpor
03.  Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.
04.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR
05.  Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ANO
06.  Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
68.  Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14
07.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08.  Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
09.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12.  Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020
13.  Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
14.  Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a na úpravu plánu investic Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
15.  Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“
16.  2. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.
17.  2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.
18.  5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
19.  Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
20.  Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – doplnění záměru
21.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
24.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
27.  Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
28.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
29.  FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
30.  Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
31.  Průběžná zpráva k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe
32.  Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
33.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
34.  Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
35.  Změny ve školském rejstříku
69.  Změna usnesení 0389/05/2019/ZK
36.  Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
37.  Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019
38.  Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky
39.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
40.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice
41.  Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť
42.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a Jedlá a obci Jedlá
43.  Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec
44.  Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka
45.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá
46.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany
47.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“
48.  Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín
49.  Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady
50.  Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice
51.  Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov
52.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
53.  Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť
54.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov"
56.  Veřejná zakázka "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati"
57.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín
58.  Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
59.  Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
60.  Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"
61.  Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"
62.  Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (OPŽP)
63.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
64.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
65.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
66.  FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
67.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
70.  Rozprava členů rady

Usnesení 1763/32/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 29. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - "IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019" - schválení navržených podpor

M. Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, předložil radě kraje ke schválení návrh poskytnutí mimořádných účelových finančních příspěvků dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1764/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-02, RK-32-2019-02pr01.pdf, RK-32-2019-02pr02.pdf


03. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace Společnosti pro FSU, z.s.

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace zapsanému spolku Společnost pro FSU. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1765/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek smlouvy dle materiálu RK-32-2019-03, př. 3.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (19. 12. 2019)

termín: 19. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-03, RK-32-2019-03pr01.pdf, RK-32-2019-03pr02.pdf, RK-32-2019-03pr03.doc


04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace společnosti SKI SNOWPARK a. s., Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1766/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-32-2019-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2019-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 7. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020)

termín: 31. 7. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-04, RK-32-2019-04pr01.pdf, RK-32-2019-04pr02.doc


05. Rezignace a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina za politický klub ANO

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložené rezignaci člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1767/32/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 29. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-05, RK-32-2019-05pr01.pdf


06. Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1768/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 7/2019 dle materiálu RK-32-2019-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (29. 10. 2019)

termín: 29. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-06, RK-32-2019-06pr01.doc


68. Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14

P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smlouvy s dopravcem Tourbus, a. s., Brno. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1769/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu zadané přímým zadáním podle § 18 písm. b) zákona 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s dopravcem dopravce Tourbus, a. s., Zvonařka 512/2, Trnitá, Brno, IČO 48533076, která je uvedena v materiálu RK-32-2019-68, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-68, RK-32-2019-68pr01.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07 – 11 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


07. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1770/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (8. 11. 2019)

termín: 8. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-07, RK-32-2019-07pr01.pdf


08. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1771/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2019-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (8. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (8. 11. 2019)

termín: 8. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-08, RK-32-2019-08pr01.doc


09. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

Usnesení 1772/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-32-2019-09, př. 1, RK-32-2019-09, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-32-2019-09, př. 3, RK-32-2019-09, př. 4.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-09, RK-32-2019-09pr01.doc, RK-32-2019-09pr02.doc, RK-32-2019-09pr03.doc, RK-32-2019-09pr04.doc, RK-32-2019-09pr05.pdf, RK-32-2019-09pr06.xls


10. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

Usnesení 1773/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje: 

 • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a následnou odbornou ekologickou likvidací: 

 • Cystourethroskop, r. v. 1990, inventární číslo 002-000-000-157, pořizovací cena (PC) 38 024,- Kč, zůstatková cena (ZC) 0,- Kč;
 • Cystourethroskop, r. v. 1991, inv. č. 002-000-000-164, PC 157 290,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Odsávačka Victoria Lipo, r. v. 1998, inv. č. 002-000-001-293, PC 51 289,- Kč, ZC 0,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 10. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-10


11. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Usnesení 1774/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-32-2019-11, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-32-2019-11, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (29. 10. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-11, RK-32-2019-11pr01.xls


12. Průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje na vědomí vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1775/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení stavu plnění Strategie paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2020 dle materiálu RK-32-2019-12, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí přípravu Strategie rozvoje paliativní péče Kraje Vysočina do roku 2024.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-12, RK-32-2019-12pr01.docx


13. Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1776/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359  - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč  při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost  ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu RK-32-2019-13, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2019-13, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-13, RK-32-2019-13pr01.pdf, RK-32-2019-13pr02.xlsx, RK-32-2019-13pr03.pdf


14. Návrh na prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace a na úpravu plánu investic Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení změnu plánu investic u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1777/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • prodloužení termínu odvodu z fondu investic do rozpočtu kraje u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, pro rok 2019 do 10. 12. 2019;
 • změnu plánu investic na rok 2019 u Domova pro seniory Třebíč, Manž. Curieových, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2019-14, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019), Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-14, RK-32-2019-14pr01.pdf, RK-32-2019-14pr02.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 15 – 18 v bloku.

K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


15. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV.“

Usnesení 1778/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 152 905,10 Kč určenou na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců v souvislosti s projektem Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 113 750,00 Kč.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 10. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-15, RK-32-2019-15pr01.pdf


16. 2. Zpráva o realizaci a žádost o platbu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Usnesení 1779/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-16, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-16, př. 2, za 2. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (14. 11. 2019)

termín: 14. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-16, RK-32-2019-16pr01.pdf, RK-32-2019-16pr02.pdf


17. 2. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu v projektu Transformace Domova Háj II.

Usnesení 1780/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-17, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-17, př. 2 za 2. etapu projektu Transformace Domova Háj II.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 11. 2019)

termín: 12. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-17, RK-32-2019-17pr01.pdf, RK-32-2019-17pr02.pdf


18. 5. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Usnesení 1781/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-32-2019-18, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-32-2019-18, př. 2, za 5. etapu u projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (14. 11. 2019)

termín: 14. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-18, RK-32-2019-18pr01.pdf, RK-32-2019-18pr02.pdf


19. Stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1782/32/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-19, RK-32-2019-19pr01.xls, RK-32-2019-19pr02.doc


20. Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu – doplnění záměru

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámili radu kraje s doplněním projektu pro zajištění prostorových podmínek pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1783/32/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci: 

 • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-32-2019-20;
 • zajistit úpravu Projektové dokumentace pro provedení stavby o prostory pro pracoviště Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o. a předložit k posouzení orgánům kraje.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 5. 2020), Odbor majetkový (31. 5. 2020), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 5. 2020)

termín: 31. 5. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-20

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 – 25 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“

Usnesení 1784/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum Vysočina“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 759 619,65 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 10. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 31. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-21


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život"

Usnesení 1785/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "Učíme se ze života pro život" o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 275 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-22


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Usnesení 1786/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 984 774,23 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 6 651 048,32 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8 635 822,55  Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 984 774,23 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 6 651 048,32 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019), Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-23


24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Usnesení 1787/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 408 142 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 10 096 518 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 10 504 660 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o částku 1 849 032 Kč; 
  • Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598
   o částku 3 450 088 Kč;
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 2 459 848 Kč;
  • Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 2 337 550 Kč;
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 408 142 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2019-24.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (8. 11. 2019), Odbor ekonomický (31. 10. 2019)

termín: 8. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-24


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků

Usnesení 1788/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci ve výši 78 900 Kč na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-25


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1789/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitolách Školství mládeže a sportu a Rezerva a rozvoj kraje spočívající ve snížení příjmů a výdajů rozpočtu kraje dle materiálu RK-32-2019-26, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 92 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 92 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku dle materiálu RK-32-2019-26;
 • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 105 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 49 000 Kč Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 z důvodů opuštění budovy domova mládeže dle materiálu RK-32-2019-26;
 • snížení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 563 000 Kč a „Odvod z fondu investic“ o částku 75 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 z důvodů opuštění budovy na ulici Demlova dle materiálu RK-32-2019-26;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 134 000 Kč na dofinancování nákupu mobilní sklářské pece dle materiálu RK-32-2019-26.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Gymnázium Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Střední průmyslová škola Třebíč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-26, RK-32-2019-26pr01.xls

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 27 – 29 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


27. Projekty „Gastroakademie“ a "Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ" – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

Usnesení 1790/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů „Gastroakademie" a „Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ“ v celkové výši 119 755 Kč dle materiálu RK-32-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 10. 2019)

termín: 29. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-27, RK-32-2019-27pr01.xlsx


28. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

Usnesení 1791/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-28, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-32-2019-28, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-28, RK-32-2019-28pr01.pdf, RK-32-2019-28pr02.pdf


29. FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019

Usnesení 1792/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a  ve výši dle materiálu RK-32-2019-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-29, RK-32-2019-29pr01.pdf, RK-32-2019-29pr02.pdf


30. Projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč a souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem zařazení projektového záměru příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1793/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-32-2019-30, př. 1;

souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-32-2019-30, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (4. 11. 2019)

termín: 4. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-30, RK-32-2019-30pr01.doc, RK-32-2019-30pr02.doc, RK-32-2019-30pr03.doc


31. Průběžná zpráva k projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení průběžnou zprávu projektu, realizovaného v rámci Erasmus+, KA 2: Strategická partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1794/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

průběžnou zprávu projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe dle materiálu RK-32-2019-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2019-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 10. 2019)

termín: 30. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-31, RK-32-2019-31pr01.pdf, RK-32-2019-31pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 32 – 34 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


32. Souhlas zřizovatele s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

Usnesení 1795/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-32-2019-32, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (6. 11. 2019)

termín: 6. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-32, RK-32-2019-32pr01.doc, RK-32-2019-32pr02.doc


33. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

Usnesení 1796/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-32-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-33, RK-32-2019-33pr01.xls


34. Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

Usnesení 1797/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-32-2019-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-34, RK-32-2019-34pr01.xlsx


35. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, informovali radu kraje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1798/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 5A, 5B, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C, 10D, 13A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kód 2E;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2019-35, př. 1 kódy 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6A, 6B, 6C, 6D, 8A, 8B, 11A, 11B, 12A, 12B na příslušný správní orgán.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-35, RK-32-2019-35pr01.xls


69. Změna usnesení 0389/05/2019/ZK

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh změny usnesení zastupitelstva kraje spočívající ve změně přílohy – příkazní smlouvy, nutné ke stvrzení zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2020, konaném v Dolním Rakousku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1799/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0389/05/2019/ZK tak, že materiál ZK-05-2019-63, př. 2 se nahrazuje materiálem RK-32-2019-69, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-69, RK-32-2019-69pr01.pdf, RK-32-2019-69pr02.doc


36. Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1800/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-36, RK-32-2019-36pr01.pdf, RK-32-2019-36pr02.xls


37. Vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019

Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1801/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu RK-32-2019-37, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina: 

 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 mezi organizacemi působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.

odpovědnost: ředitel krajského úřadu (14. 2. 2020)

termín: 14. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-37, RK-32-2019-37pr01.pdf, RK-32-2019-37pr02.pdf, RK-32-2019-37pr03.pdf


38. Návrh na vyřazení majetku kraje, náhrady škody, pohledávky

M. Kukla předložil radě kraje na vědomí Zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1802/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 3/2019 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1;

rozhoduje

ukládá

 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-32-2019-38, př. 1 z účetnictví kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 11. 2019), Oddělení hospodářské správy (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-38, RK-32-2019-38pr01.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39 – 54 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


39. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"

Usnesení 1803/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene a Krajem Vysočina, jako investorem, dle materiálu RK-32-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-39, RK-32-2019-39pr01.docx, RK-32-2019-39pr02.pdf


40. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Leškovice

Usnesení 1804/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-40, RK-32-2019-40pr01.pdf


41. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť

Usnesení 1805/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Číhošť, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-41, RK-32-2019-41pr01.pdf


42. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a Jedlá a obci Jedlá

Usnesení 1806/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, odděleného geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-42, RK-32-2019-42pr01.pdf, RK-32-2019-42pr02.pdf


43. Darování pozemků v k. ú. Studenec u Třebíče a obci Studenec

Usnesení 1807/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-43, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019  z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-43, RK-32-2019-43pr01.xls, RK-32-2019-43pr02.pdf


44. Darování pozemků v k. ú. Bobrůvka, obec Bobrůvka

Usnesení 1808/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-44, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-44, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-44, RK-32-2019-44pr01.xls, RK-32-2019-44pr02.pdf


45. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, obec Dolní Krupá

Usnesení 1809/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019 z pozemku KN par. č. 1504/36  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemku KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • rozhodnout nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-45, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemků KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-45, RK-32-2019-45pr01.xls, RK-32-2019-45pr02.xls, RK-32-2019-45pr03.pdf


46. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Rouchovany, obec Rouchovany

Usnesení 1810/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015 z pozemku KN par. č.  1115/1  v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-46, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-46, RK-32-2019-46pr01.xls, RK-32-2019-46pr02.xls, RK-32-2019-46pr03.pdf


47. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba“

Usnesení 1811/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od ČR – Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22, orná půda o výměře 14  m2 v katastrálním území Kejžlice.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-47, RK-32-2019-47pr01.pdf


48. Darování pozemků v k. ú. Měřín, obec Měřín

Usnesení 1812/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188  v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-48, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-48, RK-32-2019-48pr01.xls, RK-32-2019-48pr02.pdf


49. Darování pozemku v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, obec Nové Sady

Usnesení 1813/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, odděleného geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-49, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-49, RK-32-2019-49pr01.xls, RK-32-2019-49pr02.pdf


50. Darování pozemků v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice

Usnesení 1814/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-50, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-50, RK-32-2019-50pr01.xls, RK-32-2019-50pr02.pdf


51. Darování pozemků v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou, obec Pavlov

Usnesení 1815/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-51, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-51, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-51, RK-32-2019-51pr01.xls, RK-32-2019-51pr02.pdf


52. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1816/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-52, RK-32-2019-52pr01.xls


53. Vzájemné darování pozemků v k.ú. a obci Třešť

Usnesení 1817/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu RK-32-2019-53, př. 1 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-53, RK-32-2019-53pr01.xls, RK-32-2019-53pr02.xls, RK-32-2019-53pr03.pdf


54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 1818/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2019-54, př. 1 a RK-32-2019-54, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-54, RK-32-2019-54pr01.xlsx, RK-32-2019-54pr02.xlsx


55. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o výběru dodavatele na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1819/32/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2019-55, př. 1 a dle Protokolu o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-32-2019-55, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější  nabídkou na veřejnou zakázku "ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava hydroizolací na DM Dusilov";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-55, RK-32-2019-55pr01.pdf, RK-32-2019-55pr02.pdf


56. Veřejná zakázka "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1820/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-56, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2019-56, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (5. 11. 2019)

termín: 5. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-56, RK-32-2019-56pr01.doc, RK-32-2019-56pr02.docx

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 57, 58 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


57. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Čechtín

Usnesení 1821/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-57, RK-32-2019-57pr01.pdf


58. Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

Usnesení 1822/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit záměr darování pozemků a staveb v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6;
 • uzavřít s obcí Nová Ves u Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980, smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2019-58, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky,  veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky a stavba parkoviště pro podélné stání vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-58, RK-32-2019-58pr01.doc, RK-32-2019-58pr02.doc, RK-32-2019-58pr03.doc, RK-32-2019-58pr04.doc, RK-32-2019-58pr05.doc, RK-32-2019-58pr06.doc, RK-32-2019-58pr07.pdf


59. Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, seznámila radu kraje s předloženým návrhem majetkoprávního vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1823/32/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-59, RK-32-2019-59pr01.xlsx, RK-32-2019-59pr02.xls


60. Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov - stavební práce"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, předložila radě kraje návrh zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov - stavební práce". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1824/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-60, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2019-60, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (8. 11. 2019)

termín: 8. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-60, RK-32-2019-60pr01.doc, RK-32-2019-60pr02.doc


61. Veřejná zakázka "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce"

J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního, informovala radu kraje o předloženém návrhu zadání podlimitní veřejné zakázky na výše uvedené stavební práce. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1825/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci - stavební práce" formou otevřeného řízení dle ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2019-61, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2019-61, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (6. 11. 2019)

termín: 6. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-61, RK-32-2019-61pr01.doc, RK-32-2019-61pr02.doc


62. Průběžná zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí dokumenty k projektu realizovanému v rámci výzvy č. 39 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1826/32/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Průběžné zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-32-2019-62, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-32-2019-62, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Průběžnou zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ dle materiálů RK-32-2019-62, př. 1RK-32-2019-62, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 10. 2019)

termín: 30. 10. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-62, RK-32-2019-62pr01.pdf, RK-32-2019-62pr02.pdf

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 63 – 65 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


63. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1827/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2019-63, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-63, RK-32-2019-63pr01.pdf, RK-32-2019-63pr02.pdf, RK-32-2019-63pr03.doc


64. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1828/32/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-32-2019-64, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-64, RK-32-2019-64pr01.pdf, RK-32-2019-64pr02.pdf


65. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1829/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-32-2019-65, př. 5 a RK-32-2019-65, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-65, RK-32-2019-65pr01.pdf, RK-32-2019-65pr02.pdf, RK-32-2019-65pr03.pdf, RK-32-2019-65pr04.pdf, RK-32-2019-65pr05.doc, RK-32-2019-65pr06.doc


66. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům z programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1830/32/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-32-2019-66, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-32-2019-66, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-66, RK-32-2019-66pr01.pdf, RK-32-2019-66pr02.pdf, RK-32-2019-66pr03.pdf, RK-32-2019-66pr04.pdf


67. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o žádosti o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1831/32/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu RK-32-2019-67, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2019-67, RK-32-2019-67pr01.pdf, RK-32-2019-67pr02.doc, RK-32-2019-67pr03.pdf


70. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

  

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 11. 2019, v 7:15 hod. 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina  

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                      .........................................................……

 

 

Mgr. Pavel Pacal                                      ...............................................................

 

  

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2019 dne 29. 10. 2019. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 31. 10. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz