Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-32-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 32/2020, které se bude konat dne 27.10.2020 v 8:00 hod. v zasedací místnosti B-3.16, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2020
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP
  (P. Pavlinec, RK-32-2020-02)
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
  (P. Pavlinec, RK-32-2020-03)
 4. Odprodej notebooků a mobilních telefonů
  (P. Pavlinec, RK-32-2020-04)
 5. Kraje pro bezpečný internet 2020
  (P. Pavlinec, RK-32-2020-05)
 6. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-06)
 7. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-07)
 8. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-08)
 9. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-09)
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-10)
 11. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
  (S. Měrtlová, RK-32-2020-11)
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů
  (D. Buřičová, RK-32-2020-12)
 13. Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
  (D. Buřičová, RK-32-2020-13)
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
  (A. Krištofová, RK-32-2020-14)
 15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020
  (A. Krištofová, RK-32-2020-15)
 16. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
  (L. Seidl, RK-32-2020-16)
 17. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  (L. Seidl, RK-32-2020-17)
 18. FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081
  (L. Seidl, RK-32-2020-18)
 19. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021
  (L. Seidl, RK-32-2020-19)
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
  (L. Seidl, RK-32-2020-20)
 21. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  (L. Seidl, RK-32-2020-21)
 22. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
  (L. Seidl, RK-32-2020-22)
 23. Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
  (H. Strnadová, RK-32-2020-23)
 24. Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
  (H. Strnadová, RK-32-2020-24)
 25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
  (P. Kolář, RK-32-2020-25)
 26. Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
  (K. Ubr, P. Kolář, RK-32-2020-26)
 27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
  (K. Ubr, RK-32-2020-27)
 28. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
  (K. Ubr, RK-32-2020-28)
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
  (K. Ubr, RK-32-2020-29)
 30. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-32-2020-30)
 31. Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.
  (V. Švarcová, RK-32-2020-31)
 32. Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
  (I. Fryšová, RK-32-2020-32)
 33. Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
  (I. Fryšová, RK-32-2020-33)
 34. Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava
  (I. Fryšová, RK-32-2020-34)
 35. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz