Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 33/2020 - 3. 11. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
3 Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
4 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
5 Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
6 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
7 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
8 Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
9 Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
10 Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
11 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
13 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14 Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
15 Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023
16 Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19
17 Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
18 Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
19 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
20 Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
21 Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)
22 FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“
23 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
24 Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
25 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
26 Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
27 Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa
28 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
29 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče
30 Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31 Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí
33 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz