Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Zápis z jednání RK 34/2018

Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2018, které se konalo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program jednání:

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2018

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 11. 2018.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.

K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:

01.  Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2018
02.  Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“
03.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů
04.  Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
05.  Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování
06.  Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
07.  Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality
08.  Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
10.  Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11.  Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně
12.  Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
13.  Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
14.  Odvolání a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
15.  Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
16.  Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
17.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina
18.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
19.  Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na podporu Školícího a konzultačního pracoviště se zaměřením na ošetření kostních postižení ruky a zápěstí
20.  Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018
21.  Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
22.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
23.  Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
24.  Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg
25.  FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021
26.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019
27.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019
28.  FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019
29.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019
30.  Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele
31.  Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov
32.  Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
33.  Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov
34.  Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace, na podporu procesu transformace
35.  Žádost o změnu V. projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
36.  Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
37.  FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018
38.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019
39.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019
40.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019
41.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019
42.  Doplnění projektových záměrů s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
43.  Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
44.  Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury
45.  Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019
46.  Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
47.  Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu
09.  Náhrada výdělku
48.  Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
49.  Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za školní rok 2017/2018 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
50.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
51.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
52.  Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
53.  Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)
54.  Změna ve zřizovací listině
55.  Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel
56.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019
57.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019
58.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019
59.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019
60.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019
61.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019
62.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019
63.  Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice
64.  Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
66.  Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
68.  Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
69.  Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
70.  Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
71.  Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
65.  Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví
67.  Změna usnesení 2005/32/2018/RK
72.  Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ - 100. výzva OPŽP
73.  Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
74.  Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
75.  Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
76.  Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
77.  Příprava 3. kola Kotlíkových dotací
78.  Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
79.  Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
80.  Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018
81.  Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
82.  Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018
83.  Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019
84.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
85.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019
86.  Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2017 a zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za roky 2016 a 2017
87.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019
88.  FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
89.  Rozprava členů rady

Usnesení 2077/34/2018/RK

Rada kraje

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: rada kraje

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2018 nebyly vzneseny žádné připomínky.


02. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, předložili radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2078/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina" v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2018-02, př. 1, RK-34-2018-02, př. 2, RK-34-2018-02, př. 3, RK-34-2018-02, př. 4, RK-34-2018-02, př. 5 a RK-34-2018-02, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky "Vybudování Portálu územního plánování Kraje Vysočina" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2018-02, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu (31. 12. 2018), Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-02, RK-34-2018-02pr01.docx, RK-34-2018-02pr02.docx, RK-34-2018-02pr03.docx, RK-34-2018-02pr04.docx, RK-34-2018-02pr05.docx, RK-34-2018-02pr06.docx, RK-34-2018-02pr07.docx


03. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dodatku Smlouvy o společném postupu zadavatelů uzavřené s Městem Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2079/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-34-2018-03, př. 1.

odpovědnost: Odbor informatiky (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-03, RK-34-2018-03pr01.DOCX


04. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2080/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2018-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-04, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-04, RK-34-2018-04pr01.pdf, RK-34-2018-04pr02.pdf


05. Dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na podporu akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, z.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2081/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje (ÚZ 00018) ve výši 300 000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování dle materiálu RK-34-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-05, př. 2.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (5. 4. 2019), Odbor ekonomický (5. 4. 2019)

termín: 5. 4. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-05, RK-34-2018-05pr01.PDF, RK-34-2018-05pr02.doc


06. Návrh na poskytnutí finančních darů – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnutí o poskytnutí finančního daru dětským domovům a dětským centrům Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2082/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary dle materiálu RK-34-2018-06, př. 11 a v souladu s materiály RK-34-2018-06, př. 1, RK-34-2018-06, př. 2, RK-34-2018-06, př. 3, RK-34-2018-06, př. 4, RK-34-2018-06, př. 5, RK-34-2018-06, př. 6, RK-34-2018-06, př. 7, RK-34-2018-06, př. 8, RK-34-2018-06, př. 9, RK-34-2018-06, př. 10;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 50 000 Kč a § 3529 – Ostatní ústavní péče o částku 12 000 Kč při současném snížení §  6113 - Zastupitelstva krajů o celkovou částku 62 000 Kč dle materiálu RK-34-2018-06, př. 11.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-06, RK-34-2018-06pr01.DOC, RK-34-2018-06pr02.doc, RK-34-2018-06pr03.DOC, RK-34-2018-06pr04.DOC, RK-34-2018-06pr05.DOC, RK-34-2018-06pr06.DOC, RK-34-2018-06pr07.DOC, RK-34-2018-06pr08.DOC, RK-34-2018-06pr09.doc, RK-34-2018-06pr10.doc, RK-34-2018-06pr11.xls


07. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předložených návrzích dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2083/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality dle materiálu RK-34-2018-07, př. 5;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality dle materiálu RK-34-2018-07, př. 6.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-07, RK-34-2018-07pr01.pdf, RK-34-2018-07pr02.pdf, RK-34-2018-07pr03.pdf, RK-34-2018-07pr04.pdf, RK-34-2018-07pr05.doc, RK-34-2018-07pr06.doc


08. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2084/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.

odpovědnost: zastupitelstvo kraje (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-08, RK-34-2018-08pr01.pdf


10. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí odměn členům výborů zastupitelstva kraje a členům komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2085/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu RK-34-2018-10, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu RK-34-2018-10, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-34-2018-10, př. 3;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu RK-34-2018-10, př. 4.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-10, RK-34-2018-10pr01.xls, RK-34-2018-10pr02.xls, RK-34-2018-10pr03.pdf, RK-34-2018-10pr04.pdf


11. Vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně

J. Běhounek předložil radě kraje na vědomí informaci o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Brně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2086/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-11, RK-34-2018-11pr01.pdf


12. Rezignace a jmenování člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

J. Běhounek informoval radu kraje o rezignaci člena Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2087/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-12, RK-34-2018-12pr01.pdf, RK-34-2018-12pr02.pdf


13. Odvolání a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina

J. Běhounek seznámil radu kraje s předloženým návrhem jmenování člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2088/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-13, RK-34-2018-13pr01.pdf


14. Odvolání a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

V. Novotný předložil radě kraje návrh odvolání a jmenování člena Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2089/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-14, RK-34-2018-14pr01.pdf


15. Odvolání a volba člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

P. Pacal seznámil radu kraje s předloženým návrhem jmenování člena Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2090/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-15, RK-34-2018-15pr01.pdf


16. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

P. Pacal informoval radu kraje o předloženém návrhu Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2091/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-34-2018-16, př. 1.

odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (31. 12. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-16, RK-34-2018-16pr01.doc


17. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení závazných ukazatelů na financování rekonstrukcí a oprav nemovitého majetku pro vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2092/34/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

se záměry Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, provést na předmětu nájmu technické zhodnocení dle materiálů RK-34-2018-17, př. 1, RK-34-2018-17, př. 2, RK-34-2018-17, př. 3, RK-34-2018-17, př. 4 a RK-34-2018-17, př. 5;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí schváleného příspěvku na realizaci akcí dle materiálů RK-34-2018-17, př. 1, RK-34-2018-17, př. 2, RK-34-2018-17, př. 3, RK-34-2018-17, př. 4 a RK-34-2018-17, př. 5, jejíž součástí bude kopie účetního dokladu s vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a následně zaslat kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč,
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu RK-34-2018-17, př. 5.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2019), Odbor ekonomický (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (31. 12. 2019), ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-17, RK-34-2018-17pr01.pdf, RK-34-2018-17pr02.pdf, RK-34-2018-17pr03.pdf, RK-34-2018-17pr04.pdf, RK-34-2018-17pr05.pdf


18. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu přijetí účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2093/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 3 059 654,40 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ 107517016) ve výši 2 889 673,60 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 169 980,80 Kč) s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 3 059 654,40 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (27. 11. 2018), Odbor ekonomický (27. 11. 2018), ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (27. 11. 2018)

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-18


19. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na podporu Školícího a konzultačního pracoviště se zaměřením na ošetření kostních postižení ruky a zápěstí

S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2094/34/2018/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku na pořízení vybavení specializovaného pracoviště včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 500 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, s určením na pořízení vybavení specializovaného pracoviště, a to pily a vrtačky na drobné kosti (mikrodriver);

odpovědnost: Odbor zdravotnictví (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-19, RK-34-2018-19pr01.pdf, RK-34-2018-19pr02.pdf


20. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2095/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle materiálu RK-34-2018-20, př. 1.

odpovědnost: Odbor ekonomický (14. 12. 2018)

termín: 14. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-20, RK-34-2018-20pr01.xls


21. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2096/34/2018/RK

Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 (§ 6172) ve výši 221 970 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2019 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 12 725 tis. Kč;
ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2019 v termínu do 31. 3. 2019;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

schválit

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu RK-34-2018-21, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu RK-34-2018-21, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty;

svěřit radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a  v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,

kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;

c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;

d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:

d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-21, RK-34-2018-21pr01.pdf, RK-34-2018-21pr02.pdf, RK-34-2018-21pr03.pdf


22. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí první splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu přijetí první splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, poskytnuté na realizaci projektu. V průběhu jednání odešel P. Franěk. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2097/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 505 949,91 Kč v souvislosti s první splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-22


23. Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh přijetí první splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2098/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  částku 8 534,20 Kč v souvislosti s první splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-23


24. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o záměru Muzea Vysočiny Pelhřimov zapojit se do Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. V průběhu jednání přišel P. Franěk a odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2099/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, dle materiálu RK-34-2018-24, př. 1 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ projektovou žádost;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-24, př. 1, a schválit závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky a krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.

odpovědnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 5. 2019), Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-24, RK-34-2018-24pr01.doc


25. FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem dodatku. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2100/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu RK-34-2018-25, př. 3.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-25, RK-34-2018-25pr01.pdf, RK-34-2018-25pr02.pdf, RK-34-2018-25pr03.doc


26. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu UNESCO 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2101/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2019" dle materiálu RK-34-2018-26, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-26, RK-34-2018-26pr01.doc


27. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu PAMÁTKY 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2102/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2019" dle materiálu RK-34-2018-27, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-27, RK-34-2018-27pr01.doc


28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení Programu na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2103/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-28, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-28, RK-34-2018-28pr01.doc


29. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém návrhu Programu na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2104/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ dle materiálu RK-34-2018-29, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-29, RK-34-2018-29pr01.doc


30. Návrh na uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2105/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

o uložení odvodu do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, se sídlem Onšov 1, 39501 Pacov, IČO 00511871, dle materiálu RK-34-2018-30, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-30, RK-34-2018-30pr01.doc


31. Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Onšov a Domov Jeřabina Pelhřimov

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace, s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2106/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vydat rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-34-2018-31, př. 1
 • schválit Dodatek č. x Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-31, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-31, RK-34-2018-31pr01.doc, RK-34-2018-31pr02.doc


32. Změna zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu dodatku Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2107/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2018-32, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-32, RK-34-2018-32pr01.doc


33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s Městem Pacov

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s žádostí Města Pacov o možnost posunutí termínu data realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2108/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu RK-34-2018-33, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2019)

termín: 31. 12. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-33, RK-34-2018-33pr01.pdf, RK-34-2018-33pr02.doc


34. Projektový záměr Domova Háj, příspěvkové organizace, na podporu procesu transformace

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o zařazení akce Domova Háj, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2109/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel o zařazení akce "Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj, dle materiálu RK-34-2018-34, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;

ukládá

Domovu Háj, příspěvkové organizaci, podat projektovou žádost do výzvy č. 03_18_089 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (30. 11. 2018), Domov Háj, příspěvková organizace (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-34, RK-34-2018-34pr01.pdf, RK-34-2018-34pr02.doc


35. Žádost o změnu V. projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje ke schválení Žádost o změnu V. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2110/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Žádost o změnu V. projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ dle materiálu RK-34-2018-35;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu V. prostřednictvím systému ISKP14+.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (28. 11. 2018)

termín: 28. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-35


36. Úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace) – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2111/34/2018/RK

Rada kraje
ukládá

ředitelce Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, vrátit v termínu nejpozději do 11. 12. 2018 na účet kraje část poskytnutého příspěvku na vyrovnávací platbu na sociální službu (ÚZ 13 305) ve výši 925 000 Kč; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout schválit úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ  13 305) u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-34-2018-36, př. 1;
 • schválit snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 925 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 1 084 000 Kč dle materiálu RK-34-2018-36, př. 1;
 • schválit v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-34-2018-36, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018), Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace (11. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-36, RK-34-2018-36pr01.xls, RK-34-2018-36pr02.xls


37. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2018

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci výše uvedeného grantového programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2112/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ subjektům uvedeným v materiálu RK-34-2018-37, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-34-2018-37, př. 2.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (27. 11. 2018)

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-37, RK-34-2018-37pr01.pdf, RK-34-2018-37pr02.pdf


38. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2113/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ dle materiálu RK-34-2018-38, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-38, RK-34-2018-38pr01.doc


39. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu DOBROVOLNICTVÍ 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2114/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-39, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-39, RK-34-2018-39pr01.doc


40. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s návrhem Programu na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2115/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ dle materiálu RK-34-2018-40, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-40, RK-34-2018-40pr01.doc


41. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2116/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019 dle materiálu RK-34-2018-41, př. 1.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-41, RK-34-2018-41pr01.doc


42. Doplnění projektových záměrů s předpokládaným financováním ze zdrojů EU

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení projektové záměry určené k financování z prostředků Integrovaného regionální operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2117/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové záměry dle materiálu RK-34-2018-42, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-42, RK-34-2018-42pr01.pdf


43. Příprava žádostí o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o přípravě žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2118/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů: 

 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba;
 • II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba;
 • II/347 Čejov - průtah;

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba;

 • II/602 Jihlava - JV obchvat;

 • II/128 Lukavec - obchvat;

 • II/357 Strachujov - Jimramov;

 • II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů:

 • II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba;
 • II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba;
 • II/347 Čejov - průtah;

 • II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba;

 • II/602 Jihlava - JV obchvat;

 • II/128 Lukavec - obchvat;

 • II/357 Strachujov - Jimramov;

 • II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat

do Integrovaného regionálního operačního programu.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-43, RK-34-2018-43pr01.pdf, RK-34-2018-43pr02.pdf, RK-34-2018-43pr03.pdf, RK-34-2018-43pr04.pdf, RK-34-2018-43pr05.pdf, RK-34-2018-43pr06.pdf, RK-34-2018-43pr07.pdf, RK-34-2018-43pr08.pdf


44. Žádosti o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektů silniční infrastruktury

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informace obsažené v žádostech o podporu projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2119/34/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-34-2018-44, př. 1, RK-34-2018-44, př. 2, RK-34-2018-44, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2018-44, př. 1, RK-34-2018-44, př. 2, RK-34-2018-44, př. 3.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (21. 12. 2018)

termín: 21. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-44, RK-34-2018-44pr01.Pdf, RK-34-2018-44pr02.Pdf, RK-34-2018-44pr03.Pdf


45. Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2019

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019 ve veřejné drážní osobní dopravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2120/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-45


46. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2121/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu RK-34-2018-46, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-46, RK-34-2018-46pr01.docx


47. Smlouva mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem upravující mezikrajskou linkovou osobní dopravu

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2122/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-34-2018-47, př. 1.

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-47, RK-34-2018-47pr01.pdf


09. Náhrada výdělku

I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem schválení podmínek a výše paušální částky poskytované jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.

Usnesení 2123/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2019 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.

odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-09


48. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2124/34/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství podle materiálu RK-34-2018-48, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-48, RK-34-2018-48pr01.xls, RK-34-2018-48pr02.doc


49. Hmotná zainteresovanost ředitelů – vyčíslení odměn za školní rok 2017/2018 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina

I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh stanovení odměn ředitelkám a ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2125/34/2018/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a, § 113 a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-34-2018-49, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (5. 12. 2018), Oddělení řízení lidských zdrojů (5. 12. 2018)

termín: 5. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-49, RK-34-2018-49pr01.xls


50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace městu Telč na projekt „Sportovní areál Hradecká, Telč“. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2126/34/2018/RK

Rada kraje
ukládá

řediteli Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 9 000 000 Kč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018), Odbor ekonomický (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-50


51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2127/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 850 000 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 390 390,80 Kč) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 240 390,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349 o  částku 850 000,00 Kč
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO  00581119 o částku 390 390,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-34-2018-51.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-51


52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2018/2019 a  jejich zprostředkování organizacím. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2128/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 2 647 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-34-2018-52, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-34-2018-52, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-34-2018-52, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-34-2018-52, př. 2.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018), Odbor ekonomický (30. 11. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-52, RK-34-2018-52pr01.xls, RK-34-2018-52pr02.xls


53. Změny v partnerských smlouvách projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem úpravy smluvních vztahů v rámci výše uvedeného mezinárodního projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2129/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-53, RK-34-2018-53pr01.doc, RK-34-2018-53pr02.doc, RK-34-2018-53pr03.doc, RK-34-2018-53pr04.doc


54. Změna ve zřizovací listině

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2130/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-34-2018-54, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-54, RK-34-2018-54pr01.doc


55. Motivační stipendia na podporu učebních oborů – aktualizace pravidel

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předložené úpravě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol od školního roku 2018/19. V průběhu jednání odešla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2131/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-34-2018-55, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-55, RK-34-2018-55pr01.doc, RK-34-2018-55pr02.doc


56. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh vyhlášení Programu na podporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních disciplínách. V průběhu jednání přišla J. Fischerová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2132/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ dle materiálu RK-34-2018-56, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-56, RK-34-2018-56pr01.doc


57. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019

K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem Programu na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2133/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-57, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-57, RK-34-2018-57pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 58 - 62 v bloku.

K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


58. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTOVIŠTĚ 2019

Usnesení 2134/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-58, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-58, RK-34-2018-58pr01.doc


59. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2019

Usnesení 2135/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2019“ dle materiálu RK-34-2018-59, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-59, RK-34-2018-59pr01.doc


60. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019

Usnesení 2136/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-60, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-60, RK-34-2018-60pr01.doc


61. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019

Usnesení 2137/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ dle materiálu RK-34-2018-61, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (27. 11. 2018)

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-61, RK-34-2018-61pr01.doc


62. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2019

Usnesení 2138/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ dle materiálu RK-34-2018-62, př. 1.

odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-62, RK-34-2018-62pr01.doc


J. Běhounek navrhl projednání bodů 63, 64, 66, 68 - 71 v bloku.

K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. 


63. Výkup pozemku v k. ú. Přímělkov a obci Brtnice

Usnesení 2139/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-63, RK-34-2018-63pr01.pdf


64. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava

Usnesení 2140/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-34-2018-64, př. 1, kterou bude dotčen pozemek par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava.

odpovědnost: Odbor majetkový (12. 12. 2018)

termín: 12. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-64, RK-34-2018-64pr01.rtf


66. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 2141/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-34-2018-66, př. 1 z  vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-66, RK-34-2018-66pr01.xls


68. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Usnesení 2142/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m2 a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.  

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-68, RK-34-2018-68pr01.pdf, RK-34-2018-68pr02.pdf


69. Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Usnesení 2143/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava dle materiálu RK-34-2018-69, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené stavby kioskových trafostanic.

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-69, RK-34-2018-69pr01.doc


70. Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení 2144/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje
 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2018-70, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-34-2018-70, př. 1.

odpovědnost: Odbor majetkový (28. 2. 2019)

termín: 28. 2. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-70, RK-34-2018-70pr01.xls


71. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina

Usnesení 2145/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2018-71, př. 1 a RK-34-2018-71, př. 2.

odpovědnost: Odbor majetkový (31. 5. 2019)

termín: 31. 5. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-71, RK-34-2018-71pr01.xlsx, RK-34-2018-71pr02.xlsx


65. Rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy spolupráci v oblasti pojišťovnictví

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2146/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví dle materiálů RK-34-2018-65, př. 3 a RK-34-2018-65, př. 4.

odpovědnost: Odbor majetkový (15. 12. 2018)

termín: 15. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-65, RK-34-2018-65pr01.pdf, RK-34-2018-65pr02.pdf, RK-34-2018-65pr03.doc, RK-34-2018-65pr04.xlsx


67. Změna usnesení 2005/32/2018/RK

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2147/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2005/32/2018/RK tak, že text:

"Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 16 m2 de materiálu RK-32-2018-56, př. 1,"

se nahrazuje textem

"Rada kraje doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně budoucího prodávajícího jako vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího jako investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 1,5 m2 de materiálu RK-34-2018-67, př. 1."

odpovědnost: Odbor majetkový (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-67, RK-34-2018-67pr01.doc


72. Projektová žádost „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ - 100. výzva OPŽP

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje návrh rozhodnutí o podání projektové žádosti výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2148/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ dle materiálu RK-34-2018-72, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-34-2018-72, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2018-72, př. 3, RK-34-2018-72, př. 4 a RK-34-2018-72, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-34-2018-72, př. 1 předložit do 100. výzvy OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019), Odbor majetkový (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-72, RK-34-2018-72pr01.Pdf, RK-34-2018-72pr02.doc, RK-34-2018-72pr03.doc, RK-34-2018-72pr04.doc, RK-34-2018-72pr05.doc


73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2149/34/2018/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 320,49 Kč (631,72 €).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-73


74. Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o vyjádření souhlasů s darováním nemovitostí, jež jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2150/34/2018/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2018-74, př. 3 a RK-34-2018-74, př. 4.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 11. 2018)

termín: 30. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-74, RK-34-2018-74pr01.pdf, RK-34-2018-74pr02.pdf, RK-34-2018-74pr03.pdf, RK-34-2018-74pr04.pdf


75. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace uzavřeným v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2151/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2018-75, př. 8, RK-34-2018-75, př. 9, RK-34-2018-75, př. 10 a RK-34-2018-75, př. 11.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 1. 2019)

termín: 31. 1. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-75, RK-34-2018-75pr01.pdf, RK-34-2018-75pr02.pdf, RK-34-2018-75pr03.pdf, RK-34-2018-75pr04.pdf, RK-34-2018-75pr05.pdf, RK-34-2018-75pr06.pdf, RK-34-2018-75pr07.pdf, RK-34-2018-75pr08.pdf, RK-34-2018-75pr09.docx, RK-34-2018-75pr10.doc, RK-34-2018-75pr11.doc, RK-34-2018-75pr12.pdf


76. Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2152/34/2018/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2018-76, př. 3.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-76, RK-34-2018-76pr01.pdf, RK-34-2018-76pr02.pdf, RK-34-2018-76pr03.doc


77. Příprava 3. kola Kotlíkových dotací

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2153/34/2018/RK

Neveřejný materiál:

Materiál i přílohy č. 1 - 3 jsou neveřejné z důvodů, že jejich zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

termín: 27. 11. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-77, RK-34-2018-77pr01.docx, RK-34-2018-77pr02.docx, RK-34-2018-77pr03.pdf


78. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou Zprávou obsahující nejdůležitější činnosti či materiály souvislosející s programovacím obdobím EU 2014 - 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2154/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-34-2018-78, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-78, RK-34-2018-78pr01.docx


79. Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci a ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2155/34/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-34-2018-79, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-34-2018-79, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ dle materiálů RK-34-2018-79, př. 1RK-34-2018-79, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 12. 2018)

termín: 30. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-79, RK-34-2018-79pr01.pdf, RK-34-2018-79pr02.pdf


80. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení soutěže o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2156/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-34-2018-80, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu RK-34-2018-80, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-80, RK-34-2018-80pr01.doc


81. Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženými výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2157/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu RK-34-2018-81, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-81, RK-34-2018-81pr01.doc


82. Profil Kraje Vysočina – prosinec 2018

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2158/34/2018/RK

Rada kraje
ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2018-82, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (30. 6. 2020)

termín: 30. 6. 2020

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-82, RK-34-2018-82pr01.pdf, RK-34-2018-82pr02.doc


83. Rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2019

I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém rámci tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2159/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálu RK-34-2018-83, př. 1.

odpovědnost: Pavel Pacal (31. 12. 2018), Odbor regionálního rozvoje (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-83, RK-34-2018-83pr01.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 84, 85 v bloku.

K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


84. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019

Usnesení 2160/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“ dle materiálu RK-34-2018-84, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-84, RK-34-2018-84pr01.doc


85. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019

Usnesení 2161/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu RK-34-2018-85, př. 1.

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje (11. 12. 2018)

termín: 11. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-85, RK-34-2018-85pr01.doc


86. Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2017 a zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za roky 2016 a 2017

E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí vyhodnocení a zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016 a 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 2162/34/2018/RK

Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2017 a zprávu o plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 za rok 2016 a 2017 dle materiálu RK-34-2018-86, př. 1.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (18. 12. 2018)

termín: 18. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-86, RK-34-2018-86pr01.docx


J. Běhounek navrhl projednání bodů 87, 88 v bloku.

K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.


87. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019

Usnesení 2163/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ dle materiálu RK-34-2018-87, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 3. 2019)

termín: 31. 3. 2019

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-87, RK-34-2018-87pr01.doc


88. FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019

Usnesení 2164/34/2018/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ dle materiálu RK-34-2018-88, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství (31. 12. 2018)

termín: 31. 12. 2018

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-34-2018-88, RK-34-2018-88pr01.doc


89. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuze.

 

 

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2018 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 12. 2018, v 8:00 hod.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Jana Fischerová, CSc.                                         …..………………………………….……

 

 

 

Mgr. Pavel Franěk                                                         …..………………………………….……

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2018 dne 27. 11. 2018.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 29. 11. 2018.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz