Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 34/2018 - 27. 11. 2018

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“
3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
4 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5 Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
6 Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
7 Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality
8 Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
9 Náhrada výdělku
10 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11 Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
12 Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
13 Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
14 Odvolání a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
15 Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
16 Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
17 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
18 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
19 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na podporu Školícího a konzultačního pracoviště se zaměřením na ošetření kostních postižení ruky a zápěstí
20 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
21 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
22 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
23 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
24 Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
25 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
26 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
27 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
28 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
29 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
30 Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
31 Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
32 Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
33 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
34 Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace, na podporu procesu transformace
35 Žádost o změnu V. projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
36 Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
37 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
38 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
39 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
40 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
41 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
42 Doplnění projektových záměrů s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
43 Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
44 Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
45 Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
46 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
47 Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
48 Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
49 Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za školní rok 2017/2018 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
50 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
51 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
52 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
53 Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
54 Změna ve zřizovací listině
55 Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
56 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019
57 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
58 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
59 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
60 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
61 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
62 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
63 Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
64 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
65 Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
66 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
67 Změna usnesení 2005/32/2018/RK
68 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
69 Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
70 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
71 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
72 Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ - 100. výzva OPŽP
73 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
74 Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
75 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
76 Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
77 Příprava 3. kola Kotlíkových dotací
78 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
79 Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
80 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
81 Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
82 Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
83 Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
84 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
85 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
86 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2017 a zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za roky 2016 a 2017
87 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
88 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz