Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 33/2018 - 20. 11. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Finanční dar pro Vodní záchrannou službu ČČK Třebíč, pobočný spolek, na vybavení nové stanice první pomoci na Dalešické přehradě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
3 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
4 Věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
5 Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
6 Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
7 Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
9 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10 Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
12 Vyhlášení a harmonogram desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
13 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
14 Stanovení platu řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
15 Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
16 Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018-2021
17 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
18 Žádost o změnu názvu akce v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitole Doprava, příloze D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů a o souhlas se zadáním VZ s odloženou účinností pro KSÚSV, která má být financována z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B
19 Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
20 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
21 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah
22 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
23 Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
24 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
25 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“
26 Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
27 Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
28 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
29 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30 Souhlas s postoupením smlouvy o zřízení věcného břemene
31 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
32 Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na roky 2019 a 2020
33 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
34 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
35 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
36 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
37 Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Třebíč na rok 2018
38 Projekt „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39 Zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“ a schválení návrhu dotačního titulu Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni
40 Renominace do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020
41 Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
42 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
43 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
44 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 12. žádosti o platbu
45 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
48 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ podaný do 59. výzvy OPŽP
49 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dar pro Adélku Prokopovou - charitativní projekt vítěze soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Baterkománie
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2018
51 Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz