Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 33/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2018, které se konalo dne 20. 11. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 11. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2018
02.  Finanční dar pro Vodní záchrannou službu ČČK Třebíč, pobočný spolek, na vybavení nové stanice první pomoci na Dalešické přehradě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
03.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
04.  Věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
05.  Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
06.  Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
07.  Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
09.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10.  Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
11.  Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019
12.  Vyhlášení a harmonogram desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
13.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež
14.  Stanovení platu řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
15.  Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
16.  Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018-2021
17.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
18.  Žádost o změnu názvu akce v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitole Doprava, příloze D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů a o souhlas se zadáním VZ s odloženou účinností pro KSÚSV, která má být financována z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B
19.  Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
20.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)
21.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah
22.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
23.  Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
24.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“
25.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“
26.  Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv
27.  Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“
28.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
29.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
30.  Souhlas s postoupením smlouvy o zřízení věcného břemene
31.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
32.  Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na roky 2019 a 2020
33.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
34.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“
35.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
36.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
37.  Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Třebíč na rok 2018
38.  Projekt „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39.  Zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“ a schválení návrhu dotačního titulu Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni
40.  Renominace do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020
41.  Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
42.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
43.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“
44.  Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 12. žádosti o platbu
45.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
47.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
48.  Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ podaný do 59. výzvy OPŽP
49.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dar pro Adélku Prokopovou - charitativní projekt vítěze soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Baterkománie
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2018
51.  Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
52.  Rozprava členů rady

Usnesení 2027/33/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.


K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 


02. Finanční dar pro Vodní záchrannou službu ČČK Třebíč, pobočný spolek, na vybavení nové stanice první pomoci na Dalešické přehradě – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s žádostí Vodní záchranné služby ČČK Třebíč, o finanční podporu na vybavení nové stanice první pomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2028/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 50 000 Kč Vodní záchranné službě ČČK Třebíč, pobočný spolek, IČ: 64268560, Polanka 24, 674 01 Třebíč, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2018-02, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-02, RK-33-2018-02pr01.pdf, RK-33-2018-02pr02.doc, RK-33-2018-02pr03.pdf


K bodům 03, 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2029/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-03, RK-33-2018-03pr01.doc


04. Věcné dary a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2030/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2018-04, př. 1, RK-33-2018-04, př. 2 a RK-33-2018-04, př. 3.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2018), ředitelka nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-04, RK-33-2018-04pr01.doc, RK-33-2018-04pr02.doc, RK-33-2018-04pr03.pdf


05. Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí poskytnutí stipendia pro další akademický rok 2018/2019 studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2031/33/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 50 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-33-2018-05, př. 1 pro akademický rok 2018/2019.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-05, RK-33-2018-05pr01.xls, RK-33-2018-05pr02.pdf


06. Udělení souhlasu s nájmem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smlouvy kupní a nájemní pro Nemocnici Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2032/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy kupní a nájemní na dodávky medicinálních a technických plynů s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2018-06, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-06, RK-33-2018-06pr01.docx


07. Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2033/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 54 260 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 44 840 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 44 840 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-33-2018-07, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o částku 9 420 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2018), Odbor ekonomický (20. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (20. 11. 2018)

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-07, RK-33-2018-07pr01.pdf


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2034/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 21 264 782,54 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 7 275 640,95 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 5 265 869,84 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 8 723 271,75 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 91 930 370,55 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 50 472 300,24 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 16 642 704,78 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 24 815 365,53 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (20. 11. 2018), Odbor ekonomický (20. 11. 2018), ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (20. 11. 2018)

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-08, RK-33-2018-08pr01.pdf, RK-33-2018-08pr02.xls


09. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2035/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • PC DTK 386/40, inv. č. 002-000-000-754, r. v. 1994, PC 47 318 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová prosklená, inv. č. 002-000-000-000-991/1, r. v. 1994, PC 5 056 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík pro videobronchoskop, inv. č. 002-000-001-939, r. v. 2007, PC 46 305 Kč, ZC 0 Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, inv. č. 002-000-001-261, r. v. 1998, PC 525 700 Kč, ZC 0 Kč;
 • Mikrotom rotační, inventární číslo 002-000-001-522, r. v. 2002, PC 163 600 Kč, ZC 0 Kč;
 • PC DTK P166+Penti, inv. č. 002-000-001-219, r. v. 1997, PC 43 901 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 • Vozík pro videobronchoskop, inv. č. 002-000-001-939, r. v. 2007, PC 46 305 Kč, ZC 0 Kč;
 • Monitor vitálních funkcí, inv. č. 002-000-001-261, r. v. 1998, PC 525 700 Kč, ZC 0 Kč;
 • Mikrotom rotační, inventární číslo 002-000-001-522, r. v. 2002, PC 163 600 Kč, ZC 0 Kč;
 • Skříň kovová 2-dveřová prosklená, inv. č. 002-000-000-000-991/1, r. v. 1994, PC 5 056 Kč, ZC 0 Kč;
souhlasí

s bezúplatným převodem majetku na Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci:

 • PC DTK 386/40, inv. č. 002-000-000-754, r. v. 1994, PC 47 318 Kč, ZC 0 Kč;
 • PC DTK P166+Penti, inv. č. 002-000-001-219, r. v. 1997, PC 43 901 Kč, ZC 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018), ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-09


10. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s  vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2036/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Sterilizátor parní Matachana – 2l EX, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-001-058, PC 104 475 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 2l Le, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-904, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 15L IS, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-903, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík k defibrilátoru, r. v. 1995, i. č. 001-000-000-484, PC 38 551 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-971, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-974, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-979, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-980, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Elektrokoagulace – ME 401, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-867, PC 487 244 Kč, ZC 0 Kč;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a jeho následnou ekologickou likvidací:

 •  Sterilizátor parní Matachana – 2l EX, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-001-058, PC 104 475 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 2l Le, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-904, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Sterilizátor parní Matachana – 15L IS, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-903, PC 164 500 Kč, ZC 0 Kč;
 • Vozík k defibrilátoru, r. v. 1995, i. č. 001-000-000-484, PC 38 551 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-971, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-974, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-979, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Pumpa infúzní – Infuzomat fm, r. v. 1998, i. č. 001-000-000-980, PC 56 049 Kč, ZC 0 Kč;
 • Elektrokoagulace – ME 401, r. v. 1997, i. č. 001-000-000-867, PC 487 244 Kč, ZC 0 Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-10


11. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2037/33/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-33-2018-11, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-33-2018-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-11, RK-33-2018-11pr01.doc, RK-33-2018-11pr02.doc, RK-33-2018-11pr03.xls


12. Vyhlášení a harmonogram desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vyhlásit desátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2038/33/2018/RK

Rada kraje
vyhlašuje

desátý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12;

schvaluje

harmonogram desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním desátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-33-2018-12.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 6. 2019)

termín: 30. 6. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-12


13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje – poskytnutí daru spolku DUKLA Jihlava - mládež

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2039/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč spolku DUKLA Jihlava – mládež, z. s., Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO: 70802769, dle materiálu RK-33-2018-13, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j. n. o  částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-13, RK-33-2018-13pr01.PDF, RK-33-2018-13pr02.doc


14. Stanovení platu řediteli Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat řediteli dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, L. Novotná, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2040/33/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-14, RK-33-2018-14pr01.xls, RK-33-2018-14pr02.doc


15. Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací kraje na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, L. Novotná, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2041/33/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-33-2018-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (30. 11. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-15, RK-33-2018-15pr01.XLS


16. Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018-2021

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem schválit dokument Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018-2021. Projednávání se zúčastnila L. Novotná, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2042/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období 2018–2021 dle materiálu RK-33-2018-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (20. 11. 2018)

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-16, RK-33-2018-16pr01.pdf, RK-33-2018-16pr02.pdf


17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila L. Novotná, úřednice oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2043/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 585 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje o celkovou částku 585 000,- Kč, z toho:
 • zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 999 000 Kč na posílení příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 414 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 999 000 Kč, z toho:
 • na dokrytí propadu tržeb na Hradě Roštejn z důvodu realizace projektu ve výši 283 000 Kč;
 • na pokrytí zvýšených odpisů z předávaného movitého a nemovitého majetku ve výši 216 000 Kč;
 • na pokrytí předpokládaného schodkového hospodaření v roce 2018 ve výši 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 585 000 Kč, z toho:
 • z důvodu zvýšených odpisů z nově zařazeného technického zhodnocení nemovitého majetku předaného v roce 2018 o částku 85 000 Kč;
 • z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 500 000 Kč;
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 585 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-17, RK-33-2018-17pr01.pdf, RK-33-2018-17pr02.pdf, RK-33-2018-17pr03.pdf, RK-33-2018-17pr04.xls


18. Žádost o změnu názvu akce v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitole Doprava, příloze D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů a o souhlas se zadáním VZ s odloženou účinností pro KSÚSV, která má být financována z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 přílohy D1B

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, o změnu názvu uvedené akce v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2044/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se změnou názvu akce na nový název: „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“ a souhlasí se zadáním společné veřejné zakázky města Černovice a KSÚSV „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“ s odloženou účinností dle žádosti v materiálu RK-33-2018-18, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akci „II/136, II/128, II/409 Černovice – Mariánské náměstí“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2019), Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-18, RK-33-2018-18pr01.pdf


19. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2045/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci II/602 Dvorce -  most ev. č. 602-044 do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-19


20. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2046/33/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu RK-33-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-20, RK-33-2018-20pr01.docx


21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Stránecká Zhoř - průtah

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2047/33/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř dle materiálu RK-33-2018-21, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-21, RK-33-2018-21pr01.docx


22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

H. Matulová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu smlouvy o společném postupu zadavatelů a na základě nově vzniklých skutečností požádala o projednání tohoto materiálu na příštím zasedání rady kraje. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Materiál odložen.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-22, RK-33-2018-22pr01.docx


K bodům 23 – 31, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


23. Odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Usnesení 2048/33/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti OM 522/2016 uzavřené dne 28. 6. 2016 mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro akci ""11010-058899, RVDSL 1312_J_LUNJ112_OK".

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 11. 2018)

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-23, RK-33-2018-23pr01.pdf, RK-33-2018-23pr02.pdf


24. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava - Humpolec“

Usnesení 2049/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  2421/74 o výměře 962 m2 odděleného z par. č. 2421/2 a pozemku par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 odděleného z par. č. 2421/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec do vlastnictví města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1025 m2 oddělený z par. č. 2414/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 a pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par. č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1305 m2 oddělený z par. č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par. č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7066 m2 oddělený z par. č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par. č. 2421/6 dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č. 2421/2 a pozemek par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2018-24, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-24, RK-33-2018-24pr01.doc


25. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/385 Dolní Rožínka - průtah“

Usnesení 2050/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darovat pozemky uvedené v materiálu RK-33-2018-25, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Rožínka;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout nabýt koupí a bezúplatným převodem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky dotčené stavbou „II/385 Dolní Rožínka - průtah“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-33-2018-25, př. 2;
 • rozhodnout převést nepotřebné pozemky uvedené v materiálu RK-33-2018-25, př. 1 darem z vlastnictví Kraje Vysočiny do vlastnictví obce Dolní Rožínka;
 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2018-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-25, RK-33-2018-25pr01.xls, RK-33-2018-25pr02.xls, RK-33-2018-25pr03.doc


26. Darování pozemků v k. ú. Želiv a obci Želiv

Usnesení 2051/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-33-2018-26, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Želiv;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2018-26, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Obce Želiv.

odpovědnost: Odbor majetkový (29. 1. 2019)

termín: 29. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-26, RK-33-2018-26pr01.xls, RK-33-2018-26pr02.pdf, RK-33-2018-26pr03.pdf


27. Kupní smlouva v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/360 Střítež – Štěpánovice“

Usnesení 2052/33/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-27, RK-33-2018-27pr01.pdf


28. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Usnesení 2053/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením:

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018), Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (31. 12. 2018), Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť (31. 12. 2018), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-28, RK-33-2018-28pr01.doc, RK-33-2018-28pr02.pdf, RK-33-2018-28pr03.doc, RK-33-2018-28pr04.doc, RK-33-2018-28pr05.pdf


29. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2054/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-33-2018-29, př. 1 a RK-33-2018-29, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-29, RK-33-2018-29pr01.xlsx, RK-33-2018-29pr02.xlsx


30. Souhlas s postoupením smlouvy o zřízení věcného břemene

Usnesení 2055/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se Smlouvou o postoupení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene společností PREDIX s.r.o. jako postupitelem a společností Organic Active s.r.o. jako postupníkem.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-30, RK-33-2018-30pr01.pdf


31. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Usnesení 2056/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2018-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-33-2018-31, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-31, RK-33-2018-31pr01.xls


32. Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina na roky 2019 a 2020

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o úpravě nájemného z bytů s účinností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2057/33/2018/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací, které zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina:

 • u dříve uzavřených nájemních smluv na dobu neurčitou nebo po dobu trvání pracovního poměru a u nově uzavíraných nájemních smluv, nebo při prodloužení nájemní doby, bude uplatňováno nájemné dle materiálu RK-33-2018-32, př. 1;
 • u nájmů, které byly stanoveny odlišně, z důvodu např. stavebně technického stavu a vybavenosti bytu nebo výsledku veřejného nabídkového řízení na pronájem volného bytu bude výše nájmu zachována;
 • nové nájemní smlouvy nebo dodatky nájemní smlouvy budou uzavřeny písemně na dobu určitou, maximálně do 31. 12. 2020;
doporučuje

ředitelům příspěvkových organizací, kteří zabezpečují správu bytového fondu ve vlastnictví Kraje Vysočina využít oprávnění při sjednání nájemní smlouvy, aby nájemce složil peněžní jistotu k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-32, RK-33-2018-32pr01.xls


33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2058/33/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-33-2018-33, př. 2;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže o částku 68 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 68 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 218 000 Kč Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470, na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 45. ročníku Mistrovství České republiky v orbě (150 000 Kč) a pokrytí nákladů spojených s udělením mimořádných odměn včetně zákonných odvodů zaměstnancům, kteří se podíleli na realizaci MČR v orbě (68 000 Kč).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-33, RK-33-2018-33pr01.pdf, RK-33-2018-33pr02.doc


34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - financování projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2059/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „Obnovitelné zdroje energie“) rozpočtu kraje o částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední školy stavební Jihlava o částku 200 000 Kč na krytí nákladů spojených s provedením víceprací projektu „Pořízení tří center obnovitelných zdrojů energie“;
ukládá

řediteli Střední školy stavební Jihlava provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet projektu č. 4211080598/6800 ve výši 200 000 Kč nejpozději do 7. 12. 2018.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-34


35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Školního statku, Humpolec. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2060/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Renault Clio Van, rok pořízení 2006, rok výroby 2003, inventární číslo DM6444-620613, pořizovací cena 110 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-33-2018-35.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 1. 2019), Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-35


36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2061/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Škoda Octavia Combi, inventární číslo 6-444-55, rok pořízení 2008, pořizovací cena 401 876 Kč, zůstatková cena 1 Kč a s vyřazením osobního devítimístného automobilu VW Transporter, inventární číslo 6-444-50, rok pořízení 2006, pořizovací cena 806 022 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-33-2018-36.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-36


37. Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Třebíč na rok 2018

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit se změnou čerpání fondu investic u Gymnázia Třebíč na rok 2018. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2062/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic u Gymnázia Třebíč na rok 2018 dle materiálu RK-33-2018-37, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-37, RK-33-2018-37pr01.xls


38. Projekt „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2063/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ a „Postav si svůj náklaďák“ v celkové výši 110 396 Kč dle materiálu RK-33-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-38, RK-33-2018-38pr01.xls


39. Zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“ a schválení návrhu dotačního titulu Pravidel Rady Kraje Vysočina na podporu mládeže na krajské úrovni

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do uvedeného dotačního programu MŠMT. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2064/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“;

schvaluje

návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-33-2018-39, př. 2;

ukládá

OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT „Podpora mládeže na krajské úrovni“.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (20. 11. 2018)

termín: 20. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-39, RK-33-2018-39pr01.doc, RK-33-2018-39pr02.doc


40. Renominace do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2065/33/2018/RK

Rada kraje
ruší

nominaci Ing. Václava Jáchima, úředníka na úseku koncepce IT Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako náhradníka člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 za Kraj Vysočina;

nominuje

Ing. Lenku Matouškovou, úřednici v oblasti strukturálních fondů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako náhradnici člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 – 2020 za Kraj Vysočina.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (1. 12. 2018)

termín: 1. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-40, RK-33-2018-40pr01.pdf


41. Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem změnit název uvedeného dokumentu a prodloužit jeho platnost do roku 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2066/33/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu RK-33-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-41, RK-33-2018-41pr01.pdf, RK-33-2018-41pr02.pdf


42. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – přijetí dotace na projekt „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2067/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 28 092 Kč na realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“;

bere na vědomí

informaci o ukončení projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-42


43. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2068/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 34 775 650,15 Kč.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-43


44. Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina” – podání 12. žádosti o platbu

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2069/33/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-33-2018-44, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2018-44, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-44, RK-33-2018-44pr01.pdf


K bodům 45, 46, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


45. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 2070/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-33-2018-45, př. 6, RK-33-2018-45, př. 7 a RK-33-2018-45, př. 8.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-45, RK-33-2018-45pr01.pdf, RK-33-2018-45pr02.pdf, RK-33-2018-45pr03.pdf, RK-33-2018-45pr04.pdf, RK-33-2018-45pr05.pdf, RK-33-2018-45pr06.doc, RK-33-2018-45pr07.docx, RK-33-2018-45pr08.pdf, RK-33-2018-45pr09.pdf


46. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

Usnesení 2071/33/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření, dodatku ke smlouvě o stavebním spoření a o zřízení účtu a smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávce a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2018-46, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-46, RK-33-2018-46pr01.pdf, RK-33-2018-46pr02.pdf


47. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2072/33/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-33-2018-47, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-33-2018-47, př. 2;

ukládá

 Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ dle materiálů RK-33-2018-47, př. 1 a RK-33-2018-47, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-47, RK-33-2018-47pr01.pdf, RK-33-2018-47pr02.pdf


48. Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Biodiverzita II. – PP Hajnice“ podaný do 59. výzvy OPŽP

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2073/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-33-2018-48, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-48, RK-33-2018-48pr01.pdf


49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dar pro Adélku Prokopovou - charitativní projekt vítěze soutěže úřadů ve sběru baterií s názvem Baterkománie

Ze zasedání se omluvil J. Hyliš. E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2074/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítěznému projektu Baterkománie ve výši 47 525 Kč na základě darovací smlouvy o poskytnutí daru dle materiálu RK-33-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-49, RK-33-2018-49pr01.doc


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2018

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh poskytnout finanční dary jednotlivým vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2075/33/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2018 dle materiálu RK-33-2018-50, př. 1;
 • uzavřít darovací smlouvy dle vzoru v materiálu RK-33-2018-50, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-50, RK-33-2018-50pr01.pdf, RK-33-2018-50pr02.doc


51. Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2076/33/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 278 957 Kč za zrealizovaný projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2018-51


52. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 11. 2018, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:

 

 

Mgr. Pavel Pacal            ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Martin Kukla            …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2018 dne 20. 11. 2018.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 11. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz