Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 32/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2020, které se konalo dne 27. 10. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 10. 2020. 

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:

35. Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina

36. Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

37. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

Rada kraje návrh zařazení akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2020
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2
04.  Odprodej notebooků a mobilních telefonů
05.  Kraje pro bezpečný internet 2020
35.  Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina
06.  Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
08.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
09.  Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
10.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
11.  Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
36.  Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
37.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
12.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů
13.  Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina
14.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje
15.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020
16.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
17.  Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
18.  FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081
19.  Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021
20.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
21.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
22.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
23.  Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
24.  Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
25.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
26.  Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
27.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
28.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
29.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
30.  Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31.  Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.
32.  Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020
33.  Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
34.  Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava
38.  Rozprava členů rady

Usnesení 1961/32/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 27. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Portál NCP

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na podporu financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1962/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 445 730 Kč při současném snížení běžných výdajů o částku 445 730 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-02


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.“ - Výzva č. 2

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1963/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 249 700 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 68 597 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 181 103 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Tiskový plotr“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 267 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření SW Gordic (verze SQL)“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 81 103 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 13 330 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-03, RK-32-2020-03pr01.pdf, RK-32-2020-03pr02.xlsx


04. Odprodej notebooků a mobilních telefonů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1964/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálu RK-32-2020-04, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-32-2020-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-04, RK-32-2020-04pr01.xlsx, RK-32-2020-04pr02.doc


05. Kraje pro bezpečný internet 2020

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt KPBI 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1965/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-32-2020-05, př. 1, RK-32-2020-05, př. 2, RK-32-2020-05, př. 3, RK-32-2020-05, př. 4, RK-32-2020-05, př. 5.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-05, RK-32-2020-05pr01.docx, RK-32-2020-05pr02.DOCX, RK-32-2020-05pr03.doc, RK-32-2020-05pr04.doc, RK-32-2020-05pr05.docx


35. Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vyhlášení soutěže určené studentům středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1966/32/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

soutěž CoVyaIT?;

schvaluje

propozice soutěže CoVyaIT? uvedené v popisu problému k tomuto materiálu;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům soutěže CoVyaIT? na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-35, RK-32-2020-35pr01.doc

 

J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 – 08 v bloku.

K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


06. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1967/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-06, RK-32-2020-06pr01.pdf


07. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1968/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-07, RK-32-2020-07pr01.pdf


08. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1969/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2020-08, př. 1 a RK-32-2020-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-08, RK-32-2020-08pr01.pdf, RK-32-2020-08pr02.pdf


09. Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti schválení realizace investičních akcí Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1970/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-09, RK-32-2020-09pr01.pdf


10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (nelékaři) v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1971/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 140 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 140 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 140 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-10, RK-32-2020-10pr01.docx, RK-32-2020-10pr02.xls


11. Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smluv o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o uzavření smluv o poskytnutí stipendií. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1972/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), Odbor ekonomický (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-11, RK-32-2020-11pr01.doc, RK-32-2020-11pr02.doc, RK-32-2020-11pr03.doc, RK-32-2020-11pr04.doc, RK-32-2020-11pr05.doc, RK-32-2020-11pr06.doc, RK-32-2020-11pr07.doc, RK-32-2020-11pr08.doc, RK-32-2020-11pr09.pdf, RK-32-2020-11pr10.xls


36. Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Třebíč o udělení souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1973/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek a následně s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (6. 11. 2020), Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-36, RK-32-2020-36pr01.pdf


37. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření určeného na nákup ochranných obleků v rámci realizace opatření proti šíření COVID-19. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1974/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup ochranných obleků);
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-37


12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Analýzy a podpora řízení, Sociální věci a Evropské projekty, zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na administraci projektů

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina v souvislosti s administrací projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1975/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve  zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 78 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p. o." o částku 78 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 78 000 Kč  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV "z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-32-2020-12, př. 1  a RK-32-2020-12, př. 2 předložit zprávy o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;

bere na vědomí

dodatek č. 1 k objednávce služeb projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (21. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-12, RK-32-2020-12pr01.docx, RK-32-2020-12pr02.xlsx, RK-32-2020-12pr03.docx


13. Zpráva o veřejných zakázkách za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 a informace o elektronickém nákupním procesu Kraje Vysočina

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou zprávu o veřejných zakázkách. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1976/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 3;
 • informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2020-13, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (27. 10. 2020)

termín: 27. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-13, RK-32-2020-13pr01.xlsx, RK-32-2020-13pr02.xlsx, RK-32-2020-13pr03.xlsx, RK-32-2020-13pr04.xlsx


14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – navýšení dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, podala radě kraje doplňující informace o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1977/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 610 000 Kč na krytí zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 10. 2020), Oddělení řízení lidských zdrojů (31. 12. 2020), Oddělení hospodářské správy (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-14


15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2020

J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1978/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden –  září 2020 dle materiálu RK-32-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (27. 10. 2020)

termín: 27. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-15, RK-32-2020-15pr01.xls, RK-32-2020-15pr02.xls


16. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1979/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-32-2020-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-16, RK-32-2020-16pr01.docx, RK-32-2020-16pr02.pdf


17. Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o žádosti Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením dodatku ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1980/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů, dle materiálu RK-32-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-17, RK-32-2020-17pr01.doc, RK-32-2020-17pr02.pdf


18. FOND VYSOČINY – Památky 2020 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje žádost Římskokatolické farnosti Babice u Lesonic o  prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci programu „Památky 2020“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1981/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081 dle materiálu RK-32-2020-18, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-18, RK-32-2020-18pr01.pdf, RK-32-2020-18pr02.pdf, RK-32-2020-18pr03.doc


19. Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o zařazení akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě do zásobníku akcí určených k realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1982/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“, dle materiálu RK-32-2020-19, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“ projektovou žádost.

odpovědnost: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (16. 11. 2020), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16. 11. 2020)

termín: 16. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-19, RK-32-2020-19pr01.docx, RK-32-2020-19pr02.pdf


20. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1983/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 24 308,36 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 24 308,36 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (9. 11. 2020), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (9. 11. 2020)

termín: 9. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-20, RK-32-2020-20pr01.xls


21. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení aktualizovaný investiční plán a použití fondu investic na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1984/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-32-2020-21, př. 2;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-21, RK-32-2020-21pr01.pdf, RK-32-2020-21pr02.xls


22. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s aktualizací investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Rada kraje doporučila předkladateli materiál k dopracování a projednání materiálu odložila.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-22, RK-32-2020-22pr01.pdf, RK-32-2020-22pr02.xls


23. Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, informoval radu kraje o návrhu přijetí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu na výše uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1985/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/128 Salačova Lhota - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 19 883 838,69 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 Oslavička - Rudíkov o účelovou dotaci z IROP ve výši 40 709 494,10 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 10. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-23


24. Uzavření smlouvy se SFDI a návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení dotace ze SFDI do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

P. Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy se SFDI. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1986/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B2/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-32-2020-24, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 956 762 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B2/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 2 956 762 Kč určenou na financování akce "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (13. 10. 2020)

termín: 13. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-24, RK-32-2020-24pr01.PDF


25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1987/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2020-25, př. 1 a RK-32-2020-25, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2021)

termín: 30. 4. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-25, RK-32-2020-25pr01.xlsx, RK-32-2020-25pr02.xlsx


26. Zázemí pro gastrobory Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh zajištění realizace zázemí pro praktickou výuku gastronomických oborů v krajském centru odborného vzdělávání v sektoru služeb Obchodní akademie a  Hotelové školy Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1988/32/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu pokračovat v realizaci akce "OA a HŠ Havlíčkův Brod – Gastrostudio" za podmínky spolufinancování ze strany školy dle materiálu RK-32-2020-26.  

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2021), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2021)

termín: 31. 12. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-26


27. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1989/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sestavy výukového mini NC soustruhu, inventarizační číslo 0980191, rok pořízení 1993, pořizovací cena 227 406 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-27


28. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Dětského domova, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy, v souvislosti s přijetím peněžního účelového daru do vlastnictví organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1990/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-28, RK-32-2020-28pr01.pdf


29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1991/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o peněžní prostředky z  MŠMT na ocenění Evropské jazykové školy Label 2020 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-32-2020-29;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 10. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-29


30. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, v souvislosti s realizací projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1992/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-30, RK-32-2020-30pr01.doc


31. Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválení podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1993/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-32-2020-31, které budou součástí Žádosti o změnu č. 7;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 10. 2020)

termín: 31. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-31


32. Průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí výše uvedenou zprávu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1994/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-32-2020-32, př. 1.  

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-32, RK-32-2020-32pr01.xlsx


33. Prodloužení realizace projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o podání žádosti o prodloužení realizace projektu v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1995/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálu RK-32-2020-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-33, RK-32-2020-33pr01.doc


34. Smlouva o spolupráci s VŠP Jihlava

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava k zajištění prezentace vědecko-výzkumné infrastruktury v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1996/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-32-2020-34, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 10. 2020)

termín: 30. 10. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-32-2020-34


38. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 11. 2020, v 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman Kraje Vysočina 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Vladimír Novotný                                         ..................……………..……

 

 

 

Ing. Jan Hyliš                                                      ..................……...……..……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2020 dne 27. 10. 2020. 

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 30. 10. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz