Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 32/2020 - 27. 10. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
4 Odprodej notebooků a mobilních telefonů
5 Kraje pro bezpečný internet 2020
6 Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
7 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
8 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
9 Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
11 Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
12 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů
13 Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
15 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020
16 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
17 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
18 FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081
19 Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021
20 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
21 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
22 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
23 Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24 Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
25 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26 Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
27 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
28 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
29 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
30 Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31 Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.
32 Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
33 Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
34 Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava
35 Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina
36 Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
37 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz