Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 33/2019

Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2019, které se konalo dne 12. 11. 2019 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2019

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 12. 11. 2019.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdní příchod J. Fischerové.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2019
02.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
03.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
04.  Projektový záměr: x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
05.  Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2019
06.  Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - úprava rozpočtu projektu
07.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
08.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení
09.  Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019
10.  Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
11.  Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
12.  Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
13.  Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
15.  Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
16.  Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
17.  Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
18.  Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
19.  Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
20.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
21.  Sociálně zdravotní pomezí v Kraji Vysočina – podání projektové žádosti Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina
22.  Schválení podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4
23.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací Domova ve Věži a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova
24.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
25.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."
26.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
27.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
28.  Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
29.  Poskytnutí daru vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019
30.  Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
31.  Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
33.  Smlouva o prodeji projektové dokumentace pro územní rozhodnutína stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
34.  Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
35.  Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro přeložku vedení společnosti E.ON
36.  Dohoda o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci
37.  92. výzva IROP
38.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/349 Svatoslav - Čechtín
39.  Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba
40.  Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
41.  Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat
42.  Uzavření dodatků k pachtovních smlouvám v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"
43.  Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
44.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
45.  Uzavření smlouvy na pozemek v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
46.  Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"
47.  Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec
48.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
49.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
50.  Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“
51.  Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
52.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž
53.  Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
54.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55.  Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
56.  Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace po 1. 1. 2020
57.  Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava
58.  Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
59.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
60.  Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč
61.  Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
62.  Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
63.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
64.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou
65.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019
66.  Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
67.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
68.  FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
69.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
70.  Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
71.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
72.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
73.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
74.  FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
75.  Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“
76.  Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu
77.  Rozprava členů rady

Usnesení 1832/33/2019/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 12. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2019 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1833/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 635 489 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 964 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 425 525 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 120 051 Kč u Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení nového firewallu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Wifi - zajištění vnitřní konektivity školy" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 55 474 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 12 236 Kč u Domova ve Zboží, příspěvkové organizaci na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zabezpečení datové sítě v Domově ve Zboží, p.o." v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 197 728 Kč u České zemědělské akademii v Humpolci, střední školy na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Sítě a bezpečnost pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci, střední školu" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-02, RK-33-2019-02pr01.pdf, RK-33-2019-02pr02.xlsx


03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1834/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 120 051 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 936 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 115 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 99 115 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 20 936 Kč u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "FIREWALL" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-03, RK-33-2019-03pr01.pdf, RK-33-2019-03pr02.xlsx


04. Projektový záměr: x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem schválit předložený projektový záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1835/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

projektový záměr dle materiálu RK-33-2019-04, př. 1;

ukládá

odboru informatiky spolupracovat s evropským konsorciem při předložení žádosti o realizaci projektu x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu do pracovního programu Horizon 2020.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-04, RK-33-2019-04pr01.pdf


05. Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. a III. čtvrtletí 2019

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti níže uvedené organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1836/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-33-2019-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-05, RK-33-2019-05pr01.doc


06. Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 - úprava rozpočtu projektu

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí úpravu rozpočtu uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1837/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

existenci nezpůsobilých výdajů v projektu Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 v předpokládané výši cca 5,62 mil. Kč a úpravu procentního podílu kraje na celkovém rozpočtu projektu z 10 % na cca 14,8 %.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-06, RK-33-2019-06pr01.xlsx, RK-33-2019-06pr02.pdf


07. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1838/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-33-2019-07, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky, Odboru zdravotnictví a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „„Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina““ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2020), Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2020), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-07, RK-33-2019-07pr01.zip


08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Analýzy a podpora řízení. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1839/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 204 250 Kč při současném snížení § 6172 – Činnost regionální správy o stejnou částku s určením pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava na zajištění upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek"  pro Střední školu průmyslovou, technickou a automobilní Jihlava o částku 204 250 Kč z důvodu zajištění upgrade Ginis Express SQL, migrace dat a rozšíření systému IDM;

ukládá

Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava zapracovat změnu do investičního plánu pro rok 2019.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019), Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-08


09. Informace o veřejných zakázkách za období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019

D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o veřejných zakázkách zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1840/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-33-2019-09, př. 3;
 • přehled o počtu veřejných zakázek realizovaných krajským úřadem a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací za období 2017 - 2019 dle materiálu RK-33-2019-09, př. 4.

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-09, RK-33-2019-09pr01.xls, RK-33-2019-09pr02.xls, RK-33-2019-09pr03.xls, RK-33-2019-09pr04.xlsx


10. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2019 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

Na zasedání se dostavila J. Fischerová. S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem schválit aktualizaci finančních plánů pro zdravotnické příspěvkové organizace kraje na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1841/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci:

 • rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 2 (komentář);
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-10, př. 1 a RK-33-2019-10, př. 3 (tzv. „investiční karty“);
 • převodu prostředků rezervního fondu do fondu investic u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-33-2019-10, př. 1 a jejich profinancování;

bere na vědomí

 • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-33-2019-10, př. 4;
 • komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-10, př. 5;

ukládá

ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2019;

zmocňuje

ředitele zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic a současně k použití volných peněžních prostředků na pořízení investic v rámci havarijních situací.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-10, RK-33-2019-10pr01.XLSX, RK-33-2019-10pr02.doc, RK-33-2019-10pr03.doc, RK-33-2019-10pr04.xlsx, RK-33-2019-10pr05.doc


11. Návrh na zařazení žadatelky do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení žadatelky do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1842/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-33-2019-11, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-33-2019-11, př. 2.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-11, RK-33-2019-11pr01.doc, RK-33-2019-11pr02.doc, RK-33-2019-11pr03.pdf, RK-33-2019-11pr04.xls


12. Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení žadatele do stipendijního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1843/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-33-2019-12, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-12, RK-33-2019-12pr01.doc, RK-33-2019-12pr02.pdf, RK-33-2019-12pr03.xls


13. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava o vyslovení souhlasného stanoviska s odpisem nedobytných pohledávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1844/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 253 945,20 Kč dle materiálu RK-33-2019-13, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-13, RK-33-2019-13pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 14 – 18, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


14. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1845/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-14, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 11. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (22. 11. 2019)

termín: 22. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-14, RK-33-2019-14pr01.pdf


15. Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1846/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2019-15, př. 1, RK-33-2019-15, př. 2, RK-33-2019-15, př. 3, RK-33-2019-15, př. 4 a RK-33-2019-15, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 11. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (22. 11. 2019)

termín: 22. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-15, RK-33-2019-15pr01.pdf, RK-33-2019-15pr02.pdf, RK-33-2019-15pr03.pdf, RK-33-2019-15pr04.pdf, RK-33-2019-15pr05.pdf


16. Věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1847/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-16, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (22. 11. 2019)

termín: 22. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-16, RK-33-2019-16pr01.pdf


17. Věcné dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1848/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2019-17, př. 1 a RK-33-2019-17, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 11. 2019), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (22. 11. 2019)

termín: 22. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-17, RK-33-2019-17pr01.doc, RK-33-2019-17pr02.doc


18. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1849/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2019-18, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (22. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (22. 11. 2019)

termín: 22. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-18, RK-33-2019-18pr01.pdf


19. Vyřazení majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1850/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

 • Sterilizátor parní Sterivap 66, inv. č. 000-000-00-203, r. v. 1999, PC 211 848,- Kč, ZC 36 698,- Kč;
 • Vozidlo sanitní Volkswagen Transporter ZRI 99-19, inv. č. 000-000-000-215, r. v. 2004, PC 260 491,- Kč, ZC 45 134,- Kč;
 • Automobil dodávkový VW Crafter s izolovanou nástavbou 2J9 7229, inv. č. 000-000-000-252, r. v. 2004, PC 489 139,- Kč, ZC 1,- Kč;

souhlasí

 • s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 
  • Vozidlo sanitní Volkswagen Transporter ZRI 99-19, inv. č. 000-000-000-215, r. v. 2004, PC 260 491,- Kč, ZC 45 134,- Kč;
  • Automobil dodávkový VW Crafter s izolovanou nástavbou 2J9 7229, inv. č. 000-000-000-252, r. v. 2004, PC 489 139,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace: 
  • Sterilizátor parní Sterivap 66, inv. č. 000-000-00-203, r. v. 1999, PC 211 848,- Kč, ZC 36 698,- Kč.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (12. 11. 2019), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-19


20. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1851/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 7 826 338 Kč (z toho ÚZ 35019 ve výši 1 315 781 Kč a ÚZ 35015 ve výši 6 510 557 Kč); 

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 2 112 867 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 204 009 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 890 703 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 499 511 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 1 119 248 Kč,

  určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta; 

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 90 000 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 90 000 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-20, RK-33-2019-20pr01.xls


21. Sociálně zdravotní pomezí v Kraji Vysočina – podání projektové žádosti Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1852/33/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti "Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 03_15_018.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-21, RK-33-2019-21pr01.docx


22. Schválení podání žádosti o dotaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" a zařazení nové akce "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M4

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje návrh rozhodnout o zařazení nové akce „Domov Jeřabina Pelhřimov – DZR Horní Cerekev“ do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1853/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-33-2019-22, př. 2 a RK-33-2019-22, př. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podat na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádost o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce „Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“ v programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2022 dle materiálu RK-33-2019-22, př. 3.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 11. 2019)

termín: 15. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-22, RK-33-2019-22pr01.pdf, RK-33-2019-22pr02.docx, RK-33-2019-22pr03.pdf


23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkových organizací Domova ve Věži a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu níže uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1854/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku: 

 • Domova ve Věži, příspěvkové organizace - myčka podložních mís TORNADO, inventární číslo 10000052,  rok pořízení 1997, pořizovací cena 222 159 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace - myčka mís a lahví TORNADO, inventární číslo 22000033,  rok pořízení 1999, pořizovací cena 230 908 Kč, zůstatková cena 0 Kč; 

a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-23


24. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Zboží, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dle návrhu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1855/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku nákladní automobil Škoda Octavia 1.9, RZ 5J1 0372, inventární číslo 57, rok pořízení 2013, pořizovací cena 272 180 Kč, zůstatková cena k 31. 10. 2019 ve výši 106 553 Kč, a jeho následným prodejem za nejvyšší nabídkovou cenu.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Domov ve Zboží, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-24, RK-33-2019-24pr01.pdf


25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s Vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o."

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1856/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 785 476,35 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 702 794,63 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 82 681,72 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 785 476,35 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (15. 11. 2019), Odbor ekonomický (15. 11. 2019), Domov Háj, příspěvková organizace (15. 11. 2019)

termín: 15. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-25


26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1857/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MPSV v celkové výši 786 618 Kč určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 184 302 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 260 658 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 341 658 Kč;

  o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-26


27. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1858/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 581 929,36 Kč dle materiálu RK-33-2019-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2019), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-27, RK-33-2019-27pr01.xls


28. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z výjezdního zasedání bezpečnostní komise rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1859/33/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-33-2019-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (12. 11. 2019)

termín: 12. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-28, RK-33-2019-28pr01.doc


29. Poskytnutí daru vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu poskytnout dary vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1860/33/2019/RK

Neveřejný materiál:

Jedná se dary pro vítěze soutěže. Není tedy vhodné zveřejňovat bližší informace o cenách pro vítěze.

termín: 16. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-29


30. Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit aktualizaci plánu investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic u dané příspěvkové organizace na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1861/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-30, RK-33-2019-30pr01.pdf, RK-33-2019-30pr02.xls


31. Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh schválit aktualizaci plánu investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic u shora uvedené příspěvkové organizace na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1862/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-31, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-31, RK-33-2019-31pr01.pdf, RK-33-2019-31pr02.xls


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1863/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 105 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 105 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 105 000 Kč na zpracování projektové dokumentace k akci vybudování dětské edukační linky v expozicích na hradě Kámen;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 105 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic o částku 105 000 Kč;
 • aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace provést uložený odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 105 000 Kč nejpozději do 6. 12. 2019.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-32, RK-33-2019-32pr01.pdf, RK-33-2019-32pr02.xls


33. Smlouva o prodeji projektové dokumentace pro územní rozhodnutína stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu schválit smlouvu o prodeji projektové dokumentace na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1864/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

schválit smlouvu o prodeji projektové dokumentace na stavbu silnice II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat za cenu 1 094 897,54 Kč včetně DPH dle materiálu RK-33-2019-33, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (20. 12. 2019)

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-33, RK-33-2019-33pr01.docx


34. Přijetí dotace k projektu - II/353 Velký Beranov – obchvat – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1865/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 115 387 078,32 Kč.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-34


35. Uzavření smluv o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro přeložku vedení společnosti E.ON

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba". Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1866/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" pro stavební objekt:

 • SO 401 Úprava venkovního vedení 1 x 22 kV - E.ON Distribuce v km 0,275 u SO 101 dle materiálu RK-33-2019-35, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2020)

termín: 28. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-35, RK-33-2019-35pr01.docx


36. Dohoda o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1867/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci dle materiálu RK-33-2019-36, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 11. 2019)

termín: 21. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-36, RK-33-2019-36pr01.pdf, RK-33-2019-36pr02.pdf, RK-33-2019-36pr03.pdf


37. 92. výzva IROP

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh schválit přípravu žádostí o poskytnutí podpory níže uvedených projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1868/33/2019/RK

Neveřejný materiál:

Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

termín: 20. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-37, RK-33-2019-37pr01.pdf, RK-33-2019-37pr02.pdf, RK-33-2019-37pr03.pdf, RK-33-2019-37pr04.pdf, RK-33-2019-37pr05.pdf, RK-33-2019-37pr06.pdf, RK-33-2019-37pr07.pdf, RK-33-2019-37pr08.pdf, RK-33-2019-37pr09.pdf


38. Veřejná zakázka na stavební práce: II/349 Svatoslav - Čechtín

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1869/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „ II/349 Svatoslav - Čechtín" formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-38, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/349 Svatoslav - Čechtín“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-38, RK-33-2019-38pr01.pdf, RK-33-2019-38pr02.docx


39. Veřejná zakázka na stavební práce: II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1870/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/152 Jaroměřice – Hrotovice – hr. kraje, 1. stavba dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-33-2019-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-39, RK-33-2019-39pr01.pdf, RK-33-2019-39pr02.docx


40. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1871/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-33-2019-40, př. 2, RK-33-2019-40, př. 3;

bere na vědomí

informaci o uzavření nájemní smlouvy včetně dodatků dle materiálu RK-33-2019-40, př. 1;

ukládá

řediteli Domova Lidmaň, příspěvkové organizace odstranit nedostatky smlouvy obsažené v materiálu RK-33-2019-40, př. 1 a uvést smluvní vztah do souladu s obecně platnými právními předpisy.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019), Domov Lidmaň, příspěvková organizace (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-40, RK-33-2019-40pr01.pdf, RK-33-2019-40pr02.docx, RK-33-2019-40pr03.docx


41. Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1872/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu RK-33-2019-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-41, RK-33-2019-41pr01.docx, RK-33-2019-41pr02.pdf

 

K navrhovaným bodům 42, 43, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


42. Uzavření dodatků k pachtovních smlouvám v rámci stavby "II/405 Jihlava - JV obchvat"

Usnesení 1873/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít se Zemědělským družstvem Velký Beranov, EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., AGRO družstvem vlastníků Puklice a Josefem Sklenářem dodatky k uzavřeným pachtovním smlouvám v  rozsahu a za podmínek dle materiálů RK-33-2019-42, př. 1, RK-33-2019-42, př. 2, RK-33-2019-42, př. 3 a RK-33-2019-42, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-42, RK-33-2019-42pr01.docx, RK-33-2019-42pr02.docx, RK-33-2019-42pr03.docx, RK-33-2019-42pr04.docx


43. Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby II/353 Velký Beranov - obchvat

Usnesení 1874/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako povinným a společností GasNet, s.r.o. zastoupenou GridServices, s.r.o. jako oprávněným v rozsahu, za úplatu a za podmínek dle materiálu RK-33-2019-43, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 3. 2020)

termín: 31. 3. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-43, RK-33-2019-43pr01.docx, RK-33-2019-43pr02.pdf


44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o bezúplatném nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1875/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-33-2019-44, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-44, RK-33-2019-44pr01.xls


45. Uzavření smlouvy na pozemek v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu uzavřít s vlastníky smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní k pozemku v k. ú. Nové Veselí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1876/33/2019/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-45, RK-33-2019-45pr01.pdf


46. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1877/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-33-2019-46, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 609 32 171 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor majetkový (20. 11. 2019)

termín: 20. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-46, RK-33-2019-46pr01.pdf, RK-33-2019-46pr02.pdf


47. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k.ú. Humpolec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti mezi městem Humpolec a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1878/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Humpolec, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  bezúplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterými budou dotčeny pozemky par. č. 1591 - trvalý travní porost, par. č. 1589/7 - ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 1589/1 - trvalý travní porost, par.č. 1435/6 - orná půd, par.č. 2526/46  vodní plocha, koryto vodního toku, vše v k.ú. a obci Humpolec stavbou Kraje Vysočina s názvem " Školní statek Humpolec - plynová přípojka" a pozemek par. č. 2520/18 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Humpolec stavbou "Gymnázium Humpolec - oprava rozvodů vody".

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-47, RK-33-2019-47pr01.pdf

 

K navrhovaným bodům 48 – 51, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

Usnesení 1879/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 427 505 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

odpovědnost: Odbor ekonomický (12. 11. 2019)

termín: 12. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-48


49. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 1880/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2019-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-49, RK-33-2019-49pr01.xls


50. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/406 Dvorce- Telč, 2. stavba (Studnice-Telč)“

Usnesení 1881/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek KN par. č. 7080/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, obec Telč z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-50, RK-33-2019-50pr01.pdf


51. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

Usnesení 1882/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Jihlava, v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava;
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, v rozsahu dle geometrického plánu č. 7411-110/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu RK-33-2019-51, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 2. 2020)

termín: 11. 2. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-51, RK-33-2019-51pr01.xls, RK-33-2019-51pr02.xls, RK-33-2019-51pr03.pdf


52. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Věž

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina a společností ZAS Věž. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1883/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti chůze a jízdy na části pozemku par. č. 1160/5 v k. ú. a obci Věž v rozsahu uvedeném v GP č. 376-1262/2013, ve prospěch pozemku par. č. st. 46/1 v k. ú. a obci Věž, jehož součástí je stavba objektu občanské vybavenosti čp. 1 včetně součástí a příslušenství, a to dle materiálu RK-33-2019-52, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-52, RK-33-2019-52pr01.pdf, RK-33-2019-52pr02.pdf


53. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 1884/33/2019/RK

Neveřejný materiál:

Zadávací podmínky jsou neveřejné do okamžiku zahájení zadávacího řízení, a to z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu při zadávání veřejných zakázek.

termín: 15. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-53, RK-33-2019-53pr01.doc, RK-33-2019-53pr02.doc


54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1885/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-33-2019-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (30. 4. 2020)

termín: 30. 4. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-54, RK-33-2019-54pr01.xlsx


55. Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1886/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2019-55, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-55, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (19. 11. 2019)

termín: 19. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-55, RK-33-2019-55pr01.doc, RK-33-2019-55pr02.docx


56. Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace po 1. 1. 2020

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1887/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-33-2019-56, př. 1;

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-33-2019-56, př. 1, poskytnout nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 11. 2019)

termín: 26. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-56, RK-33-2019-56pr01.doc, RK-33-2019-56pr02.pdf


57. Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o záměru prodeje pozemků pod řadovými garážemi v Jihlavě. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1888/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiál RK-33-2019-57, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu RK-33-2019-57, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů, dle materiálu RK-33-2019-57, př. 3, tj. vlastníků staveb řadových garáží.

odpovědnost: Odbor majetkový (10. 12. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-57, RK-33-2019-57pr01.xls, RK-33-2019-57pr02.pdf, RK-33-2019-57pr03.pdf, RK-33-2019-57pr04.pdf


58. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2019. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1889/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-33-2019-58, př. 1 a RK-33-2019-58, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-58, RK-33-2019-58pr01.xls, RK-33-2019-58pr02.xls

 

K navrhovaným bodům 59, 60, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Usnesení 1890/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Škoda Felicia Pick UP, inventární číslo HIM 73, rok pořízení 1998, pořizovací cena 255 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč, způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-33-2019-59.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-59


60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Třebíč

Usnesení 1891/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením automobilu Škoda Fabia, poznávací značka 1J6 5587, inventární číslo DHM/0000202, rok pořízení 2002, pořizovací cena 369 200 Kč, zůstatková cena 1 Kč, způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-33-2019-60.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020), Střední škola stavební Třebíč (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-60


61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1892/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-33-2019-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Gymnázium Havlíčkův Brod (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-61, RK-33-2019-61pr01.docx


62. Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem schválit aktualizaci předložených pravidel rady kraje. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1893/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-33-2019-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-62, RK-33-2019-62pr01.doc, RK-33-2019-62pr02.pdf


63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1894/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019v celkové výši 42 969 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 – Základní školy, UZ 33075) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ v celkové výši 41 758 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ v celkové výši 1 388 302,44 Kč dle materiálu RK-33-2019-63, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-63, RK-33-2019-63pr01.xlsx


64. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1895/33/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-64


65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1896/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 54 741 788 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-65, př. 1

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-65, RK-33-2019-65pr01.xls


66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1897/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 v celkové výši 527 770 Kč dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu RK-33-2019-66, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (10. 12. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019)

termín: 10. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-66, RK-33-2019-66pr01.xlsx


67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1898/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 397 679 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole Bystřice nad Pernštejnem, IČO 70832811, o částku 397 679 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-33-2019-67.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (29. 11. 2019), Odbor ekonomický (29. 11. 2019)

termín: 29. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-67


68. FOND VYSOČINY – schválení navržené podpory z programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na projekt žadatelům. Projednávání se zúčastnili M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení financování školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1899/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-33-2019-68, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu Účast na mistrovství Evropy a světa 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2019-68, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-68, RK-33-2019-68pr01.pdf, RK-33-2019-68pr02.pdf, RK-33-2019-68pr03.pdf, RK-33-2019-68pr04.pdf

 

K navrhovaným bodům 69 - 71, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.


69. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1900/33/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-33-2019-69, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-69, RK-33-2019-69pr01.pdf, RK-33-2019-69pr02.pdf


70. Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1901/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů RK-33-2019-70, př. 5 a RK-33-2019-70, př. 6.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-70, RK-33-2019-70pr01.pdf, RK-33-2019-70pr02.pdf, RK-33-2019-70pr03.pdf, RK-33-2019-70pr04.pdf, RK-33-2019-70pr05.doc, RK-33-2019-70pr06.doc


71. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

Usnesení 1902/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2020)

termín: 31. 1. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-71, RK-33-2019-71pr01.pdf, RK-33-2019-71pr02.pdf, RK-33-2019-71pr03.pdf, RK-33-2019-71pr04.pdf, RK-33-2019-71pr05.pdf, RK-33-2019-71pr06.pdf, RK-33-2019-71pr07.doc, RK-33-2019-71pr08.doc, RK-33-2019-71pr09.pdf, RK-33-2019-71pr10.doc


72. FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí příjemce dotace o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1903/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0043 dle materiálu RK-33-2019-72, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-72, RK-33-2019-72pr01.pdf, RK-33-2019-72pr02.doc, RK-33-2019-72pr03.pdf


73. FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o žádosti příjemce dotace o prodloužení doby realizace projektu do 31. 1. 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1904/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 dle materiálu RK-33-2019-73, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-73, RK-33-2019-73pr01.pdf, RK-33-2019-73pr02.doc, RK-33-2019-73pr03.pdf


74. FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí příjemce dotace o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1905/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0067 dle materiálu RK-33-2019-74, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-74, RK-33-2019-74pr01.pdf, RK-33-2019-74pr02.doc, RK-33-2019-74pr03.pdf


75. Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o podání Žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1906/33/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2019-75, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 11. 2019)

termín: 30. 11. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-75, RK-33-2019-75pr01.docx


76. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování podpory na vyšetření moru včelího plodu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, upřesnila radě kraje návrh schválit aktualizaci předložených pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1907/33/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na „Vyšetření moru včelího plodu ze vzorku měli na území Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-33-2019-76, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2019-76, RK-33-2019-76pr01.pdf


77. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2019 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 11. 2019, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Kukla  ……...……………………………………

 

 

 

Ing. Jan Hyliš         …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2019 dne 12. 11. 2019.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 11. 2019.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz