Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 34/2019 - 19. 11. 2019

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
3 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
4 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – vratka nedočerpaných finančních prostředků z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2019
5 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
6 FOND VYSOČINY - Dodatek č.1 ke stávající smlouvě na realizaci projektu prevence kriminality
7 Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2020
8 Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
9 Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
10 Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům medicíny, zařazeným do stipendijního programu
11 Poskytnutí stipendia na další akademický rok studentům nelékařských zdravotnických oborů, zařazených do stipendijního programu
12 Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“
13 Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
14 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference Dětská skeletální traumatologie
15 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
16 Odměny pro ředitelky/ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
17 Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace
18 Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
19 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finanční podpory na vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
20 Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně
21 "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba" - podání 4. oznámení o změně
22 Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
23 Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
24 Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO
25 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
26 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
27 Veřejná zakázka "Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce"
28 Udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
29 Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2019
30 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
31 Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2019 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů
33 Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
34 Podstatná změna Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
35 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ (OP Technická pomoc 2014 – 2020)
36 Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018
37 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
38 Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
39 Souhlas s konáním veřejné sbírky

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz