Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Pozvánka na jednání RK-33-2020

Určeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

svolávám


zasedání rady kraje č. 33/2020, které se bude konat dne 3. 11. 2020 v 8:00 hod. v zasedací místnosti B-3.16, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2020
 2. Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
  (P. Pavlinec, RK-33-2020-02)
 3. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-03)
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-04)
 5. Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-05)
 6. Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-06)
 7. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-07)
 8. Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-08)
 9. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
  (S. Měrtlová, RK-33-2020-09)
 10. Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
  (I. Šteklová, RK-33-2020-10)
 11. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
  (I. Šteklová, RK-33-2020-11)
 12. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
  (I. Šteklová, RK-33-2020-12)
 13. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
  (L. Seidl, RK-33-2020-13)
 14. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
  (L. Seidl, RK-33-2020-14)
 15. Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023
  (H. Strnadová, RK-33-2020-15)
 16. Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19
  (H. Strnadová, RK-33-2020-16)
 17. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
  (P. Kolář, RK-33-2020-17)
 18. Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
  (P. Kolář, RK-33-2020-18)
 19. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
  (P. Kolář, RK-33-2020-19)
 20. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
  (I. Fryšová, P. Kolář, RK-33-2020-20)
 21. Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)
  (I. Fryšová, RK-33-2020-21)
 22. FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“
  (I. Fryšová, RK-33-2020-22)
 23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
  (I. Fryšová, RK-33-2020-23)
 24. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
  (I. Fryšová, RK-33-2020-24)
 25. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
  (I. Fryšová, RK-33-2020-25)
 26. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
  (I. Fryšová, RK-33-2020-26)
 27. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa
  (V. Švarcová, RK-33-2020-27)
 28. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
  (V. Švarcová, RK-33-2020-28)
 29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče
  (V. Švarcová, RK-33-2020-29)
 30. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
  (K. Ubr, RK-33-2020-30)
 31. Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
  (K. Ubr, RK-33-2020-31)
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí
  (K. Ubr, RK-33-2020-32)
 33. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
  (E. Horná, RK-33-2020-33)
 34. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz