Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 33/2019 - 12. 11. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
4 Projektový záměr: x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
5 Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2019
6 Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - úprava rozpočtu projektu
7 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
8 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
9 Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019
10 Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
11 Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
12 Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
13 Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15 Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16 Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
17 Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18 Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
19 Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
21 Sociálně zdravotní pomezí v Kraji Vysočina – podání projektové žádosti Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
22 Schválení podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
23 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací Domova ve Věži a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
24 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
25 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
26 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
27 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
28 Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
29 Poskytnutí daru vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019
30 Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
31 Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
33 Smlouva o prodeji projektové dokumentace pro územní rozhodnutína stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
34 Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
35 Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro přeložku vedení společnosti E.ON
36 Dohoda o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci
37 92. výzva IROP
38 Veřejná zakázka na stavební práce: II/349 Svatoslav - Čechtín
39 Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
40 Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
41 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
42 Uzavření dodatků k pachtovních smlouvám v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
43 Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
44 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
45 Uzavření smlouvy na pozemek v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
46 Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"
47 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
48 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
49 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
50 Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“
51 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
52 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
53 Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
54 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55 Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
56 Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace po 1. 1. 2020
57 Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
58 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
59 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
60 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
61 Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
62 Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
63 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
64 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
65 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019
66 Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
67 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
68 FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
69 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
72 FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
73 FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
74 FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
75 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
76 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz