Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 33/2020

Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2020, které se konalo dne 3. 11. 2020 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2020

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 11. 2020.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na „havárii regulace plynové kotelny“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci do programu jednání

Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2020
02.  Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
03.  Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
04.  Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
05.  Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06.  Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
07.  Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
08.  Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
09.  Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
34.  Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na „havárii regulace plynové kotelny“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10.  Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
11.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
12.  Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
13.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
14.  Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
15.  Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023
16.  Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19
17.  Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace
18.  Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice
19.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu
20.  Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“
21.  Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)
22.  FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“
23.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
24.  Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
25.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
26.  Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací
27.  Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa
28.  Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
29.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče
30.  Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
31.  Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
32.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí
33.  FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
35.  Rozprava členů rady

Usnesení 1997/33/2020/RK

Rada kraje

schvaluje

upravený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 3. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1998/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-33-2020-02, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-02, RK-33-2020-02pr01.xlsx

 

K navrhovaným bodům 03, 04, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.


03. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

Usnesení 1999/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 11. 2020), Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (13. 11. 2020)

termín: 13. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-03, RK-33-2020-03pr01.pdf


04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

Usnesení 2000/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-33-2020-04, př. 1 a RK-33-2020-04, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (13. 11. 2020), Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (13. 11. 2020)

termín: 13. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-04, RK-33-2020-04pr01.pdf, RK-33-2020-04pr02.pdf


05. Souhlas s Nájemní smlouvou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2001/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-05, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-05, RK-33-2020-05pr01.pdf


06. Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2002/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-06, př. 2.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-06, RK-33-2020-06pr01.pdf, RK-33-2020-06pr02.pdf


07. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2003/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (3. 11. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-07, RK-33-2020-07pr01.xls


08. Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2004/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-08, př. 1.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (30. 11. 2020), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-08, RK-33-2020-08pr01.pdf


09. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2005/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Havárie – výměna požárních uzávěrů v budově U a M1 “ dle materiálu RK-33-2020-09, př. 2 do zásobníku akcí k realizaci;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 420 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 2 420 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 2 420 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s výměnou požárních uzávěrů v budově U a M1;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí provozního příspěvku určeného na výměnu požárních uzávěrů v budově U a M1 včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2020), Odbor ekonomický (31. 12. 2020), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-09, RK-33-2020-09pr01.pdf, RK-33-2020-09pr02.pdf


34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – poskytnutí příspěvku na „havárii regulace plynové kotelny“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2006/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 96 799 Kč, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 96 799 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 96 799 Kč za účelem úhrady maximálně 50% předpokládaných nákladů spojených s „havárií regulace plynové kotelny“;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (15. 12. 2020), Odbor ekonomický (15. 12. 2020), ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (15. 12. 2020)

termín: 15. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-34, RK-33-2020-34pr01.pdf, RK-33-2020-34pr02.pdf


10. Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí daru HZS Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2007/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-33-2020-10, př. 1.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-10, RK-33-2020-10pr01.doc


11. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2008/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-33-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2020-11, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-11, RK-33-2020-11pr01.pdf, RK-33-2020-11pr02.pdf


12. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2009/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup jednorázových ochranných vyšetřovacích rukavic);
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-12


13. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic u Horáckého divadla na rok 2020. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2010/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2020-13, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-13, RK-33-2020-13pr01.pdf, RK-33-2020-13pr02.xls


14. Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit aktualizaci investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2011/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2020), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-14, RK-33-2020-14pr01.pdf, RK-33-2020-14pr02.xls


15. Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem schválit střednědobý výhled rozpočtu uvedené příspěvkové organizace na období 2021 – 2023. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2012/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2021 – 2023 dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních a neinvestičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2021 –2023 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (3. 11. 2020)

termín: 3. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-15, RK-33-2020-15pr01.pdf


16. Informace podávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č.01/19

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2013/33/2020/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

termín: 3. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-16


17. Veřejná zakázka na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2014/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2020-17, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (9. 11. 2020)

termín: 9. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-17, RK-33-2020-17pr01.doc


18. Darování pozemků v k. ú. Kožichovice, obec Kožichovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. Kožichovice do vlastnictví obce Kožichovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2015/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-33-2020-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice.

odpovědnost: Odbor majetkový (22. 12. 2020)

termín: 22. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-18, RK-33-2020-18pr01.xls, RK-33-2020-18pr02.pdf


19. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2016/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2020-19, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2020-19, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (26. 2. 2021)

termín: 26. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-19, RK-33-2020-19pr01.xls


20. Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2017/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ na část 1 účastníka řízení CBN projekt s.r.o., se sídlem Kubátova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 07844506, a na část 2 účastníka řízení Ing. Milana Pelikána, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2020), Odbor majetkový (30. 11. 2020)

termín: 30. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-20, RK-33-2020-20pr01.pdf


21. Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2018/33/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-21, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-33-2020-21, př. 1, RK-33-2020-21, př. 2RK-33-2020-21, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (28. 2. 2021)

termín: 28. 2. 2021

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-21, RK-33-2020-21pr01.pdf, RK-33-2020-21pr02.pdf, RK-33-2020-21pr03.xls


22. FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje návrh rozhodnout o neposkytnutí dotace na podporu marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu žadateli. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2019/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu Fondu Vysočiny „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-33-2020-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-22, RK-33-2020-22pr01.pdf


23. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2020/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederösterreich GmbH ve výši 9 924,87 €.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (5. 11. 2020), Odbor ekonomický (5. 11. 2020)

termín: 5. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-23


24. Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje žádosti o vydání souhlasu s prodejem nemovitostí v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2021/33/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0019, za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2020-24, př. 2.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (10. 11. 2020)

termín: 10. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-24, RK-33-2020-24pr01.pdf, RK-33-2020-24pr02.pdf


25. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2022/33/2020/RK

Neveřejný materiál:

Materiál je neveřejný z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-25, RK-33-2020-25pr01.pdf, RK-33-2020-25pr02.pdf


26. Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů kotlíkových dotací

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Dodatek a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci realizace projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2023/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-26, RK-33-2020-26pr01.pdf, RK-33-2020-26pr02.pdf, RK-33-2020-26pr03.pdf, RK-33-2020-26pr04.pdf, RK-33-2020-26pr05.pdf, RK-33-2020-26pr06.pdf, RK-33-2020-26pr07.pdf, RK-33-2020-26pr08.pdf, RK-33-2020-26pr09.pdf, RK-33-2020-26pr10.docx, RK-33-2020-26pr11.docx, RK-33-2020-26pr12.docx, RK-33-2020-26pr13.docx


27. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2024/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 242 105,70 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (6. 11. 2020), Odbor ekonomický (6. 11. 2020)

termín: 6. 11. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-27


28. Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s žádostmi příspěvkových organizací o navýšení příspěvku na provoz. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2025/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 31 134,42 Kč dle materiálu RK-33-2020-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-28, RK-33-2020-28pr01.xls


29. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci a změna závazných ukazatelů PO za odvětví sociální péče

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2026/33/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout návratnou finanční výpomoc Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 3 000 000 Kč a Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 650 000 Kč na úhradu části výplat mezd včetně povinných odvodů za měsíc říjen 2020;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 000 000 Kč s určením pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 650 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 3 650 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 856 600 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 856 600 Kč a snížení příjmů § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 144 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 144 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů § 4350 – Domovy pro seniory, položky 2122 – Odvody příspěvkových organizací o částku 1 138 800 Kč při současném zvýšení výdajů § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 138 800 Kč;
 • změnu závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ a „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za odvětví sociální péče dle materiálu RK-33-2020-29, př. 3;

ukládá

 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 15. 12. 2020 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020;
 • ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 8. 12. 2020.

odpovědnost: Odbor ekonomický (10. 12. 2020), Odbor sociálních věcí (10. 12. 2020), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov Nové Syrovice, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace (10. 12. 2020)

termín: 10. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-29, RK-33-2020-29pr01.pdf, RK-33-2020-29pr02.pdf, RK-33-2020-29pr03.xlsx


30. Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2027/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 52 289 Kč dle materiálu RK-33-2020-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-30, RK-33-2020-30pr01.xlsx


31. Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o udržitelnosti uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2028/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-33-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-31, př. 3.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (4. 12. 2020)

termín: 4. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-31, RK-33-2020-31pr01.pdf, RK-33-2020-31pr02.doc, RK-33-2020-31pr03.doc


32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2029/33/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí IČO: 75070961 na realizaci projektu „Evropský pohár v házené mužů EHP Cup“ dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1

odpovědnost: Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-32, RK-33-2020-32pr01.pdf


33. FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2030/33/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu RK-33-2020-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2020)

termín: 31. 12. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-33-2020-33, RK-33-2020-33pr01.pdf, RK-33-2020-33pr02.doc, RK-33-2020-33pr03.pdf


35. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 33/2020 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 11. 2020, v 8:00 hod., v zasedací místnosti B-3.16, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Kukla                    ……...……………………………………

 

 

Ing. Bc. Martin Hyský             …..………………………………….…… 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2020 dne 3. 11. 2020.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 3. 11. 2020.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz